ΕΚΛΟΓΕΣΕΛΛΑΔΑ

Kόμμα κατά τοῦ Ἐθνομηδενισμοῦ ἱδρύουν οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς!

Σέ συνεργασία μέ πυρῆνες πατριωτῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα – Ἄρχισε ἡ συλλογή ὑπογραφῶν – Κίνησις κατά τά πρότυπα τῶν ΗΠΑ – Ὁ Ἀρχηγός θά λαμβάνει τό χρῖσμα σέ κάθε ἀναμέτρηση

ΕΝΤΟΝΕΣ διεργασίες πού θά καταλήξουν στήν ἵδρυση ἑνός πολιτικοῦ σχηματισμοῦ νέου τύπου, μακριά ἀπό τά ἀρχηγικά κόμματα τῆς μεταπολιτεύσεως, εὑρίσκονται ἐν ἐξελίξει τίς τελευταῖες ἡμέρες. Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς καί Ἕλληνες πού ζοῦν στήν πατρίδα βρίσκονται ἐδῶ καί καιρό ὑπό συνθῆκες ἄκρας μυστικότητος ἐν εἴδει νέας Φιλικῆς Ἑταιρείας σέ ἀνοικτή γραμμή, προκειμένου νά προχωρήσουν καί νά δημιουργήσουν ἐκ τοῦ μηδενός κάτι νέο πού δέν θά ἔχει καμμία σχέση μέ τούς ὑπάρχοντες σχηματισμούς, ὅπως τοὐλάχιστον οἱ ἴδιοι ὑποστηρίζουν. Στρατιωτικοί, ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς, δικαστές, δικηγόροι, νομικοί, ἰατροί καί ἄλλοι συγκροτοῦν τόν ἱδρυτικό πυρῆνα του, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς ἕδρα τήν Νέα Ὑόρκη. Ἀπό ἐκεῖ πού ἄρχισαν οἱ προπαρασκευαστικές κινήσεις γιά τήν δημιουργία αὐτῆς τῆς πολιτικῆς κινήσεως.

Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» (ἡ ὁποία ἀπό ἐνδιαφέρον δημοσιογραφικό καί μόνον καταγράφει τίς ἐξελίξεις πού ὑπάρχουν στά συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μεταξύ Ὁμογενείας καί ἐντοπίων παραγόντων μετά τήν ἔγκριση τοῦ νόμου γιά τήν παροχή ψήφου στούς Ἀποδήμους), ἡ κίνησις αὐτή διαθέτει πυρῆνες στήν Ἀμερική, τήν Γερμανία, τήν Μεγάλη Βρεταννία, τόν Καναδᾶ, τήν Αὐστραλία, τήν Μέση Ἀνατολή (Ἰσραήλ, Αἴγυπτο), τήν Κύπρο καθώς καί στήν Βόρειο Ἑλλάδα, τήν Πελοπόνησσο, τήν Κρήτη καί τά νησιά. Ἀκόμη καί στό Ἅγιον Ὄρος. Τά στελέχη της στήν Ἑλλάδα δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ ἁμαρτωλά πρόσωπα τῆς μεταπολιτεύσεως καί τά περισσότερα θήτευσαν ἤ ἔχουν δεσμούς μέ τό ΠΑΣΟΚ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, μέ τήν παλαιά Ἕνωση Κέντρου, μέ κόμματα ὅπως ἡ ΔΗΑΝΑ, ἡ ΠΟΛΑΝ καί τό ΚΕΠ. Ἡ συγκολλητική οὐσία πού τά ἑνώνει εἶναι ἡ ἀντίθεσίς τους στόν ἐθνομηδενισμό, τήν παγκοσμιοποίηση μέ τήν παροῦσα μορφή, τήν μείωση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, τήν δημογραφική ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ, καί, βεβαίως, ἡ ἀνησυχία τους γιά τόν τουρκικό ἐπεκτατισμό. Στόχος τους εἶναι νά ἀποταθοῦν στήν μεγάλη δεξαμενή τοῦ 46% πού ἀπεῖχαν ἀπό τίς προηγούμενες ἐκλογές καθώς καί στούς ψηφοφόρους τοῦ λεγομένου πατριωτικοῦ χώρου σέ ὅποιο κόμμα καί ἄν ἀνήκουν σήμερα. Αὐτό πού ἀποκλείουν ρητῶς εἶναι ἡ συνεργασία μέ τά ὑπάρχοντα κόμματα. Ἡ διακήρυξις τοῦ κόμματος τῶν Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς ἴσως δοθεῖ στήν δημοσιότητα αὐτές τίς ἡμέρες κατά τόν ἑορτασμό γιά τήν ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἡ ἱδρυτική διακήρυξις θά τεθεῖ σέ διαβούλευση διαδικτυακῶς μέσῳ τῆς πλατφόρμας Avaz –φέρει τόν τίτλο «ΜΕΤΕΧΩ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ, ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ, ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ» καί θά ἐγκριθεῖ ἄν τό σχῆμα στερεωθεῖ στίς 25 Μαρτίου 2022. Προσωρινό ὄνομα τῆς κινήσεως εἶναι τό «Πρῶτα ἡ Ἑλλάδα», ἀλλά προκειμένου νά μήν δημιουργοῦνται συνειρμοί οἱ ἔχοντες τήν πρωτοβουλία ἀναφέρουν ὅτι αὐτό δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν Πρόεδρο Τράμπ, καμμία σχέση μέ πρώην Ἕλληνες Πρωθυπουργούς ἤ καί γνωστά νέα κόμματα. Καμμία σχέση δέν φαίνεται νά ἔχει καί μέ τόν Πρόεδρο Μπάιντεν, καθώς μέ τήν διακήρυξή τους τάσσονται ὑπέρ τῆς συσφίγξεως τῶν σχέσεων Ἑλλάδος – Ρωσσίας καί Ἑλλάδος – Γαλλίας. Καί βεβαίως δέν τίθεται θέμα συνεργασίας μέ τά ὑπάρχοντα κόμματα. Ὁ προβληματισμός γιά τήν ἵδρυσή του στήν Ὁμογένεια εἰδικῶς ἄρχισε κατά τήν διάρκεια τῶν μνημονίων ὅταν ὑποθηκεύθηκε ἐθνική κυριαρχία, συνεχίσθηκε μέ τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μέ τήν παράδοση ἱστορικῶν τίτλων καί κορυφώνεται τώρα. Μέ τά ἑλληνοτουρκικά.

Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», μέ τόν ὑπό ἵδρυσιν σχηματισμό εἶναι σέ διαρκῆ ἐπαφή: ναύαρχος ἐν ἀποστρατείᾳ, ὁ ὁποῖος συνέδεσε τό ὄνομά του μέ τό ἑνιαῖο ἀμυντικό δόγμα. Διάσημος Ἕλλην γεωπολιτικός ἀναλυτής μέ ἱστορική καταγωγή, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε σέ κομβικές θέσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Υἱός ἀνωτάτου ἱστορικοῦ στελέχους τῆς Ἑνώσεως Κέντρου. Ἐκδότης βιβλίων, ὁ ὁποῖος κινεῖται χρόνια στόν λεγόμενο πατριωτικό χῶρο. Γνωστός ἱστορικός. Κορυφαῖα στελέχη τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων πού ἀποστασιοποιήθηκαν ἀπό τά κόμματά τους λόγῳ Σκοπιανοῦ. Στενοί συνεργάτες τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου. Μεμονωμένοι πολιτικοί φίλοι τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καί τοῦ Κωστῆ Στεφανόπουλου, οἱ ὁποῖοι παρά τήν ἡλικία τους θεωροῦν ἀπαράδεκτο νά μένουν μέ τά χέρια σταυρωμένα. Ἡ «Ἑστία» ἔχει πληροφορίες ὅτι μετά τήν αὐριανή ἐπέτειο τά πρόσωπα πού στηρίζουν τήν νέα κίνηση θά ἀρχίσουν νά ἀνακοινώνουν μέ δημόσιες δηλώσεις τους τήν συμμετοχή τους σέ αὐτήν. Ἡ «Ἑστία», ἡ ὁποία παρακολουθεῖ ὅλες τίς διεργασίες στά δεξιά τῆς ΝΔ καθώς ἀνησυχεῖ γιά τήν πολιτική σταθερότητα τήν ἑπομένη ἡμέρα στήν πατρίδα μας διευκρινίζει τό ἑξῆς: δέν ὑποστηρίζει αὐτήν τήν κίνηση οὔτε κάποια ἄλλη. Τήν παρακολουθεῖ καί τήν προβάλλει ὅμως γιατί θεωρεῖ ὅτι ἡ προσέγγισίς μας γιά τά μελλούμενα δικαιώνεται πλήν τῶν δημοσκοπήσεων καί στήν πράξη. Ὅσο περνᾷ ὁ καιρός μεγαλώνει ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλλήνων πού κινεῖται στά δεξιά τῆς ΝΔ, στόν πατριωτικό χῶρο καί θεωρεῖ ὅτι δέν εὑρίσκει ἐκπροσώπηση στούς ὑπάρχοντες σχηματισμούς. Τό γεγονός αὐτό εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀνησυχητικό γιά τήν πολιτική σταθερότητα. Καί καθίσταται ἀκόμη περισσότερο ἄν ἀναλογισθεῖ κανείς ὅτι τήν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων τήν λαμβάνουν αὐτήν τήν φορά οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς πού ἡγοῦνται στήν ἀπόπειρα ἱδρύσεως κόμματος. Αὐτοί ὑπό προϋποθέσεις μποροῦν νά γίνουν game changer.

Πηγή

<iframe width=”966″ height=”543″ src=”https://www.youtube.com/embed/jAP7SLC_zGI” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button

Discover more from Gargalianoi Online News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading