ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντισυνταγματικός ο Νόμος 3434, άρθρο1, 3/2/2006: “τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα” ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ & ΟΧΙ ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ!

του Γιώργου Κοφινάκου

Πως μπορούν να εκφρασθούν οι αγανακτισμένοι πολίτες;                

Πως μπορούμε να τους μαυρίσουμε επιλέγοντας την λευκή ψήφο;
Τι συμβαίνει όταν το 50% + 1 του εκλογικού σώματος ψηφίσει λευκό;

[ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  Στην Ελλάδα η λευκή ψήφος αποκλείστηκε από το σύστημα κοινοβουλευτικής κατανομής (δεν προσμετράται στο σύνολο και μπαίνει στην ίδια κατηγορία με την άκυρη κατά τον υπολογισμό) με τον νόμο 3434 του 2006, άρθρο 1, πιθανόν για την διευκόλυνση του σχηματισμού κυβέρνησης πλειοψηφίας. Προηγούμενα, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο είχε κρίνει αντισυνταγματική μια τέτοια κίνηση με την απόφαση 12/2005, θεωρώντας ότι η ρίψη λευκής ψήφου είναι εξάσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Η απόφαση αυτή ήρθε πάντως σε αντίθεση με αποφάσεις του ίδιου του ΑΕΔ αλλά και του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες η μη προσμέτρηση των λευκών κατά την εξεύρεση του εκλογικού μέτρου είχε κριθεί συνταγματική[1].

Συνεπώς, προς το παρόν η λευκή ψήφος δεν προσμετράται και αντιμετωπίζεται παρόμοια με την άκυρη κατά την κατανομή κοινοβουλευτικών εδρών. Παρόλα αυτά, στα εκλογικά κέντρα προσμετράται σαν ξεχωριστό στατιστικό στοιχείο.]

page2image17504

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21

271

page1image2400

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3434

Ρύθμιση θεμάτων εθνικών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1 Λευκά ψηφοδέλτια

Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 και των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του ν. 3231/2004 (ΦΕΚ 45 Α ́), κατά τη σύνταξη, ανά εκλογική περιφέρεια, των πινάκων αποτελεσμάτων από τα αρμόδια δικαστή− ρια, κατά την κατανομή των εδρών, καθώς και για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου, τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα. 

……………………………………………………..

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2006 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ 

———————————————————————————-

[Το παρακάτω κείμενο το αφήνω ως ένδειξη του πως θα ήταν ΑΝ μετρούσε η λευκή ψήφος….]

Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και αυτό γιατί η βούληση του λαού, που εκφράζεται μέσω των εκλογών, δίνει λύσεις σε όλα τα πολιτειακά θέματα.  Ο πολίτης -εκλογεύς δια της ψήφου του εκφράζει, κατά πρώτο λόγο, την προσωπική του θέληση ενασκών το εκλογικό του δικαίωμα, την θέληση όμως αυτή το ισχύον δίκαιο αναγνωρίζει ως κρατική θέληση και συνδέει προς αυτή με την άσκηση κρατικής λειτουργίας συναπτόμενες έννομες συνέπειες. Οι συνταγματικές αρχές που διέπουν την ψήφο και την ψηφοφορία είναι: 1. η αρχή της Καθολικής ψηφοφορίας α.51 παρ.3 του Συντάγματος  2.   η αρχή της Ισότητας της ψήφου  3. η αρχή της Άμεσης ψηφοφορίας 4. η αρχή της Μυστικής ψηφοφορίας και 5. η αρχή της Υποχρεωτικής ψηφοφορίας. Τα ψηφοδέλτια τα διακρίνουμε σε έγκυρα, άκυρα και λευκά. Το κάθε ένα από αυτά τα ψηφοδέλτια έχει την δικιά του αρίθμηση κατά την εξαγωγή τους από την κάλπη. Τα έγκυρα εκφράζουν την επιλογή προτάσεων που δίδουν τα εκάστοτε πολιτικά κόμματα. Τα άκυρα καταδεικνύουν παραβίαση της αρχής της μυστικής ψηφοφορίας και τέλος η λευκή ψήφος αποτελεί, αρνητική ή ουδέτερη, πολιτική τοποθέτηση και αποκηρύσσει  στις προτεινόμενες προτάσεις των κομμάτων.

Όταν το ποσοστό της λευκής ψήφου είναι κάτω από το 50% του εκλογικού σώματος δείχνει την αδυναμία των πολιτών να εκφρασθούν με τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που οι λευκές ψήφοι αποτελούν το 50% συν 1 του εκλογικού σώματος;
Όταν το ποσοστό της λευκής ψήφου είναι πάνω από το 50% +1 του εκλογικού σώματος δείχνει την αδυναμία των πολιτικών κομμάτων να εκφράσουν των κυρίαρχο λαό!!  Υπάρχει πρόβλημα αντιπροσώπευσης και έκφρασης του κυρίαρχου λαού  από τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με βάση την αρχή της Δεδηλωμένης (δήλωση της ελεύθερης βούλησης του λαού που εκφράζετε από την ψηφοφορία), την αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας (πλειοψηφία του λαού) και την αρχή της Ισότητας της ψήφου (όλες οι ψήφοι των πολιτών είναι ίσες) πρέπει να διαλύσει τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς, να ορίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση. Κατόπιν να δώσει εντολή σχηματισμού νέων πολιτικών σχηματισμών προκειμένου να εκφράσουν την λαϊκή  βούληση.

Το άρθρο 3 του Πρώτου  Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμβάσεως περί προασπίσεως των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Κυρώθηκε στην χώρα μας με τα Ν2329/1953 ΦΕΚ Α΄ 68, στην συνέχεια καταγγέλθηκε από την δικτατορία και κυρώθηκε εκ νέου με το ΝΔ 53/1974 ΦΕΚ Α΄ 256) αναφέρει ΄΄το δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές: < Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουσι την υποχρέωση όπως διενεργώσι, κατά λογικά διαστήματα, ελευθέρας μυστικάς εκλογάς, υπό συνθήκες επιτρέπουσας την ελευθέραν έκφρασιν της λαϊκής θελήσεως ως προς την εκλογήν  του νομοθετικού σώματος> .

Παράδειγμα: 1) Έστω ότι έχουμε τις Α,Β,Γ,Δ και Ε πέντε προτάσεις προς ψήφιση (η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με βάσει ΠΔ 96/2007 το οποίο ισχύει και σήμερα) και υπάρχει το δικαίωμα της λευκής ψήφου  από τους εκλογείς. Ο αριθμός των εκλογέων είναι εκατό (100) άτομα .
Από τα αποτελέσματα της ψηφοφορία προκύπτει ότι οι πενήντα ένας (51) ψήφισαν λευκό και 30 την Α πρόταση, 10 την Β, 5 την Γ ,  2 την Δ, 1 την Ε και 1 άκυρο. Η πλειοψηφία των εκλογέων (51%) ψήφισε λευκό ( πλειοψηφικό σύστημα) και το λευκό αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή      (και όχι αδιαφορία γιατί αυτή εκφράζεται από την αποχή και δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών, το οποίο προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων)  που εκφράζει αρνητική ή ουδέτερη στάση  τόσο απέναντι στις παραπάνω πέντε προτάσεις όσο και σε αυτούς που τις εκφράζουν. Τότε οι παραπάνω, αφού έχουν απολέσει την νομιμοποίηση τους να μιλούν εκ μέρους της πλειοψηφίας, πρέπει να αποσυρθούν (γιατί ανάλογη χρήσης έχουν και τα λευκά όταν έχουν ποσοστό κάτω από το 50% +1, επίσης δεν υπάρχει εκπρόσωπος του λευκού και ούτε κενές έδρες στην Βουλή) γιατί αυτό είναι το σαφές μήνυμα της λευκής ψήφου.  Στη συνέχεια πρέπει να γίνουν ζυμώσεις, καταγραφή τάσεων και επιλογή (π.χ. δημοψηφίσματα) για το τι ζητάει η πλειοψηφία των εκλογέων και να διαμορφωθούν νέες προτάσεις που θα περικλείουν αυτές τις τάσεις της πλειοψηφίας Οι εκπρόσωποι αυτών των προτάσεων πρέπει  να μπορούν να εκφράσουν την πλειοψηφία.

Παράδειγμα: 2) Σε σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Πρώτο Τμήμα) , που αφορά την υπόθεση Πασχαλίδη, Κουτμερίδη και Ζαχαράκη κατά Ελλάδος αρ. απόφασης: Ν Φ092.22-2512-1/1 10/4/2008 στο κεφάλαιο Β. Η εκτίμηση του δικαστηρίου (ΕΔΑΔ).

Παρ. 25 : Το δικαστήριο υπομιμνήσκει ότι το άρθρο 3 του Πρώτου Πρωτοκόλλου συνεπάγεται την ύπαρξη υποκειμενικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα ψήφου και εκλογιμότητας.
Παρ. 26 : Τα δικαιώματα που εγγυάται το άρθρο 3 του Πρώτου Πρωτοκόλλου είναι αποφασιστικά για την  χάραξη και διατήρηση των θεμελίων μιας πραγματικής δημοκρατίας, η οποία διέπεται από την υπεροχή του δικαίου.
Παρ. 28: Ειδικότερα, ουδείς εκ των επιβαλλομένων όρων δύναται να παρεμποδίζει την ελεύθερη έκφραση του λαού όσον αφορά την εκλογή του νομοθετικού σώματος Πρέπει οι όροι αυτοί να αντικατοπτρίζουν ?και να μην αντίκειται- την ανάγκη να διατηρηθεί η αμεροληψία και η αποτελεσματικότητα μιας εκλογικής διαδικασίας, η οποία επιδιώκει τον προσδιορισμό της λαϊκής  βουλήσεως μέσω καθολικής ψηφοφορίας. Επίσης, μόλις εκφρασθεί ελεύθερα και δημοκρατικά η λαϊκή βούληση, ουδεμία μεταγενέστερη μεταβολή στην οργάνωση του εκλογικού συστήματος δύναται να οδηγήσει σε αμφισβήτηση της επιλογής αυτής,?
Παρ. 32 αναφέρεται ΄΄ Περαιτέρω , το Δικαστήριο δεν δύναται να παραβλέψει το γεγονός ότι η παράλειψη πολλών διατάξεων του εκλογικού νόμου στο πλαίσιο εκλογών οι οποίες έχουν ήδη διενεργηθεί, δύναται να αλλοιώσει την εκπεφρασμένη βούληση του εκλογικού σώματος. Ειδικότερα, επιλέγοντας το λευκό ψηφοδέλτιο, ένα μέρος του εκλογικού σώματος της μείζονος εκλογικής περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας επιθυμούσε να εκφράσει την αποκήρυξη όλων των πολιτικών σχηματισμών ΄΄
Παρ. 34: Αναφέρει: ΄΄ η αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους  όσον αφορά τη συμμετοχή στις εκλογές, τόσο υπό την ιδιότητα του  εκλογέως όσο και υπό αυτή του εκλόγιμου΄΄
Όλη η απόφαση στο http://www.nsk.gr/edad/ee474.pdf. Δηλαδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, η λευκή ψήφος αποκηρύσσει όλα τα πολιτικά κόμματα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί υπέρ κανενός. Όταν το ποσοστό της λευκής ψήφου υπερβαίνει το 50% συν 1 του εκλογικού σώματος τότε διαλύονται τα πολιτικά κόμματα!!!

Στο α. 52 του Συντάγματος αναφέρει περί της ΄΄Γνήσια και ανόθευτη εκδήλωσης της λαϊκής κυριαρχίας΄΄ και αφορά την πληροφόρηση του λαού από τα ΜΜΕ. Ο λαός είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΟΣ για την δύναμη της λευκής ψήφου.
Οι δημοσιογράφοι είναι επιλήσμονες των καθηκόντων τους έναντι στον ελληνικό λαό γιατί ο τελευταίος είναι εντελώς απληροφόρητος για την δύναμη της λευκής ψήφου.

Η λευκή ψήφος αποτελεί την μεγαλύτερη, δημοκρατικότερη και κυρίως ουσιαστικότερη μορφή διαμαρτυρίας στα δημοκρατικά καθεστώτα. Η λευκή ψήφος είναι πολιτική απόφαση που αποκηρύσσει το πολιτικό σκηνικό και στην εκλογική διαδικασία έχει την μορφή πολιτειακού δημοψηφίσματος. 
Αν δεν ισχύουν τα παραπάνω, τι νόημα θα είχε η επιλογή της λευκής  ψήφου από το εκλογικό σώμα και ποια θα ήταν η ουσία της στην εκλογική διαδικασία με βάσει των αρχών της δεδηλωμένης, της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών και της λαϊκής κυριαρχίας ; Θα έπρεπε να έχουμε την Κυριαρχία των εγκύρων και η ελεύθερη έκφραση των πολιτών να ποδηγετείτε από τα έγκυρα ψηφοδέλτια.

Μήπως ο πολίτης ? εκλογεύς ασκώντας  το ανώτερο δημοκρατικό του δικαίωμα, συμμετέχοντας με την ψήφο του στις εκλογές, επιλέγοντας λευκό ουσιαστικά η ψήφος του είναι υποδεέστερη και άνευ σημασία για το εκλογικό σώμα καταπατώντας την αρχή της ισότητας της ψήφου; Θα είχαμε την ισότητα των εγκύρων ψηφοδελτίων.  Θα έπρεπε τότε να υπάρχουν μόνο τα έγκυρα και τα άκυρα ψηφοδέλτια που σημαίνει ότι θα έπρεπε υποχρεωτικά να υιοθετήσουμε μία από τις επιλογές που δίδουν τα πολιτικά κόμματα χωρίς δικαίωμα άλλης  επιλογής, όπως γίνεται ουσιαστικά σήμερα γιατί ποτέ δεν άνοιξε η συζήτηση για τις δυνατότητες που προσφέρει στο εκλογικό σώμα η λευκή ψήφος. Το Σύνταγμα της Ελλάδος προστατεύει τον κυρίαρχο λαό και το Δημοκρατικό πολίτευμα και όχι το status quo (ηγεμονία) των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων τους.

Άρθρο 1 του Συντάγματος

1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
Ας εξετάσουμε τι άλλο ορίζει το Σύνταγμα:
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα          
Άρθρο 4
1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.(εκλογικό δικαίωμα)

Άρθρο 5

1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του
και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της
Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει
το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
Άρθρο 30

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  είναι ρυθμιστής του  Πολιτεύματος.
Εκλέγεται  από τη Βουλή για περίοδο πέντε ετών,  όπως ορίζεται στα
άρθρα 32 και 33.

   Άρθρο 51

1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι
μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.

2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος,

3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία
από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. Ο
νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν
έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας
ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.

**4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την
Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του
όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την
Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης
διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η
καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό
γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.

**5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
Αρθρο 52.

  Η ελεύθερη  και ανόθευτη  εκδήλωση της λαϊκής  θέλησης,  ως έκφραση 
της λαϊκής  κυριαρχίας, τελεί υπό  την εγγύηση όλων των λειτουργών της
Πολιτείας, που έχουν  υποχρέωση να τη διασφαλίζουν  σε κάθε  
περίπτωση.  Νόμος ορίζει τις ποινικές  κυρώσεις κατά των παραβατών της
διάταξης  αυτής.

Αρθρο 120

1. Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε` Αναθεωρητική Βουλή των
Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον
προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με
διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να
ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.

2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και
η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση
όλων των Ελλήνων.

3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και
των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η
νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων,
που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον
οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.”

Στα δημοκρατικά πολιτεύματα λοιπόν έχει προβλεφθεί το πώς ο κυρίαρχος λαός έχει την δυνατότητα να απαλλαγεί από τους πολιτικούς σχηματισμούς και τους υποψηφίους αυτών βοηθώντας στην εξέλιξη του πολιτικού μας συστήματος. Αν οι τυχόν ομάδες πίεσης (Τράπεζες, Εκδότες, ΜΜΕ, Βιομήχανοι κ.ά.)  έχουν βρεθεί πάνω από το πολιτικό σύστημα και αυτό εκτελεί εντολές τους πώς αλλιώς μπορεί ο κυρίαρχος λαός να απεγκλωβιστεί ειρηνικά από όλα αυτά; Όταν το πολιτικό σκηνικό συνολικά είναι κατώτερο σε πολιτικές, αξίες και ήθος (η λεγόμενη σημερινή κλεπτοκρατία) από την κοινωνία δεν θα πρέπει να μπορεί να απαλλαγεί από αυτό ή θα πρέπει και η κοινωνία να γίνει σαν και αυτούς; Στη Δημοκρατία μόνο επιλέγεις δεν μπορείς να απορρίπτεις; Αν θέλεις να τους απορρίψεις όλους, την λευκή ψήφο δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις κατά την εκλογική διαδικασία;

Οι πολιτικοί σήμερα είναι αυτοί που ουσιαστικά ασκούν την νομοθετική, εκτελεστική και ελεγκτική εξουσία και όπως είναι φανερό, αν το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο, δεν υπάρχει πιθανότητα  τιμωρίας πολιτικών προσώπων ή επιχειρηματιών. Η λευκή ψήφος έχει την δυνατότητα να ΄΄καθαρίσει΄΄ το παρακμάζον πολιτικό σύστημα και να δώσει την δυνατότητα στον κυρίαρχο λαό να θέσει νέους κανόνες διακυβέρνησης. 

Είναι ευκαιρία να διδάξουμε δημοκρατία όλο τον κόσμο και να τους αποδείξουμε ότι στη Δημοκρατία οι λαοί δεν εγκλωβίζονται σε ΄μέτριες΄ από το σύστημα προτεινόμενες επιλογές αλλά μπορούν να τις αποσύρουν και να αναζητούν αυτό που τους εκφράζει.
Αν οι προτάσεις από όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς είναι η μία χειρότερη από την άλλη,  ο πολίτης πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει μία από αυτές; Αν θελήσει να τις απορρίψει όλες με ποιο τρόπο μπορεί να το κάνει; Με την αποχή; Μα η αποχή δεν επηρεάζει ούτε το ποσοστά που θα λάβουν τα κόμματα. Δείτε το παράδειγμα των Ευρωεκλογών του 2009 (48,5% αποχή), το αποτέλεσμα προέκυψε από των αριθμό των ψηφισάντων. Δείτε το παράδειγμα της εκλογής του Προέδρου των ΗΠΑ, όπου αποχή των εκλογέων αγγίζει το 65%. Δείτε τις τελευταίες Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, όπου η αποχή άγγιξε το 60%.Η αποχή δεν επηρεάζει την εξουσία των κομμάτων. Γιατί; Γιατί το Σύνταγμα ορίζει ότι΄΄ η συμμετοχή των πολιτών  στην εκλογική διαδικασία είναι Καθολική και Υποχρεωτική΄΄. Δεν φταίνε τα πολιτικά κόμματα αν δεν πάει ο πολίτης να ψηφίσει αλλά αυτός ο ίδιος. Με την απόχή δημιουργούμε υπηκόους και όχι ενεργούς πολίτες.   Αν δεν έχουμε την δυνατότητα να απορρίψουμε θεσμικά, τι δημοκρατία είναι αυτή; Εμείς μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι είμαστε Μπανανία. Οι Αρχαίοι Έλληνες που εφηύραν το Δημοκρατικό πολίτευμα, ως το καλύτερο πολίτευμα, λέτε να μην είχαν σκεφτεί πως μπορεί να απεγκλωβιστεί ο λαός από φαύλες πολιτικές;

Εκπομπή για τη λευκή ψήφο δεν έχει γίνει ποτέ, γιατί;
Ενημερώστε τον κόσμο για την δύναμη της λευκής ψήφου! Μιλήστε επιτέλους! Αν δεν το κάνουμε εμείς δεν πρόκειται να το κάνει κανένας δημοσιογράφος! Μην τους αφήσουμε να μας υποτιμούν άλλο.

Η Ελλάδα πρωτίστως έχει πολιτικό πρόβλημα και αυτό έχει αντίκτυπο στην οικονομία, στην κοινωνία και σε όλους τους θεσμούς της. Αν δεν το λύσουμε, σε λίγο χρονικό διάστημα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, εγχώριο και μη, θα αναλάβει τα ηνία της διακυβέρνησης της χώρας παραγκωνίζοντας τον μέχρι τώρα κοινωνικό χαρακτήρα των κυβερνήσεων και υποτάσσοντας την πολιτική στα συμφέροντα των τραπεζιτών.
Είναι ευκαιρία να διδάξουμε δημοκρατία όλο τον κόσμο και να τους αποδείξουμε ότι στη Δημοκρατία οι λαοί δεν εγκλωβίζονται σε ΄μέτριες΄ από το σύστημα προτεινόμενες επιλογές αλλά μπορούν να τις αποσύρουν και να αναζητούν αυτό που τους εκφράζει.
Σας παρακαλώ να πει την γνώμη του ο έγκριτος Συνταγματολόγος κος Κασιμάτης για αυτό το άρθρο και ας μου γράψετε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.

————————————————

Απαντήσεις για την λευκή ψήφο!!

Ο συντάκτης του άρθρου με τίτλο ‘ Η δύναμη της λευκής ψήφου’ έχει απόλυτο δίκιο στην ερμηνεία που κάνει για το νόημά της, στην εκλογική διαδικασία, όταν το ποσοστό της ανέρχεται στο 50% +1 των ψηφισάντων.

Στα διάφορα site διαπιστώνω μεγάλη σύγχυση. Σύγχυση σε σημείο που δεν περιγράφεται.
1) Κάποιοι ισχυρίζονται απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ 12/2005) με την οποία η λευκή ψήφος εξομοιώνεται με την έγκυρη και θεωρούν λανθασμένα ότι τότε υπήρχε λευκή ψήφος ενώ τώρα όχι.

2) Άλλοι αναφέρονται στον νόμο 3434/2006, Άρθρο 1 και το Προεδρικό Διάταγμα 96/ 2007, άρθρο 98, παρ.8, το οποίο ορίζει σαφώς ότι:
«… κατά τη σύνταξη, ανά εκλογική περιφέρεια, των πινάκων αποτελεσμάτων από τα αρμόδια δικαστήρια, κατά την κατανομή των εδρών, καθώς και για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου, τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα» .
Από τον παραπάνω νόμο συμπεραίνεται ότι τα λευκά δεν λαμβάνονται υπ’ όψη στον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου, που είναι και η λέξη κλειδί για την κατανομή των εδρών.
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 100 του ΠΔ 96/2007, ορίζεται ότι:
«4. Για την κατανομή των εδρών σε κάθε εκλογική περιφέρεια ως εκλογικό μέτρο λαμβάνεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν μέρος στις εκλογές […] δια του αριθμού των εδρών της.
Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβε στην περιφέρεια ο εν λόγω σχηματισμός, δια του εκλογικού μέτρου. Οι έδρες του στην εκλογική περιφέρεια είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου της παραπάνω διαίρεσης».
Στηριζόμενοι στον παραπάνω νόμο, ισχυρίζονται ότι η λευκή ψήφος δεν έχει χρησιμότητα στην εκλογική διαδικασία και συνεπώς ισούται με την άκυρη

3) Άλλοι ότι τα λευκά προσθέτονται στα άκυρα. Δηλαδή λευκό = άκυρο.

4) Άλλοι μιλούν για ΄λευκό΄ πραξικόπημα και τέτοια.

Ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο ισχυρισμό, η 12/2005 απόφαση του ΑΕΔ με την οποία τα λευκά θεωρούνται έγκυρα και γιατί αυτό καταργήθηκε.

Σκοπός κάθε εκλογικής αναμέτρησης είναι να εκφρασθεί ελεύθερα, δια της ψήφου του, ο κυρίαρχος λαός.

Με την επιλογή ενός εγκύρου ψηφοδελτίου ουσιαστικά ο εκλογέας επιλέγει αφενός πολιτικό συνδυασμό και υποψήφιο βουλευτή (αν θέλει), αφετέρου με την έγκυρη ψήφο του δηλώνει ότι εκφράζεται από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα καθώς βρήκε ένα (αυτό που ψήφισε) με το οποίο συμφωνεί. Επομένως, το έγκυρο ψηφοδέλτιο επικυρώνει το υπάρχον πολιτικό σκηνικό.
Με την επιλογή του λευκού ψηφοδελτίου ουσιαστικά ο εκλογέας απορρίπτει αφενός όλους τους πολιτικούς συνδυασμούς και τους υποψήφιους βουλευτές αυτών, αφετέρου δηλώνει ότι δεν εκφράζεται από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα.

Δηλαδή ο ψηφοφόρος, αφού είδε όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές, αποφάσισε ότι δεν τον εκφράζει ΚΑΝΕΝΑ! κάνει έτσι την μόνη επιλογή και ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. Διαμαρτύρεται δηλαδή, επί της αρχής! Οι επιλογές που του προσφέρουν δεν τον ικανοποιούν!

Επομένως, το λευκό ψηφοδέλτιο είναι πολιτική τοποθέτηση και αποκηρύσσει το υπάρχον πολιτικό σκηνικό.

Με ποια λογική το λευκό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έγκυρο; Η χρήση του λευκού ως εγκύρου αλλοιώνει την ελεύθερη λαϊκή έκφραση του κυρίαρχου λαού!!!

Για αυτό και ο νομοθέτης δεν έλαβε υπόψη του την απόφαση του ΑΕΔ(12/2005) και αμέσως μετά θεσμοθέτησε το Ν. 3434/2006 όπου τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα.

Αν υιοθετούσε το σκεπτικό της ΑΕΔ 12/2005 με την οποία το έγκυρο ισούται με το λευκό τότε δεν θα είχε καμία χρησιμότητα η λευκή ψήφος στην εκλογική διαδικασία.

Ας εξετάσουμε τον δεύτερο ισχυρισμό.

Γιατί τα λευκά ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΚΥΡΑ νόμος 3434/2006, Άρθρο 1 και το Προεδρικό Διάταγμα 96/ 2007, στο άρθρο 98, παρ.8.

Κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, θέτει τη μονογραφή του στο κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο, καθώς και δίπλα από κάθε σταυρό προτίμησης, ενώ αναγράφει ολογράφως το συνολικό αριθμό των σταυρών προτίμησης. Υπογραμμίζεται ότι η μονογραφή των σταυρών προτίμησης και η αναγραφή του αριθμού τους είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση που ο πρόεδρος της επιτροπής δεν έχει θέσει τη μονογραφή του στο ψηφοδέλτιο παραπλεύρως του σταυρού και δεν έχει αναγράψει στο ψηφοδέλτιο ολογράφως το συνολικό αριθμό σταυρών προτίμησης, το ψηφοδέλτιο προσμετράται απλώς υπέρ του συνδυασμού χωρίς να λαμβάνεται υπόψη σταυρός προτίμησης (άρθρο 72 παρ.10 του Π.Δ. 96/2007). Για περισσότερα στοιχεία διαβάστε την ΥΠΕΣ Αριθ. Εγκυκλίου: 61/2007
Σωστά δεν προσμετρούνται τα λευκά στα έγκυρα, διότι δεν είναι έγκυρα αλλά αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ψηφοδελτίων. Στα προαναφερόμενα περιγράφεται πότε ένα ψηφοδέλτιο ανήκει στα έγκυρα!!!!!!

Και το α. 100 το ΠΔ 96/2007 αναφέρεται στην κατανομή των εδρών. Δηλαδή, θέτει ως δεδομένο ότι τα έγκυρα είναι η συντριπτική (50%+1) των ψηφισάντων και προχωρεί στην διαδικασία και στον τρόπο κατανομής των εδρών στους πολιτικούς σχηματισμούς.

Είναι όμως άλλο η κατανομή των εδρών που περιγράφεται ως άνω(που προϋποθέτει την πλειοψηφία 50% +1 των εγκύρων έναντι των λευκών) και άλλο αν ο κυρίαρχος λαός μπορεί να εκφραστεί από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα. Η αδυναμία ή μη έκφρασης του κυρίαρχου λαού προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων(οι απέχοντες δεν λαμβάνονται υπ’όψιν) και τι επέλεξαν να ψηφίσουν(έγκυρα ή λευκά).
Δίνω ένα «τραβηγμένο» παράδειγμα: Έστω ο αριθμός των ψηφισάντων είναι 5.000.000. Τα 4.995.000 ψήφισαν λευκό και 3.000 ψήφισαν τον Α, 1000 τον Β, 700 των Γ και 300 των Δ. Στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα των εκλογών πιο είναι; Ότι ο Α πήρε 60% (3000/5000*100=60%) κλπ.; Όχι βέβαια αν μιλάμε για δημοκρατία και κυρίαρχο λαό!! Το αποτέλεσμα των εκλογών, στο ως άνω παράδειγμα, είναι ότι ο κυρίαρχος λαός δεν εκφράζεται από τα υπάρχοντα κόμματα και τους υποψήφιους τους!!!!!!! Θέλει την απόσυρση των υφιστάμενων κομμάτων και την δημιουργία νέων προκειμένου να μπορέσει να εκφραστεί.

Ο συντάκτης του άρθρου ΄΄Η δύναμη της λευκής ψήφου΄΄ πολύ σωστά θέτει ότι η λευκή ψήφος έχει τη μορφή του πολιτειακού δημοψηφίσματος. Γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος ο Κυρίαρχος Λαός, κατά το Σύνταγμα, να επιβληθεί στα πολιτικά κόμματα.

Επομένως όταν το 50% + 1 επιλέξει το λευκό ψηφοδέλτιο διαλύονται όλα τα κόμματα γιατί έτσι αποφάνθηκε η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος (των ψηφισάντων). Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει και να διαστρεβλώσει την ελεύθερη βούληση του κυρίαρχου λαού (50%+1 λευκά) και να προχωρήσει στην κατανομή των εδρών από το σύνολο των εγκύρων όπως αναγράφεται στο α.100 πδ 96/2007. H λαϊκή ετυμηγορία, όπως προκύπτει από την κάλπη, δεν δύναται να αλλοιωθεί από κανέναν γιατί είναι αποτέλεσμα ελεύθερης έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, που αποτελεί πυλώνα κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος.

Ο νομοθέτης, έχει αντιμετωπίσει έως τώρα θέματα που άπτονται της υπαρκτής πραγματικότητας. Η πραγματικότητα αυτή έλεγε ότι τα έγκυρα είναι η μεγάλη πλειοψηφία των εκλογικών αναμετρήσεων, καθώς ο κυρίαρχος λαός εκφραζόταν από τις προτάσεις των πολιτικών κομμάτων. Μοναδικός σκοπός κάθε εκλογικής αναμέτρησης είναι η ελεύθερη έκφραση του κυρίαρχου λαού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ο κυρίαρχος λαός να εκφράσει την αποδοκιμασία του έναντι όλων των πολιτικών κομμάτων, πλην την υιοθέτηση του λευκού ψηφοδελτίου .

Ο νομοθέτης δεν έχει θεσμοθετήσει την υποθετική περίπτωση του 50% +1 λευκά ψηφοδέλτια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν οι αρχές και οι κανόνες δικαίου που εμπεριέχονται τόσο στο Σύνταγμα όσο και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όταν θα συμβεί, τότε θα αποφανθούν με τις παραπάνω αρχές για την δύναμη των λευκών ψηφοδελτίων.

Διαφορετικά, θα είχαμε την κυριαρχία των πολιτικών κομμάτων γιατί δεν θα υπήρχε περίπτωση να θέσουν, από μόνα τους τα κόμματα, σε δημοψήφισμα την ύπαρξή τους και ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο από το Σύνταγμα ή το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ας εξετάσουμε τον τρίτο ισχυρισμό. Ότι τα λευκά είναι άκυρα.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 96/2007, ακυρότητα των ψηφοδελτίων συντρέχει:

Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο, έστω και μερικά (άρθρο 70 παρ.3 του Π.Δ 96/2007).

Σε περίπτωση αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφοδελτίου (άρθρο 73 παρ.1 του Π.Δ 96/2007).

Σε περίπτωση που σημειωθούν λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία σε οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου (άρθρο 73 παρ.2 του Π.Δ 96/2007).

Σε περίπτωση λευκού ψηφοδελτίου με διαγραφές, εγγραφές ή διορθώσεις, που καθιστούν αμφίβολο το περιεχόμενό του (άρθρο 74 παρ.6 του Π.Δ 96/2007).

Σε περίπτωση που λευκό ψηφοδέλτιο δεν έχει την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, την ημερομηνία της εκλογής και τη μονογραφή του οικείου δικαστικού αντιπροσώπου (άρθρο 74 παρ.7 του Π.Δ 96/2007).

Σε περίπτωση που ο φάκελος φέρει σημειωμένα στίγματα, σημεία ή λέξεις, τα οποία θα κριθούν σαν διακριτικά γνωρίσματα, που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας και συνεπώς επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που περιέχει ο φάκελος. (άρθρο 75 παρ.4 του Π.Δ 96/2007).

Εκτός από την ακυρότητα των ανωτέρω άρθρων το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και στις ακόλουθες περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά, δηλαδή εάν: α) εκτυπώθηκε σε χαρτί, που ολοφάνερα διαφέρει στο χρώμα απ’ αυτό που χορηγήθηκε από το Δημόσιο ή με τυπογραφικά στοιχεία πρόδηλα διαφορετικά στο χρώμα απ’ αυτά που γενικά χρησιμοποιήθηκαν, β) έχει σχήμα ή διαστάσεις που διαφέρουν φανερά από τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 70, γ) δεν είναι ακριβώς σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 2-6 του άρθρου 72, δ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασμού, ε) χρησιμοποιηθεί σ’ εκλογικό τμήμα άλλης εκλογικής περιφέρειας και όχι αυτής, που αναγράφεται πάνω σ’ αυτό και στ) βρεθεί σε φάκελο, που δεν είναι σύμφωνο με τους όρους των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 75 (άρθρο 76 του Π.Δ 96/2007).

Επιπλέον, κρίνεται χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι, δεν αποτελούν κατά κανόνα λόγο ακύρωσης από τις εφορευτικές επιτροπές, ήσσονος σημασίας διαφορές των ψηφοδελτίων, οι οποίες ενδέχεται να οφείλονται σε:
συνήθεις τυπογραφικές αβλεψίες
ασήμαντες αποκλίσεις από τις οριζόμενες διαστάσεις (στις οποίες η σχετική απόφαση αναφέρεται με τη λέξη “περίπου”), αναπόφευκτες άλλωστε κατά την κοπή των φύλλων του χαρτιού

απλές παραλλαγές της απόχρωσης ή της ποιότητας του χαρτιού

ατέλειες στην κοπή των πλευρών

στίγματα ή ξέσματα, που επέφερε η εκτύπωση του μεγάλου όγκου των ψηφοδελτίων

Στα παραπάνω περιγράφεται πότε ένα ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. Καταλαβαίνουμε ότι τα λευκά δεν είναι άκυρα γιατί δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις των άκυρων. Τα λευκά αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ψηφοδελτίων. Δεν είναι ούτε έγκυρα ούτε άκυρα. Η χρήση του λευκού στην εκλογική διαδικασία έχει την μορφή πολιτειακού δημοψηφίσματος. Ο ¨αντίπαλός¨ του είναι το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων. Όταν το ποσοστό των λευκών είναι μικρότερο από το 50% τότε δεν λαμβάνονται υπόψη (το ίδιο ισχύει και στα δημοψηφίσματα με την πρόταση που θα λάβει κάτω από 50% των ψηφισάντων) και για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας προσμετρούνται στα άκυρα.
Όταν το ποσοστό των λευκών ψηφοδελτίων είναι πάνω από το 50% τότε αποσύρονται οι πολιτικοί σχηματισμοί και οι υποψήφιοί τους γιατί έτσι αποφάσισε ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΛΑΟΣ. Δημιουργούνται νέοι πολιτικοί σχηματισμοί αφού πρώτα έχουν προηγηθεί πολιτικές ζυμώσεις για το τι θέλει ο κυρίαρχος λαός. Συνεχίζουμε και έχουμε Κοινοβουλευτική Δημοκρατία όπως ορίζεται από το Σύνταγμα μας αλλά όχι με τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα. Αυτά περί Άμεσης δημοκρατίας που ευαγγελίζονται κάποιοι απαιτούν αλλαγή Συντάγματος και ένα λαό μορφωμένο και καλλιεργημένο. Είμαστε ; Πρέπει πρώτα να σταθούμε στα πόδιά μας, να περπατήσουμε και κατόπιν να δοκιμάσουμε να τρέξουμε.

Ας εξετάσουμε τον τέταρτο ισχυρισμό περί ΄λευκού΄ πραξικοπήματος.

Κατά το Σύνταγμα η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία είναι υποχρεωτική και καθολική. Ο πολίτης -εκλογεύς δια της ψήφου του εκφράζει, κατά πρώτο λόγο, την προσωπική του θέληση ενασκών το εκλογικό του δικαίωμα, την θέληση όμως αυτή το ισχύον δίκαιο αναγνωρίζει ως κρατική θέληση και συνδέει προς αυτή με την άσκηση κρατικής λειτουργίας συναπτόμενες έννομες συνέπειες.
Αν οι πολίτες επιλέξουν την λευκή ψήφο σε ποσοστό 50% + 1 τότε διαπράττουν πραξικόπημα.
Η βλακεία στο μεγαλείο της. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Από τέτοιους ΦΩΣΤΗΡΕΣ βρεθήκαμε σε αυτήν την κατάσταση ως χώρα. Δυστυχώς, κάτι τέτοιοι τύποι έχουν φωνή στα ΜΜΕ και συμβάλουν στην ΄ενημέρωση΄ των πολιτών.

Για να σας καταδείξω την ένοχη στάση των δημοσιογράφων, αναφέρω ότι παροτρύνουν το εκλογικό σώμα να απέχει από την εκλογική διαδικασία, ως πολιτική δράση έναντι στο πολιτικό σύστημα.
Να επιβάλλουν οι πολίτες στους εαυτούς τους, την ποινή (παρεπόμενη) της στέρησης των πολιτικών τους δικαιωμάτων για να ‘ νικήσουν’ το πολιτικό σύστημα. Να πετάξω τα ‘ όπλα’ μου για να νικήσω τoν οπλισμένο μου εχθρό. Παπαρολογία χωρίς όρια. Μας θεωρούν ζώα ντυμένα και μας οδηγούν στο μονοπάτι της υποταγής που συμφέρει τους δανειστές μας και τα εγχώρια ή μη λαμόγια επιχειρηματίες. ΄Ολοι αυτοί ακολουθούν την πολιτική της διαχείρισης φόβου των πολιτών και θέτουν συνεχώς διλήμματα. Διλήμματα τύπου ΄η εμείς ή το χάος΄, ΄υποταγή ή πτώχευση΄ ή πιο απλά ΄τεντώνουν με δύναμη το χέρι τους στο πρόσωπο του λαού και για να μην κτυπήσει ο λαός πρέπει υπαναχώρηση. Κανείς όμως δεν τους λέει να μαζέψουν το χέρι τους γιατί θα τους το κόψουμε.
Ως Έλληνες οφείλουμε στην ιστορία μας αλλά και στις επόμενες γενιές που θα ακολουθήσουν να μην δεχτούμε την υποταγή που μας πλασάρουν. Οφείλουμε να σταθούμε ενωμένοι ως άντρες απέναντι σε αυτή την μαύρη σελίδα της ιστορίας και να προσπαθήσουμε να την ‘ασπρίσουμε’.
Οφείλουμε να φυλάξουμε Θερμοπύλες!!!

————————————————

 

 1. […] Η δύναμη της λευκής ψήφου Rate this: Share this:FacebookTwitterEmailMorePrintDiggRedditStumbleUponLike this:LikeBe the first to like this post. […]
 2. Νομικά δεν αιτιολόγησε ο κ. καθηγητής γιατί δεν ισχύει! Δεν απάντησε γιατί καταλύεται η λαϊκή κυριαρχία, αν το εκλογικό σώμα επιλέξει λευκό, από τα πολιτικά κόμματα. Κοινοβουλευτική Δημοκρατία έχουμε ή κομματοκρατία; Γιατί στην πρώτη περίπτωση ο κυρίαρχος λαός επιλέγει τους αντιπροσώπους του στο κοινοβούλιο, ενω στην κομματοκρατία οι πολιτικοί σχηματισμοί υπερέχουν της ελεύθερης βούλησης των πολιτών.

  By: PIPIS on Οκτωβρίου 17, 2011
  at 14:01

  Απάντηση

   

 3. Ο κ. Κατρούγκαλος σε κάποιο σημείο αναφέρει για τον νόμο του 2004 που θέτει την λευκή ψήφο μαζί με την άκυρη και λίγο μετά για την απόφαση του ΑΕΔ το 2005 που λέει το αντίθετο. Αλλά αναφέρει συγκεκριμένα για το ΑΕΔ ότι οι αποφάσεις του εκδίδονται για Περιφέρειες, οπότε έτσι ένας βουλευτής της ΝΔ κέρδισε μια θέση από το ΠΑΣΟΚ.
  Άρα ο νόμος που ισχύει είναι του 2004 και το περιστατικό του 2005 αποτελεί νομικό παράδοξο.
  Όσον αφορά την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία ή κομματοκρατία… λυπάμαι ειλικρινά που το λέω αλλά είναι δεδομένο ότι έχουμε κομματοκρατία. Κι αυτό το λέω με όλη τη σοβαρότητα και κυριολεκτικά. Το πολιτικό σύστημα έχει δομηθεί με νόμους που ταιριάζουν στα κόμματα.
  Πως είναι δυνατόν ένα κόμμα να ψηφίζεται από το 15% των Ελλήνων πολιτών και να κυβερνά; Η νοοτροπία της αποχής έχει ενσωματωθεί στην ελληνική εκπαίδευση και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Κι αυτό είναι φανερό από την τάση να αυξάνεται η αποχή όσο περνά ο καιρός. Πριν λίγες δεκαετίες ακόμα, οι πολίτες μπορεί να κάνανε πολύ άσχημες και πελατειο-κεντρικές επιλογές την ώρα της κάλπης, αλλά τουλάχιστον ψήφιζαν! Πλέον, οι ίδιοι άνθρωποι που πριν 30-40 χρόνια ψήφιζαν, τώρα μειώθηκαν, ενώ οι νέοι αποφεύγουν συστηματικά την κάλπη.Είδατε τόσα χρόνια κανένα κόμμα, δεξιό, κεντρώο ή, ειδικά, αριστερό, να επενδύει την αλλαγή αυτής της νοοτροπίας; Όχι, θαρρώ ότι είναι η απάντηση του καθενός. Αντιθέτως! Κάνουν ότι μπορούν να αγνοήσουν το θέμα (όπως και πολλά άλλα!) γιατί βολεύονται με το υπάρχον σύστημα.

  By: leptitprince on Οκτωβρίου 17, 2011
  at 19:30

  Απάντηση

   

 4. Και κάτι ακόμα για την κομματοκρατία. Ένα απλό παράδειγμα που στριφογυρνά στο μυαλό μου. Είμαι ο Γιώργος και ο Κώστας με προσλαμβάνει να του κάνω μια δουλειά για κάποια χρόνια. Αν ο Κώστας δεν με ελέγξει, τι θα γίνει; Ή μάλλον τι δε θα γίνει;
  Η δουλειά που μου ανέθεσε δε πρόκειται να γίνει, τουλάχιστον όπως θα έπρεπε προς όφελος του Κώστα. Αλλά δε φτάνει αυτό! Αντιθέτως, την κατάσταση θα την προσαρμόσω στα δικά μου μέτρα για να ωφελεί εμένα! Και η πικρή αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό κάνουμε καθημερινά, όταν ο άλλος δεν μας ελέγχει ή όταν με τον άλλον δεν υπάρχει κάποιος συναισθηματικός/ηθικός λόγος να μη το κάνουμε.Οπότε, εκλέγουμε 300 άτομα να ψηφίσουν κάποιους νόμους και να κυβερνήσουν την δική μας χώρα. Δεν είναι φυσικό κι επόμενο ό,τι κάνουν αυτές οι ομάδες/κόμματα να ωφελούν πρώτα αυτά τα άτομα ή τα συμφέροντά τους;Γι’ αυτό θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος. Αλλά πλέον μετά από τόσα χρόνια νομικού χτισίματος του πολιτικού συστήματος, έχει χαθεί σχεδόν κι αυτή η έννοια! Γιατί ο έλεγχος ασκείται στη Βουλή από κοινοβουλευτικές επιτροπές, αν θεσπιστούν, και αν τυχόν γίνει αυτό, τότε οι φαύλοι πολιτικοί υποτίθεται θα ελέγξουν κάποιους άλλους φαύλους πολιτικούς.
  Στη καλύτερη περίπτωση, ο ένας “κρατάει” τον άλλον βάσει της λερωμένης φωλιάς του καθενός, οπότε η κατάσταση είναι “μ’ έφαγες, σ’ έφαγα!”. Στην χειρότερη περίπτωση, ο ένας καλύπτει τον άλλον, συναδελφικά, για να διατηρήσουν την φαυλότητα που τους αποφέρει τόσο χρήμα.

  Βάλαμε τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα. Κι όταν ένας λύκος φάει το πρόβατο, οι άλλοι λύκοι καλούνται να τον δικάσουν. Η ετυμηγορία είναι προειλημμένη.

  By: leptitprince on Οκτωβρίου 17, 2011
  at 19:51

  Απάντηση

   

 5. Συνταγματικότητα του δικαιώματος λευκής ψήφου και της χορήγησης λευκού ψηφοδελτίου κατά τις εκλογέςΕπειδή στο άρθρο 1 Σ ορίζεται ότι «θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία» (§ 2) και ότι «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα» ( § 3).
  Περαιτέρω, στο μεν άρθρο 51 Σ προβλέπεται ότι «οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει» (…) 3) και ότι «η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (…)» ( § 5), στο δε άρθρο 52 ότι «η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Νόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής
  Από την αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, ως έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας που κατοχυρώνεται από το άρθρο 52 του Συντ., συνάγεται επίσης ότι το εκλογικό σώμα, στα πλαίσια της υποχρεωτικής άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος, είτε η υποχρεωτικότητα προβλέπεται από το Σύνταγμα είτε επιβάλλεται από το νόμο, πρέπει να έχει και τη δυνατότητα αποδοκιμασίας όλων των κατερχομένων στις εκλογές υποψηφίων, γιατί αποτελεί και αυτή μορφή εκδήλωσης της λαϊκής κυριαρχίας(πρβλ. ΑΕΔ 55/1989). Δεδομένου δε ότι μόνο με τη λευκή ψήφο εκφράζεται γνήσια η βούληση του εκλογέα να αποδοκιμάσει όλους τους υποψήφιους, πρέπει να γίνει δεκτό ότι από το άρθρο 52 του Συντ. απορρέει και η υποχρέωση παροχής στον εκλογέα της δυνατότητας να εκφράσει τη βούλησή του αυτή με τη ρίψη στη κάλπη λευκού ψηφοδελτίου.(Συνταγματολόγος κος Κ. Μπέης)

  Από τα παραπάνω καταλαβαίνεται ότι η λευκή ψήφος είναι άκυρη και στην εκλογική νομοθεσία έχει στατιστική σημασία!
  Αποχή=υπήκοος
  Άκυρο=ελαττωματική ψήφος
  Αδέλφια, εμείς ευθυνόμαστε που οι πολιτικοί γελάνε με την βλακεία του ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΛΑΟΥ! Ας τους για να τους κοπεί το γέλιο!!!!!
  γράφεις:.
  Σαν Κώστας σου λέω ότι θα σε στείλω από εκεί που ήρθες!
  Όταν μου στοιχίζεις 30.000€ το μήνα και δεν μου δίνεις λύσεις στα προβλήματά μου για τα οποία σε έχω επιλέξει να μου λύσεις καθώς διαφημιζόσουν ως ειδικός, δεν έχω κανένα λόγω να μη σε απολύσω.
  Ο λαός πρέπει να επιβάλλει την κυριαρχία του στα πολιτικά κόμματα αν θέλει να τον σέβονται και να τον υπολογίζουν. Κανένα κόμμα δεν έχει ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς θα ΄ξεφύγουμε΄ από αυτή την δυσμενή θέση που βρισκόμαστε και όμως συνεχίζουμε να τους πληρώνουμε για να μας πετάξουν στο γκρεμό.

  By: PIPIS on Οκτωβρίου 18, 2011
  at 13:35

  Απάντηση

   

 6. Κι όμως ο κάθε Κώστας μέσα μας δεν στέλνει τους πολιτικούς από κει που ήρθαν! Οι περισσότεροι νομίζω ότι δε συνειδητοποιούν το απλό γεγονός ότι έχουμε 300 εγκληματίες και εθνικούς προδότες οι οποίοι κάθε μέρα κερδίζουν όλο και πιο πολλά και σκοτώνουν κυριολεκτικά τους πολίτες αυτής της χώρας.
  Προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει ο καθένας μας να αρχίσει να μην αναγνωρίζει την εξουσία του κράτους αυτού και των λειτουργών του, όπως η αστυνομία, η εφορίες κτλπ.
  Η Βουλή ξεκάθαρα παρανομεί και καταπατά το Σύνταγμα και τη βούληση του λαού, οπότε αναρωτιόμουν, όταν εκδίδει μια απόφαση να πληρώσω στο κράτος χρήματα π.χ., αυτό δεν θα είναι νομικά παράνομο επίσης; Αλλά, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, το τι είναι παράνομο και τι όχι το καθορίζει κάθε φορά αυτός που είναι στην εξουσία. Το Σύνταγμα λέει ότι η Βουλή είναι παράνομη, αλλά η Βουλή απλά δε το αναγνωρίζει αυτό. Μήπως να πάμε σ’ εκλογές και να αναθεωρήσουμε και το Σύνταγμα για να μην τους στέκεται στο λαιμό και πνιγούν κιόλας τα παλικάρια μας;

  By: leptitprince on Οκτωβρίου 18, 2011
  at 15:05

  Απάντηση

   

 7. Βλέπουμε όμως κάθε χρόνο Κώστηδες, αντί να στέλνουν τους Γιώργηδες από εκεί που ήρθαν, να θέλουν να γίνουν και οι ίδιοι Γιώργηδες σαν λύση στα προσωπικά τους και μόνο προβλήματα, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους Κώστηδες.

  By: Ένας Κώστας (ελπίζω) on Δεκεμβρίου 12, 2011
  at 13:38

  Απάντηση

   

 8. Ναι, αυτό είναι η σημερινή μας κοινωνία, όπου έχουμε θάψει βαθιά την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά μας…. Τυποποιημένες προσωπικότητες με δάσκαλο την τηλεόραση.

  By: leptitprince on Δεκεμβρίου 12, 2011
  at 13:43

  Απάντηση

   

 9. Όλοι, νομίζω, οφείλουμε ν’ αναγνωρίσουμε ότι το Σύνταγμα, θεμελιώδης νόμος και, άρα, κανονιστικό έρεισμα της όλης έννομης τάξης, δεν μπορεί να ερμηνεύεται και, πολύ περισσότερο, να εφαρμόζεται ως εκκρεμές πολιτικής αμηχανίας. Συνακόλουθα, η ευκαιριακή και ανεύθυνη επίκλησή του προκειμένου, δήθεν, να τεκμηριωθούν και να ενισχυθούν, από νομική άποψη, επιχειρήματα στην κονίστρα μιας αμιγώς πολιτικής έκφρασης διαμάχη υποσκάπτει, με ιδιαίτερα επικίνδυνες συνέπειες, τον θεσμικό του θώρακα. Επειδή όμως άπαντες -ιδίως δε εκείνοι που ο κατά περίπτωση ειδικός ρόλος τους στη δημόσια ζωή, υπό την ευρεία του όρου έννοια, το επιβάλλει- οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε όχι μόνο το Σύνταγμα αλλά και την ελεύθερη έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας καθώς επίσης πρέπει να μην παραβλέπουμε και τούτο: είναι εξίσου χρέος μας να μην ανεχόμαστε, ενδίδοντας συνήθως στα κελεύσματα της πολιτικής συγκυρίας, παραβιάσεις του Συντάγματος και, α fortiori, συμπτώματα πραγματικής κατάλυσής του. Η κατάλυση του συντελείται όταν φαλκιδεύουμε το θεμέλιο του πολιτεύματος μας όπως αυτό ορίζεται στο Α.1 παρ 2, 3 του Σ
  Άρθρο 1 του Συντάγματος
  2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
  3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

 

Σχετικά Άρθρα

2 Comments

 1. Ας μιλήσουμε πρακτικά.Ψηφιζεται τελικά το απευκτέο για τη βόυλή 52% λευκό και πρώτο κόμα κάποιο αριστερο κομα.Πειτε μου ποιο 10% θα τολμησει να εκλαβει τη λευκη ψηφο σαν μια αδιαφορη ψηφο και να κανει το 10% 60%αλλα και πιο απο τα αλλα κοματα θα φτιαξει μαγκα τον πρωτο.Ακομη και αν γινει αυτο πως θα χειριστει την εξουσια απεναντι σε εναν λαο απιστο.Γιατι πρεπει ολοι να γνωριζουν οτι απανταχου συστηματα επι της γης(τραπεζικο,θρησκευτικο,πολιτικο κ.α.)βασιζονται σε μια και μονη λεξη την ΠΙΣΤΗ.Κατα συνεπεια το επαναστατικο δικαιο θα χρειστει ανωτερο του υσχιοντος και το προηγουμενο θα λιώσει.Μα αν δεν φτασει σε αυτα τα επιπεδα θα μου πεις η ψηφος μου θα επιμεριστει θα μου πεις.Δικαιο εχεις αλλα σου απανταω,τι σε νοιαζει?Σιγα τη διαφορα που εχει ο πρωτος απο το δευτερο αφου ζουμε στη χωρα των κουλοχεριδων.Ολοι λιγο πολυ το ενα μας χερι το κοψαμε,το αλλο το χρειαζομαστε για να μουτζωνουμε.Απ’οτι φαινεται παμε σε σφαιρατες εκλογες πριν να μπορεσουν πραγματικες πατριοτικες δυναμεις να συναχθουν.Αλλα και αν συνταχθουν μεσα σε αυτο το περιβαλλον της μη πιστης πας νεος αρχηγος θα εστι υποπτος.Μηπως θελετε να μη συμετεχουμε στις εκλογες?Γιατι?Οι εκλογες ειναι γιορτη,Βλεπεις στα εκλογικα κεντρα παλιους συμαθητες,το τρελοσογο σου και πινεις και κανενα φραπε με την αφορμη.Μιλαμε για συνταγματικη επανασταση,ποια ειναι αυτη να επαναστατησουν τα στυλο και να μην υπογραφουν απο μονα τους?Οχι οι νομοι σκιαχτρα να μενουν στα συρταρια.Δεν γνωρίζω νομικα μα νομίζω οτι εχουμε δημοκρατια σαν παραδοση ακομα-ακομα.Το εθιμικό δικαιο δεν μετράει?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button

Discover more from Gargalianoi Online News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading