ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος
Βλέποντες τόν ἑαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας ἐν
γένει μικρούς καί μεγάλους παρ’ ἐλπίδαν ὑστερημένους ἀπό ὅλα
τά κατεπείγοντα ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς πρό 40 ἡμέρας καί ὅτι
ἐκπληρώσαμεν τά χρέη μας ὡς πιστοί στρατιῶται τῆς πατρίδος
εἰς τήν στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ὅτι, ἐάν μίαν ἡμέραν
ὑπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν ἀποθάνει ὄρθιοι εἰς τούς
δρόμους ὅλοι.
Θεωροῦντες ἐκ τοῦ ἄλλου ὅτι μᾶς ἐξέλιπεν κάθε ἐλπίς
βοηθείας καί προμηθείας, τόσον ἀπό τήν θάλασσαν καθώς καί
ἀπό τήν ξηράν ὥστε νά δυνηθῶμεν νά βαστάζωμεν, ἐνῷ εὑρισκό-
μεθα νικηταί τοῦ ἐχθροῦ, ἀποφασίσαμεν ὁμοφώνως: Ἡ ἔξοδός
μας νά γίνῃ βράδυ εἰς τάς δύο ὥρας τῆς νυκτός 10 Ἀπριλίου,
ἡμέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας των Βαΐων, κατά τό ἑξῆς
σχέδιον, ἤ ἔλθη ἤ δέν ἔλθη βοήθεια:

Α’. – Ὅλοι οἱ Ὁπλαρχηγοί οἱ ἀπό τήν Δάμπιαν τοῦ Στορνά-
ρη ἕως εἰς τήν Δάμπιαν τοῦ Μακρῆ, μέ τούς ὑπό τήν ὁδηγίαν
των, μία κολώνα, νά ριχθοῦν εἰς τήν δάμπιαν τοῦ ἐχθροῦ εἰς τήν
ἀκρογιαλιάν, εἰς τό δεξιόν. Ἡ σημαία τοῦ στρατηγοῦ Νότη
Βότζιαρη θέλει μείνει ἀνοικτή, ὠς ὁδηγός τοῦ σώματος τούτου.
Ὁ στρατηγός Μακρῆς νά τήν συνοδεύσῃ μέ εἰδήμονας, ὁποῦ
γνωρίζουν τόν τόπον.
Β’. – Ὅλοι oἱ Ὁπλαρχηγοί οἱ ἀπό τήν Δάμπιαν τοῦ στρατη-
γοῦ Μακρῆ ἕως εἰς τήν Μαρμαροῦν μέ τούς ὑπό τήν ὁδηγίαν
των, μία κολώνα ὅλοι, νά ριχθοῦν εἰς τόν προμαχῶνα ἀριστερά
κατά τῶν ἐχθρῶν. Ὁ στρατηγός Μακρῆς, μέ τήν σημαίαν του
ἀνοικτήν, θέλει εἶναι ὁ ὁδηγός τοῦ σώματος τούτου, ἀριστερά.
Γ’.-Διά νά μή μπερδευθῇ το Στράτευμα μέ ταίς φαμελλιαίς,
δίδεται τό γεφῦρι τῆς Δάμπιας τοῦ Στορνάρη, καί ὅλοι οἱ
φαμελλῖται, ἐντόπιοι καί ξένοι, νά ταίς συνοδεύσουν καί νά
διαβοῦν ἀπ’ ἐκεί. Τά δύο γεφύρια εἶναι τό μέν διά τήν δεξιάν
κολώναν καί τό τής Λουνέττας διά τήν ἀριστεράν.
Δ’.- Κάθε Ὁπλαρχηγός νά σηκώνῃ τούς στρατιώτας  του
ἀνά ἕναν ἀπό τόν προμαχῶνα του, ὥστε ὁ τόπος νά μή μείνῃ
εὔκαιρος ἕως εἰς τήν ὕστερην ὥραν.
Ε’.- Οἱ ἀπό τήν Μαρμαροῦν, ἅμα σκοτειδιάσῃ, νά τραβη-
χθοῦν ἀπό ἕνας – ἕνας καί νά σταθοῦν εἰς τήν Δάμπιαν τοῦ
Χορμόβα.
ΣΤ’.- Ὁ Τζιαβέλας, μέ ὅλον τό Βοηθητικόν σῶμα, νά μείνῃ
ὀπισθοφυλακή.΄ αὐτός μέ ὅλους θέλει περιέλθει ὅλον τόν γῦρον
τοῦ Φρουρίου νά δώσῃ τήν εἴδησιν εἰς ὅλους καί νά τούς πάρῃ
μαζί του.
Ζ’.- Τό σῶμα τῆς Κλείσοβας, ὁδηγούμενον ἀπό τούς Ὁ-
πλαρχηγούς του, νά ἐξέλθῃ μέ τά πλοιάρια, εἰς τήν μίαν τῆς
νυκτός, σιγανά, καί ἅμα φθάσῃ εἰς τήν ξηράν νά σταθῇ ἕως εἰς
τάς 2 ὥρας ὁποῦ θά γίνῃ τό κίνημα ἀπ’ ἐδῶ, νά κινηθῇ καί αὐτό.
Η’.- Ὁ τόπος, τό σημεῖον τῆς διευθύνσεώς μας, θέλει εἶναι ὁ
Ἅγιος Σιμεός. Οἱ ὁδηγοί θέλουν προσέχει νά συγκεντρωθοῦμεν
ἐκεῖ ὅλοι.
Θ’.- Οἱ λαγουμτζῆδες νά βάλουν εἰς τά φυτίλια φωτιά,
λογαριάζοντες νά βαστάξουν μετά τήν ἔξοδόν μας μιά ὥρα
ἐπέκεινα. Τό ἴδιον νά ὁδηγηθοῦν καί οί εἰς τάς πυριτοθήκας
εὑρισκόμενοι ἀσθενεῖς καί χωλοί. Ἠξεύρομεν ὅλοι τόν Κα-
ψάλην.
Ι’. – Ἐπειδή θά πληγωθοῦν καί πολλοί ἐξ ἡμῶν εἰς τόν
δρόμον, κάθε σύνδροφος χρεωστεῖ νά τόν βοηθῇ καί νά παίρνῃ
καί τ΄ ἄρματά τoυ, καί ἐάν δέν εἶναι ἐκ τοῦ ἰδίου σώματος.
ΙΑ’. -Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς κανένας νά μή ἁρπάξῃ ἄρμα
συνδρόφου του εἰς τόν δρόμον, πληγωμένου ἤ ἀδυνάτου, ἀργυ-
ροῦν ἤ σιδηροῦν, καί φύγῃ. Ὅπου φανῇ τοιοῦτος, μετά τήν
σωτηρίαν μας θέλει δίδει τό πρᾶγμα ὀπίσω καί θέλει θεωρεῖσθαι
ὡς προδότης.
ΙΒ’. – Οἱ φαμελλῖται ὅλοι ἅμα προκαταλάβουν τούς δύο
προμαχῶνας αἱ ἄλλαι δύο κολώναις, θέλουν κινηθῇ ἀμέσως,
ὥστε νά περιστοιχισθοῦν ἀπό τήν ὀπισθοφυλακήν.
ΙΓ’. – Κανένας νά μή ὁμιλήσῃ ἤ φωνάξῃ τήν ὥραν τής ἐξόδου
μας, ἕως ὅτου νά πέσῃ τό δουφέκι εἰς τό ὀρδί τοῦ Κιουταχῆ ἀπό
τήν βοήθειαν ὁποῦ περιμένομεν καί ἐάν, κατά δυστυχίαν, δέν
ἔλθουν βοήθειαν, οἱ ὄπισθεν πάλιν θέλουν κινηθῆ ἀμέσως, ὅταν
κινηθοῦν αἱ σημαῖαι.
ΙΔ’. – Ὅσοι τῶν ἀδυνάτων καί πληγωμένων ἐπιθυμοῦν νά
ἐξέλθουν καί δύνανται, νά εἰδοποιηθοῦν ἀπό τά σώματά των
τοῦτο.
ΙΕ’. – Τά μικρά παιδιά ὅλα νά τά ποτίσουν ἀφιόνι οἱ γονεῖς,
ἅμα σκοτειδιάσῃ.
ΙΣΤ’. – Τό μυστικόν θέλει τό ἔχομεν: «Καστρινοί καί Λογγί-
σιοι».
ΙΖ’ . – Διά νά εἰδοποιηθοῦν ὅλοι οἱ Ἀξιωματικοί τό σχέδιον,
ἐπιφορτίζεται ὁ Νικόλας Κασομούλη, γραμματεύς τοῦ Στορνά-
ρη, νά περιέλθῃ ἀπό τώρα νά τούς τό διαβάσῃ, ἰδιαιτέρως εἰς τόν
καθέναν. Ἐάν δέ, εἰς αὐτό τό διάστημα, ἔξαφνα φανῇ ὁ Στόλος
μας, πολεμῶν καί νικῶν νά μείνωμεν ἕως ὅτου ἀνταποκρι-
θοῦμεν.
Ἐν Μισολογγίῳ, 10 Ἀπριλίου 1826

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button

Discover more from Gargalianoi Online News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading