ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΩΡΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ.

Την είχαμε παρουσιάσει πρώτοι από τον Μάιο του 2010, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της. Τότε, όλοι μας έλεγαν “συνωμοσιολόγους”, μας λοιδωρούσαν, μας εξευτέλισαν. Από τότε όμως είχαμε πει πως “Δεν είναι δυνατόν βουλευτής του Ελληνικού κοινοβουλίου να έχει διαβάσει αυτό το εγκληματικό συμφωνητικό και να το νομιμοποιήσει με την υπογραφή του. Εκτός εάν είναι έρμαιο μίζας και εκβιασμού”. Διαβάστε το λοιπόν ολόκληρο κύριοι βουλευτές, έτσι όπως οφείλετε να κάνετε και για τη Νέα Δανειακή:

EΥΡΩ [80 000 000 000] ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

μεταξύ

ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

και

του KfW,
που υπόκειται στις οδηγίες,
τελεί υπό την εγγύηση
και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

ως Δανειστών και

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ως Δανειολήπτη

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη

8 ΜΑΪΟΥ 2010

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (η «Σύμβαση»)

συνάπτεται από και μεταξύ:

 1. (Α)  των ακόλουθων Κρατών Μελών των οποίων νόμισμα είναι το ευρώ: Βασίλειο του Βελγίου, Ιρλανδία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλική Δημοκρατία, Ιταλική Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Δημοκρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δημοκρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δημοκρατία και Δημοκρατία της Φινλανδίας, αντιπροσωπευόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής αναφερόμενη ως η «Επιτροπή») και του KfW που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (εφεξής αναφερόμενα ως «Δανειστές» και το καθένα ως «Δανειστής»),
 2. (Β)  της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα» ή ο «Δανειολήπτης»), που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, και
 3. (Γ)  της Τράπεζας της Ελλάδος, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος για λογαριασμό του Δανειολήπτη (εφεξής αναφερόμενη ως «Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη») που εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 1. (1)  Η Ελλάδα στις 23 Απριλίου 2010 υπέβαλε αίτηση για διμερή δάνεια από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ σύμφωνα με την Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ της 25ης Μαρτίου 2010 και τη Δήλωση της Ευρωομάδας της 11ης Απριλίου 2010.
 2. (2)  Σύμφωνα με το αίτημα αυτό, οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ (τα «Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης»), εκτός από την Ελλάδα, αποφάσισαν στις 2 Μαΐου 2010 να παρέχουν στήριξη σταθερότητας στην Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο, μέσω κοινά οργανωμένων (ή κοινά οργανωμένου κεφαλαίου) διμερών δανείων.
 3. (3)  Τα δάνεια χορηγούνται σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (το «Δ.Ν.Τ.») βάσει ενός διακανονισμού χρηματοδότησης άμεσης ετοιμότητας (ο «Διακανονισμός Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας του Δ.Ν.Τ.»)
 4. (4)  Οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν στις 5 Μαΐου 2010 να αναθέσουν στην Επιτροπή καθήκοντα συντονισμού και διαχείρισης των συντονισμένων διμερών δανείων, όπως ορίζονται στη Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών, που συνάφθηκε στις 8 Μαΐου 2010 (η «Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών»).
 5. (5)  Οι Δανειστές σε όλες τις λειτουργίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, αντιπροσωπεύονται από την Επιτροπή και ενεργούν μέσω αυτής. Οι Δανειστές έχουν συμφωνήσει να ενεργούν με συντονισμένο τρόπο και να διοχετεύουν την επικοινωνία τους στην Επιτροπή μέσω του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ.
 6. (6)  Μέτρα που αφορούν το συντονισμό και την επιτήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ελλάδας και ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής για την Ελλάδα, θα καθορισθούν με απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει των Άρθρων 126(9) και 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η «ΣΛΕΕ») και η παρεχόμενη προς την Ελλάδα στήριξη συναρτάται με τη συμμόρφωση της Ελλάδας σε μέτρα που συνάδουν με την εν
 1. (7)  Η διαθεσιμότητα του πρώτου Δανείου εξαρτάται από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης και την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης.
 2. (8)  Η διαθεσιμότητα των Δανείων που έπονται του πρώτου εξαρτάται από τη θετική απόφαση των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (εκτός της Ελλάδας) μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής «ΕΚΤ»), με βάση τα πορίσματα της επαλήθευσης από την Επιτροπή ότι η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής του Δανειολήπτη συμφωνεί με το πρόγραμμα προσαρμογής ή όποιους άλλους όρους προβλέπονται στην απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει των Άρθρων 126 (9) και 136 της ΣΛΕΕ και του Μνημονίου Συνεννόησης.
 3. (9)  Η Επιτροπή ανοίγει έναν λογαριασμό στο όνομα των Δανειστών στην ΕΚΤ, που χρησιμοποιείται για την διενέργεια όλων των πληρωμών εκ μέρους των Δανειστών και του Δανειολήπτη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.
 4. (10)  Η Ελλάδα έχει ορίσει την Τράπεζα της Ελλάδας ως αντιπρόσωπό της για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης.
 5. (11)  Κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων ατασθαλιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την στήριξη που παρέχεται από την παρούσα Σύμβαση ή την αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων που θα αναληφθούν με βάση αυτή, λαμβάνονται από τις αρχές του Δανειολήπτη.
 6. (12)  Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, ανάλογα με την περίπτωση.
 7. (13)  Δεδομένης της ανάγκης για ορισμένους Δανειστές να ολοκληρώσουν εθνικές διαδικασίες (που περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, την κοινοβουλευτική έγκριση) πριν να είναι σε θέση να δεσμευθούν για να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των δανείων που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, τα αρχικά Δάνεια ενδέχεται να πρέπει να χρηματοδοτηθούν μόνο από ορισμένους Δανειστές, με επακόλουθη ανακατανομή των συμμετοχών, όπως και όταν οι διαδικασίες αυτές ολοκληρωθούν.
 8. (14)  Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας («Γερμανία») έχει ορίσει το KfW ως Δανειστή για λογαριασμό της Γερμανίας για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Ως εκ τούτου, οι αναφορές στο KfW ως Δανειστή αφορούν το KfW, που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί για το δημόσιο συμφέρον της Γερμανίας.

Ως εκ τούτου, τα μέρη συμφώνησαν τα εξής: 1. Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ

 1. (1)  Οι Δανειστές καθιστούν διαθέσιμη στο Δανειολήπτη μια δανειακή διευκόλυνση (εφεξής αναφερόμενη ως η «Δανειακή Διευκόλυνση») σε ευρώ για ένα συνολικό ποσό κεφαλαίου ύψους μέχρι ογδόντα δις Ευρώ [80 000 000 000], και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Μνημονίου Συνεννόησης και της παρούσας Σύμβασης.
 2. (2)  Το μέγιστο ποσό που κάθε Δανειστής συνεισφέρει σε σχέση με τη Δανειακή Διευκόλυνση είναι το ποσό που έχει καθορισθεί δίπλα στο όνομά του κάτω από την επικεφαλίδα «Δέσμευση» στο Παράρτημα 1, όπως αυτό αναλόγως δύναται να αυξηθεί, ακυρωθεί ή μειωθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών (για κάθε Δανειστή, η «Δέσμευσή» του και το σύνολο των Δεσμεύσεών τους ισούται με τη «Συνολική Δέσμευση»).

(3)

2.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.

(1)

Ο Δανειολήπτης χρησιμοποιεί όλα τα ποσά που δανείζεται σύμφωνα με τη Δανειακή Διευκόλυνση τηρώντας τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεννόησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Οι υποχρεώσεις του κάθε Δανειστή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση είναι ατομικές. Αδυναμία ενός Δανειστή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε άλλου Δανειστή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Κάθε Δανειστής δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις άλλου Δανειστή που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

Τα δικαιώματα του κάθε Δανειστή που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση, είναι διακριτά και ανεξάρτητα δικαιώματα και κάθε χρέος του Δανειολήπτη που απορρέει από τη Σύμβαση αυτή προς έναν Δανειστή, αποτελεί ένα διακριτό και ανεξάρτητο χρέος. Ο Δανειολήπτης οφείλει να μην δίνει προτεραιότητα σε έναν Δανειστή έναντι των άλλων Δανειστών.

Οι Δανειστές και ο Δανειολήπτης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσουν ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο να μεταβιβάσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους (ή, όσον αφορά τους Δανειστές, να συνάπτουν συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο μέρος με σκοπό να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος της συμμετοχής τους προς το Δανειολήπτη ή το σύνολο ή μέρος των κινδύνων και των ωφελειών που απορρέουν από την συμμετοχή τους στην παρούσα Σύμβαση) χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση όλων των Δανειστών.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 2 (3) ανωτέρω, ένας Δανειστής έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή/και να μεταβιβάσει:

(α) μέρος (αλλά όχι το σύνολο) των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από ένα Δάνειο στο πλαίσιο της ανακατανομής των συμμετοχών των Δανειστών (όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 (6) κατωτέρω) μεταξύ τους όπως προβλέπεται στο Άρθρο 6 της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών, ή

(β) οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, τα οποία απορρέουν από ένα Δάνειο, στο Κράτος Μέλος που είναι ο εγγυητής του.

Κάθε τέτοια εκχώρηση και μεταβίβαση γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 13.

Μετά από την εκχώρηση και μεταβίβαση οιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, οι συγκεκριμένοι Δανειστές οφείλουν αμελλητί να γνωστοποιούν εγγράφως στο Δανειολήπτη μια τέτοια εκχώρηση και μεταβίβαση.

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης, ο Δανειολήπτης μπορεί, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, να ζητήσει εκταμίευση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, (κάθε τέτοια εκταμίευση που πραγματοποιήθηκε ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Δανειακής Διευκόλυνσης ή το τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου που κάθε φορά εκκρεμεί που εφεξής αναφέρονται ως «Δάνειο»), με

κατάθεση στην Επιτροπή δεόντως συμπληρωμένης αίτησης για την χρηματοδότηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2, αποδεχόμενος αμετάκλητα τους βασικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, σύμφωνα με το Άρθρο 3 (3) (εφεξής «Αίτημα Χρηματοδότησης»).

 1. (2)  Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται η ημέρα κατά την οποία το σύστημα πληρωμών TARGET 2 είναι σε λειτουργία για εκτέλεση συναλλαγών. Ως «Περίοδος Διαθεσιμότητας» νοείται η περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης, και λήγει την (συμπεριλαμβανομένης αυτής) ημερομηνία της τρίτης επετείου της ημερομηνίας της παρούσας Σύμβασης.
 2. (3)  Το Αίτημα Χρηματοδότησης είναι αμετάκλητο και δεν θεωρείται ότι έχει δεόντως ολοκληρωθεί εάν δεν προσδιορίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα:(α) την προτεινόμενη ημερομηνία της εκταμίευσης του αιτούμενου Δανείου (η «Ημερομηνία Εκταμίευσης»), η οποία πρέπει να είναι (i) μια Εργάσιμη Ημέρα, και (ii) μια ημέρα (εκτός Σαββάτου ή Κυριακής) κατά την οποία τα πιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν στην πρωτεύουσα του κάθε Δανειστή, και (iii) μια ημέρα εντός της Περιόδου Διαθεσιμότητας, και (iv) μια ημέρα, όχι νωρίτερα από την δέκατη πέμπτη Εργάσιμη Ημέρα μετά την ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος Χρηματοδότησης. Παρά τα προαναφερόμενα, το σημείο (iv) δεν εφαρμόζεται για το πρώτο Δάνειο·(β) το ποσό του αιτούμενου Δανείου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου Ευρώ (1,000,000,000 €)·(γ) την αιτούμενη περίοδο χάριτος για το σχετικό Δάνειο, εάν υπάρχει, κατά την διάρκεια της οποίας δεν απαιτείται να πραγματοποιηθούν καταβολές εξόφλησης κεφαλαίου από το Δανειολήπτη και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών ετών από την Ημερομηνία Εκταμίευσης (η «Περίοδος Χάριτος»)·

  (δ) τη διάρκεια του αιτούμενου Δανείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη, από την Ημερομηνία Εκταμίευσης του Δανείου και της οποίας η τελευταία ημέρα πρέπει να είναι Ημερομηνία Καταβολής Τόκων (όπως ορίζεται κατωτέρω) (η “Διάρκεια”), και

  (ε) το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης, το οποίο προβλέπει ότι οι καταβολές εξόφλησης κεφαλαίου πρέπει να γίνονται σε ισόποσες τριμηνιαίες καταβολές κεφαλαίου από το Δανειολήπτη σε κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκων (όπως ορίζεται κατωτέρω) αρχίζοντας από την πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Τόκων μετά τη λήξη της Περιόδου Διαθεσιμότητας ή (το αργότερο) από το τέλος της σχετικής Περιόδου Χάριτος (εάν υπάρχει) και λήγοντας στην Ημερομηνία Καταβολής Τόκων που συμπίπτει με το τέλος της Διάρκειας αυτού του Δανείου.

(4)

Μετά το Αίτημα Χρηματοδότησης για το πρώτο Δάνειο, η υποχρέωση των Δανειστών να καταβάλουν το ποσό της Καθαρής Συμμετοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω στο Άρθρο 3(6) ) στο Δανειολήπτη σε σχέση με το πρώτο Δάνειο, υπόκειται:

(α) στην παραλαβή από την Επιτροπή νομικής γνωμοδότησης που ικανοποιεί τους Δανειστές, και παρέχεται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση το υπόδειγμα που προβλέπεται στο Παράρτημα 4. Η εν λόγω γνωμοδότηση πρέπει να φέρει ημερομηνία, όχι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής του Αιτήματος Χρηματοδότησης. Ο Δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τους Δανειστές αμέσως αν, μεταξύ της ημερομηνίας της γνωμοδότησης και της Ημερομηνίας Εκταμίευσης, έχει επέλθει οποιοδήποτε συμβάν που θα καθιστούσε εσφαλμένη οποιαδήποτε δήλωση περιέχεται στη γνωμοδότηση·

(β) στην παραλαβή από την Επιτροπή ενός επίσημου εγγράφου από τον Υπουργό Οικονομικών του Δανειολήπτη, το οποίο αναφέρει τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν τα Αιτήματα Χρηματοδότησης (και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεσμεύουν εγκύρως τον Δανειολήπτη) και περιέχουν δείγματα υπογραφής των προσώπων αυτών·

(γ) στο υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεννόησης·

(δ) στην παραλαβή από την Επιτροπή, όχι αργότερα από την Ημερομηνία Εκταμίευσης του εν λόγω Δανείου, Επιβεβαιώσεων Δέσμευσης, από τουλάχιστον πέντε δανειστές που αντιστοιχούν τουλάχιστον στα 2/3 της Συνολικής Δέσμευσης (ο «Κρίσιμος Αριθμός των Δανειστών»)·

(ε) στην παραλαβή από την Επιτροπή επιβεβαίωσης από τους Δανειστές (i) ότι είναι ικανοποιημένοι ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάληψη κεφαλαίων δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, και (ii) για τους όρους βάσει των οποίων επιθυμούν να χορηγήσουν ένα Δάνειο στο Δανειολήπτη·

(στ) στο ότι δεν έχει συμβεί ουσιώδης δυσμενής μεταβολή από την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης, τέτοιας που, κατά τη γνώμη των Δανειστών, μετά από διαβούλευση με το Δανειολήπτη, να μπορεί να βλάψει σημαντικά την ικανότητα του Δανειολήπτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής του βάσει της παρούσας Σύμβασης, δηλαδή την εξυπηρέτηση του Δανείου που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί και την αποπληρωμή του και

(ζ) στο γεγονός ότι δεν σημειώθηκε λόγος καταγγελίας (περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων) εκ μέρους του Δανειολήπτη η οποία να συνεχίζεται.

Μετά την παραλαβή Αιτήματος Χρηματοδότησης σε σχέση με οποιοδήποτε επόμενο Δάνειο, η υποχρέωση των Δανειστών για μεταβίβαση της Καθαρής Συμμετοχής, όπως ορίζεται κατωτέρω στο Άρθρο 3 (6), για οποιοδήποτε τέτοιο μεταγενέστερο Δάνειο στον Δανειολήπτη υπόκειται:

(5)

(α) στην επιβεβαίωση από το Δανειολήπτη ότι δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός τέτοιο που να καθιστά εσφαλμένη οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στη νομική γνωμοδότηση που έλαβαν οι Δανειστές σύμφωνα με το Άρθρο 3 (4) (α)·

(β) στο διαθέσιμο υφιστάμενο υπόλοιπο από τις Δεσμεύσεις ενός Κρίσιμου Αριθμού Δανειστών·

(γ) στην παραλαβή από την Επιτροπή επιβεβαίωσης από τα Κράτη Μέλη της Ζώνης του Ευρώ (εξαιρουμένης της Ελλάδας) ότι είναι ικανοποιημένα με την τήρηση εκ μέρους του Δανειολήπτη των όρων του Μνημονίου Συνεννόησης και των όρων που προβλέπονται στην απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει των Άρθρων 126 (9) και 136 ΣΛΕΕ, και

(δ) στην πλήρωση των όρων που αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους (ε), (στ) και (ζ) του Άρθρου 3 (4).

Εάν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 3 (4) (στην περίπτωση του πρώτου Δανείου) ή του Άρθρου 3 (5) ανωτέρω (στην περίπτωση των επόμενων Δανείων) πληρούνται, η Επιτροπή κοινοποιεί στον Δανειολήπτη εγγράφως κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος 3, το καθοριζόμενο ποσό και τους λεπτομερείς όρους (οι οποίοι μπορεί να είναι όμοιοι ή να διαφέρουν από αυτούς που ορίζονται στο αντίστοιχο Αίτημα Χρηματοδότησης) του Δανείου που οι Δανειστές είναι πρόθυμοι να επεκταθεί προς τον Δανειολήπτη δυνάμει της παρούσας Σύμβασης (εφεξής «Ανακοίνωση Αποδοχής»).

Ο Δανειολήπτης και οι Δεσμευόμενοι Δανειστές, όπως ορίζονται στο Άρθρο 3 (6) κατωτέρω, δεσμεύονται αμετάκλητα από τους όρους της Ανακοίνωσης Αποδοχής, εκτός εάν οι όροι του Δανείου διαφέρουν από εκείνους που προσδιορίζονται στο Αίτημα Χρηματοδότησης, περίπτωση κατά την οποία ο Δανειολήπτης και οι Δεσμευόμενοι Δανειστές δεσμεύονται μόνο από τους όρους της Ανακοίνωσης Αποδοχής, εφόσον ο Δανειολήπτης γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιτροπή τη συγκατάθεσή του για αυτό. Σε περίπτωση άρνησης του Δανειολήπτη για την αποδοχή τέτοιων όρων, το Αίτημα Χρηματοδότησης και η σχετική Ανακοίνωση Αποδοχής καθίστανται αμφότερα άκυρα.

 1. (6)  Εάν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση (και ιδίως τα Άρθρα 3 (4) και 3 (5) ανωτέρω) έχουν τηρηθεί, κάθε Δανειστής που έχει καταθέσει στην Επιτροπή Επιβεβαίωση Δέσμευσης (τέτοια ώστε κάθε Δανειστής ορίζεται ως «Δεσμευόμενος Δανειστής») οφείλει, όχι αργότερα από την σχετική Ημερομηνία Εκταμίευσης, να μεταφέρει σε πίστωση του λογαριασμού των Δανειστών τη συμμετοχή του σε κάθε δάνειο (η «Συμμετοχή») (μειωμένη, με μοναδικό σκοπό τον καθορισμό και τον τρόπο πληρωμής του Καθαρού Ποσού Εκταμίευσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 κατωτέρω), κατά το ποσό της Επιβάρυνσης Εξυπηρέτησης (όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 (2) παρακάτω) που υπολογίζεται στο ποσό μιας τέτοιας Συμμετοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 5 (2), (η «Καθαρή Συμμετοχή»), όπως αυτή η Συμμετοχή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών.Για την αποφυγή αμφιβολιών, για όλους τους άλλους σκοπούς εκτός από τον καθορισμό και τον τρόπο πληρωμής του Καθαρού Ποσού Εκταμίευσης (π.χ. για σκοπούς υποβολής αναφοράς, ψηφοφοριών, κ.λπ.), μόνο η Συμμετοχή (όχι η Καθαρή Συμμετοχή) των Δανειστών λαμβάνεται υπόψη.
 2. (7)  Ο Δεσμευόμενος Δανειστής δεν υποχρεούται να συμμετέχει σε ένα Δάνειο, αν ισχύουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 5(7) και παρά τα μέτρα που προτείνονται από την Ομάδα Εργασίας του Ευρώ, εφόσον ο εν λόγω Δεσμευόμενος

(8) Εφόσον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει στο Λογαριασμό των Δανειστών πριν από τις 11:00 π.μ. (ώρα Βρυξελλών) κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης ενός Δανείου το σύνολο των Καθαρών Συμμετοχών όλων των Δεσμευόμενων Δανειστών αυτού του Δανείου (εφεξής αναφερόμενο ως το «Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης»), οι Δανειστές μεριμνούν ώστε η Επιτροπή να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μεταβιβάσει το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης στην Ημερομηνία Εκταμίευσης στον λογαριασμό του Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη που τηρείται σε ευρώ (SWIFT BIC: BNGRGRAA, IBAN: GR0301000230000000000200659) (Σχετ.: «Μηχανισμός Στήριξης της Ζώνης του Ευρώ για την Ελλάδα), ή σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό σε ευρώ τον οποίο ο Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη θα υποβάλει εγγράφως στην Επιτροπή και την ΕΚΤ με αντίγραφο που κοινοποιείται στον Δανειολήπτη, το αργότερο σε δύο Εργάσιμες Ημέρες, πριν από την Ημερομηνία Εκταμίευσης.

Αν, κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης, ο λογαριασμός των Δανειστών δεν έχει πιστωθεί με το συνολικό ποσό όλων των Καθαρών Συμμετοχών όλων των Δεσμευόμενων Δανειστών αναφορικά με το εν λόγω Δάνειο, τότε:

(α) όταν το άθροισμα των Καθαρών Συμμετοχών που πραγματικά εισπράχθηκε σε σχέση με το Δάνειο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90% του συνόλου των Καθαρών Συμμετοχών όλων των Δεσμευόμενων Δανειστών σε σχέση με το εν λόγω Δάνειο, τότε και υπό τον όρο ότι συναινεί ο Δανειολήπτης, το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης μειώνεται έτσι ώστε να είναι ίσο με το άθροισμα των Καθαρών Συμμετοχών που πραγματικά εισπράχθηκαν από την ΕΚΤ και οι Δανειστές μεριμνούν ώστε η Επιτροπή να δώσει οδηγίες στην ΕΚΤ να μεταβιβάσει το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης, μειωμένο στον Δανειολήπτη με τον τρόπο που ορίστηκε ανωτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ο Δανειολήπτης αρνηθεί να λάβει τέτοιου είδους χαμηλότερο ποσό σε σχέση με το Δάνειο, η Επιτροπή δεν αναθέτει στην ΕΚΤ τη μεταβίβαση αυτών των κεφαλαίων (τα οποία επιστρέφονται αμέσως χωρίς καθυστέρηση στους συγκεκριμένους Δεσμευόμενους Δανειστές) και το Αίτημα Χρηματοδότησης και οι σχετικές Ανακοινώσεις Αποδοχής ακυρώνονται αυτομάτως. Εάν οποιοδήποτε μέρος του υπολειπόμενου ποσού των Καθαρών Συμμετοχών ληφθεί πράγματι εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την προγραμματισμένη Ημερομηνία Εκταμίευσης, τότε η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Δανειολήπτη για το αν αυτός επιθυμεί να λάβει έμβασμα των εν λόγω χρηματοδοτήσεων και σε αυτήν την περίπτωση τα (αντισυμβαλλόμενα) μέρη θα πραγματοποιήσουν τέτοιες προσαρμογές στους όρους του σχετικού ποσοστού του Δανείου, όσες είναι απαραίτητες, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η καθυστερημένη είσπραξη αυτών των χρηματοδοτήσεων. Οποιεσδήποτε χρηματοδοτήσεις λαμβάνονται πέραν της περιόδου των δύο (2) Εργάσιμων Ημερών επιστρέφονται από την Επιτροπή στον Δανειστή(-ές) που αφορούν, ή

(β) όταν το άθροισμα των Καθαρών Συμμετοχών που πραγματικά εισπράχθηκαν σε σχέση με αυτό το Δάνειο είναι χαμηλότερο του 90% του συνόλου των Καθαρών Συμμετοχών όλων των Δεσμευόμενων Δανειστών σε σχέση με το Δάνειο αυτό, τότε η Επιτροπή δεν αναθέτει στην ΕΚΤ την μεταβίβαση στον Δανειολήπτη των αντίστοιχων δανειακών κεφαλαίων (και αυτά παραμένουν πιστωμένα στο λογαριασμό των Δανειστών) μέχρι η Επιτροπή να

(9)

(10)

4. (1)

λάβει περαιτέρω οδηγίες από τους Δανειστές για να προβεί σε αυτή και ο Δανειολήπτης να γνωστοποιήσει εγγράφως την συγκατάθεσή του στην Επιτροπή για τη λήψη των δανειακών κεφαλαίων. Σε περίπτωση κατά την οποία:

 1. (i)  είτε οι Δανειστές έχουν δώσει την εντολή στην Επιτροπή να μην προχωρήσει περαιτέρω με την εκταμίευση, ή οι Δανειστές δεν έχουν δώσει εντολή στην Επιτροπή εντός δύο Εργάσιμων Ημερών μετά την Ημερομηνία Εκταμίευσης,
 2. (ii)  είτε ο Δανειολήπτης έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την άρνησή του να λάβει το χαμηλότερο ποσό ή ο Δανειολήπτης δεν έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την συγκατάθεσή του για τη λήψη των δανειακών κεφαλαίων εντός δύο Εργάσιμων Ημερών μετά την Ημερομηνία Εκταμίευσης,

η Επιτροπή, στη συνέχεια, δίνει εντολή στην ΕΚΤ να επιστρέψει αμέσως τις Καθαρές Συμμετοχές που βρίσκονται σε πίστωση του λογαριασμού των Δανειστών στους Δεσμευόμενους Δανειστές που αφορούν και το Αίτημα Χρηματοδότησης και η σχετική Ανακοίνωση Αποδοχής ακυρώνονται και

(γ) οποιεσδήποτε προσαρμογές σύμφωνα με τα Σημεία (α) και (β) λαμβάνουν χώρα με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δανειολήπτη έναντι των Δεσμευόμενων Δανειστών που δεν κατάφεραν να χρηματοδοτήσουν το ποσοστό τους στο Δάνειο.

Η εκταμίευση ενός Δανείου σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τα μέρη να προχωρήσουν στη σύναψη δανειοδοτικών και δανειοληπτικών πράξεων οποιουδήποτε περαιτέρω Δανείου.

Το δικαίωμα του Δανειολήπτη να υποβάλει αιτήσεις για Δάνεια στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης λήγει στο τέλος της Περιόδου Διαθεσιμότητας, μετά την πάροδο της οποίας κάθε ποσό που δεν εκταμιεύθηκε από την Δανειακή Διευκόλυνση καθίσταται άμεσα άκυρο.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Παραδοχές

Ο Δανειολήπτης αναγνωρίζει και εγγυάται στους Δανειστές κατά την Ημερομηνία (έναρξης ισχύος) της παρούσας Σύμβασης καθώς και για κάθε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκων ότι:

(α) κάθε Δάνειο αποτελεί μία χωρίς εξασφάλιση, άμεση, ανεπιφύλακτη, μη εξαρτημένη και γενική υποχρέωση του Δανειολήπτη και έχει σειρά προτεραιότητας τουλάχιστον ισότιμη (pari passu) με όλα τα άλλα υφιστάμενα και μελλοντικά χωρίς εξασφάλιση και μη εξαρτημένα δάνεια και υποχρεώσεις του Δανειολήπτη, που απορρέουν από το υφιστάμενο ή μελλοντικό του Σχετικό Χρέος, όπως ορίζεται στο Άρθρο 8 (1) (ζ) κατωτέρω, και

(β) Η νομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών που παρέχεται σε συμφωνία με το Άρθρο 3 (4) (α) είναι ακριβής και ορθή.

Ο Δανειολήπτης επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει αντίγραφο της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών και αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος και κατανοεί τους όρους της. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών, οι Δανειστές πρέπει να παρέχουν τους αναθεωρημένους όρους στον Δανειολήπτη για να λάβει γνώση.

(2) Υποχρεώσεις

Ο Δανειολήπτης δεσμεύεται, έως ότου όλο το κεφάλαιο της παρούσας Σύμβασης να έχει επιστραφεί πλήρως και όλοι οι τόκοι και τα πρόσθετα ποσά, αν υπάρχουν, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, να έχουν πλήρως εξοφληθεί:

(α) Με εξαίρεση τα βάρη που απαριθμούνται στις παραγράφους (1) έως (6) κατωτέρω:

 1. (i)  να μην εξασφαλίσει με υποθήκη, ενέχυρο ή άλλο βάρος πάνω στην ίδια περιουσία ή στα έσοδα, τυχόνυφιστάμενο ή μελλοντικό Σχετικό Χρέος και οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση δίδονται επί αυτού, εκτός εάν τα Δάνεια την ίδια στιγμή διαμοιράζονται ισότιμα (pari passu) και αναλογικά (pro rata) έχοντας την ίδια διασφάλιση· και
 2. (ii)  να μην χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημόσιου χρέους, προτεραιότητα σε σχέση με τους Δανειστές.

Η χορήγηση των ακόλουθων βαρών δε θα πρέπει να αποτελεί παράβαση αυτού του Άρθρου:

 1. (1)  εμπράγματα βάρη, σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, που δημιουργήθηκαν για τη διασφάλιση της τιμής αγοράς των περιουσιακών αυτών στοιχείων, καθώς και κάθε ανανέωση ή παράταση των εν λόγω βαρών, η οποία περιορίζεται στην αρχική ιδιοκτησία που καλύπτεται από αυτά και η οποία διασφαλίζει οποιαδήποτε ανανέωση ή παράταση της αρχικής διασφαλισμένης χρηματοδότησης, και
 2. (2)  βάρη επί εμπορικών αγαθών, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των συνήθων εμπορικών συναλλαγών (και λήγουν το αργότερο εντός ενός έτους), για τη χρηματοδότηση της εισαγωγής ή εξαγωγής τέτοιων αγαθών από και προς τη χώρα του Δανειστή, και
 3. (3)  εμπράγματα βάρη ή βάρη τα οποία αποσκοπούν στην πληρωμή του Σχετικού Χρέους, που προέκυψαν αποκλειστικά με σκοπό να παρασχεθεί χρηματοδότηση για ένα ειδικό επενδυτικό έργο, υπό την προϋπόθεση ότι, η περιουσία την οποία οποιοδήποτε από αυτά τα βάρη αφορά, είναι περιουσία που αποτελεί αντικείμενο αυτού του χρηματοδοτούμενου έργου ή είναι πρόσοδοι ή απαιτήσεις που απορρέουν από το έργο αυτό, και
 4. (4)  οποιαδήποτε άλλα βάρη, που υφίστανται κατά την ημερομηνία της υπογραφής αυτής της Σύμβασης, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω βάρη εξακολουθούν να περιορίζονται στην περιουσία που επηρεάζεται από αυτά τα βάρη στο πλαίσιο των ισχυουσών συμβάσεων κατά την ημερομηνία της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης και υπό την
 1. (5)  όλα τα άλλα θεσμοθετημένα βάρη και προνόμια, που ισχύουν αποκλειστικά λόγω της νομοθεσίας και τα οποία δεν μπορούν εύλογα να αποφευχθούν από τον Δανειολήπτη, και
 2. (6)  βάρη, που αναγνωρίζονται ή για τα οποία συγκατατίθενται σε σχέση με την εξασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του Κράτους όπου η συναλλαγή συνεπάγεται (α) (i) την πώληση, μεταβίβαση, ή εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων του Κράτους σε εταιρεία ειδικού σκοπού ή παρόμοιου φορέα ή (ii) τη χορήγηση από τον Δανειολήπτη εξασφαλίσεων σε περιουσιακά στοιχεία του Κράτους, όπου (β) αυτά τα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση για να ενισχύσουν ή να εξασφαλίσουν μια δημόσια έκδοση ομολόγων από μια τέτοια εταιρεία ειδικού σκοπού ή από παρόμοιο φορέα και όπου το δικαίωμα αναγωγής των επενδυτών σε σχέση με αυτά τα ομόλογα είναι περιορισμένο στα παραγόμενα έσοδα ή στην πραγματοποιήσιμη (εφικτή) αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων του Κράτους και (γ) υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι μιας τέτοιας εξασφάλισης και η χρήση των εισπράξεων της εν λόγω συναλλαγής είναι συμβατοί με τους όρους πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης και υπολογίζονται στους εθνικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τις αρχές του ΕΣΟΛ 95 και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Εurostat) για τις τιτλοποιήσεις που αναλαμβάνονται από τις κυβερνήσεις.Όπως χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, «χρηματοδότηση ενός ειδικού επενδυτικού έργου» σημαίνει κάθε χρηματοδότηση απόκτησης, κατασκευής ή ανάπτυξης οποιασδήποτε περιουσίας σε σύνδεση με ένα έργο, εφόσον ο φορέας που χορηγεί αυτή τη χρηματοδότηση συμφωνεί ρητά να εξετάσει την χρηματοδοτούμενη περιουσία και τα έσοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία, ή την απώλεια ή τη ζημία, σε αυτή την περιουσία ως την βασική πηγή αποπληρωμής αυτών των χρημάτων.

(β) να αξιοποιήσει τα Καθαρά Ποσά Εκταμίευσης σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου βάσει των Άρθρων 126 (9) και 136 ΣΛΕΕ, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο και σε συμφωνία με το Μνημόνιο Συνεννόησης.

(γ) να καταβάλει μόνο τα Δάνεια που υπάγονται στο πλαίσιο αυτής της Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης κατ’ αναλογία (pro rata) και ισότιμη (pari passu) βάση σε κάθε Δεσμευόμενο Δανειστή, μέσω καταβολών στο λογαριασμό των Δανειστών που τηρείται στην ΕΚΤ και να μην διαπραγματεύεται σε διμερή ή προτιμησιακή βάση με μεμονωμένους Δανειστές σχετικά με τα Δάνεια της παρούσας Σύμβασης.

(δ) να αποκτά και να διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλες τις εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται, για να τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση

και

(ε) να συμμορφώνεται πλήρως με τους ισχύοντες νόμους, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την ικανότητά του για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

5. ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 (7) κατωτέρω, και αναφορικά με κάθε υφιστάμενο δάνειο, ο Δανειολήπτης καταβάλλει, σε κάθε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκων, τόκους που έχουν προκύψει από κάθε τέτοιο δάνειο κατά τη διάρκεια της Τοκοφόρου Περιόδου που λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, με ετήσιο επιτόκιο (το «Επιτόκιο») ίσο με το άθροισμα:

(α) του τότε ισχύοντος τρίμηνου EURIBOR προσδιοριζόμενου σύμφωνα με το Παράρτημα 5, ή (i) του προσδιοριζόμενου αναφορικά με τις περιόδους που ισούνται ή υπερβαίνουν τη μία εβδομάδα και είναι μικρότερες από τρεις μήνες, το αντίστοιχο επιτόκιο EURIBOR (χρησιμοποιώντας το επιτόκιο EURIBOR για την επόμενη μεγαλύτερη διάρκεια για την οποία τέτοια επιτόκια είναι διαθέσιμα και (ii) αναφορικά με τις περιόδους που είναι μικρότερες από μία εβδομάδα το εφαρμοζόμενο επιτόκιο ΕΟΝΙΑ για κάθε ημέρα με ημερήσια κεφαλαιοποίηση, και,

(β) του περιθωρίου που ισούται με :

(i)

300 μονάδες βάσης για όλες τις Τοκοφόρους Περιόδους που αρχίζουν κατά ή μετά την Ημερομηνία Εκταμίευσης κάθε Δανείου ή μετά από αυτήν και λήγουν συμπεριλαμβάνοντας την Τοκοφόρο Περίοδο, που λήγει την τρίτη επέτειο της Ημερομηνίας Εκταμίευσης, ή αν αυτή δεν είναι η Ημερομηνία Καταβολής Τόκων, την πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Τόκων μετά την τρίτη επέτειο μιας τέτοιας Ημερομηνίας Εκταμίευσης, και,

(ii)
Για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης :

400 μονάδες βάσης για όλες τις επόμενες Τοκοφόρους Περιόδους.

«Ημερομηνία Καταβολής Τόκων» σημαίνει, αναφορικά με κάθε Δάνειο, οποιαδήποτε ημερομηνία, 15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και την τελική ημερομηνία εξόφλησης κάθε δανείου, αν αυτό καταστεί εξοφλητέο πριν από το τέλος της προγραμματισμένης του Διάρκειας, και,

«Τοκοφόρος περίοδος» σημαίνει, αναφορικά με το δάνειο, κάθε τρίμηνη περίοδο που αρχίζει την (και συμπεριλαμβάνει) την Ημερομηνία Καταβολής Τόκων και λήγει την (αλλά αποκλείοντάς την) επομένη Ημερομηνία Καταβολής Τόκων εκτός από (i) την πρώτη Τοκοφόρο Περίοδο κάθε τέτοιου δανείου, το οποίο πρόκειται να αρχίσει (και συμπεριλαμβάνει) την Ημερομηνία Εκταμίευσης και να λήξει (εξαιρώντας την) την πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Τόκων που ακολουθεί κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης και (ii) κάθε διακεκομμένη Τοκοφόρο Περίοδο στην περίπτωση που ένα Δάνειο επισπεύδεται ή σε διαφορετική περίπτωση εξοφλείται σε ημερομηνία διαφορετική από την τελευταία ημέρα της προγραμματισμένης του διάρκειας.

(2) Προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες, ο Δανειολήπτης καταβάλλει σε καθέναν από τους Δεσμευόμενους Δανειστές, αρχική μη επιστρεπτέα επιβάρυνση εξυπηρέτησης, ίση με 50 μονάδες βάσης (η «Επιβάρυνση Εξυπηρέτησης») που υπολογίζεται στο κεφάλαιο της Συμμετοχής του κάθε Δεσμευόμενου Δανειστή σε κάθε Δάνειο, που αφαιρείται από κάθε Δάνειο που πρόκειται να εκταμιευθεί στον Δανειολήπτη. Στην περίπτωση οποιασδήποτε ανακατανομής των Συμμετοχών μεταξύ των Δανειστών κάθε τέτοια Επιβάρυνση Εξυπηρέτησης ανακατανέμεται

 1. (3)  Η Επιτροπή ενημερώνει τον Δανειολήπτη και τους Δανειστές δύο Εργάσιμες Ημέρες πριν την πρώτη ημέρα της σχετικής Τοκοφόρου Περιόδου για τις λεπτομέρειες του υπολογισμού των τόκων για κάθε Τοκοφόρο Περίοδο. Ο καθορισμός του EURIBOR και η συμβατική ημερομηνία υπολογισμού προσδιορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το Παράρτημα 5.
 2. (4)  Ο Δανειολήπτης καταβάλει το ποσό των τόκων που οφείλεται, στο Λογαριασμό των Δανειστών που αναφέρεται στο Άρθρο 7(3), κατά τις σχετικές Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων και σύμφωνα με τους όρους που του έχουν γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή. Οι τόκοι ενός Δανείου υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία τα σχετικά ποσά μεταβιβάζονται στο λογαριασμό του Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η αντίστοιχη αποπληρωμή πιστώνεται αμετάκλητα στο λογαριασμό των Δανειστών.
 3. (5)  Αν ο Δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να καταβάλει οποιοδήποτε απαιτητό ποσό σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση κατά την ημερομηνία οφειλής, ο Δανειολήπτης οφείλει να καταβάλει επιπλέον τόκο υπερημερίας επί αυτού του ποσού (ή, ανάλογα με την περίπτωση, επί του ποσού εκείνου που για τον τρέχοντα χρόνο θα ήταν απαιτητό και μη καταβληθέν) στους Δανειστές από την ημερομηνία που κατέστη απαιτητό έως την ημερομηνία της πραγματικής συνολικής πληρωμής, υπολογιζόμενο σε διαδοχικές τοκοφόρους περιόδους (κάθε μιας περιόδου με τέτοια διάρκεια την οποία οι Δανειστές μπορεί αναλόγως να επιλέγουν, αρχής γενομένης της πρώτης περιόδου από την αντίστοιχη ημερομηνία που καθίσταται απαιτητό, και όπου αυτό είναι δυνατόν, η διάρκεια μιας τέτοιας περιόδου θα φθάνει στη μία εβδομάδα) με ετήσιο επιτόκιο επί του υπερήμερου ποσού το οποίο υπερβαίνει κατά 200 μονάδες βάσης το Επιτόκιο που θα ήταν πληρωτέο, αν το υπερήμερο ποσό, κατά τη διάρκεια της περιόδου της αδυναμίας πληρωμής, αποτελούσε υφιστάμενο Δάνειο.Αν η αδυναμία πληρωμής συνεχίζεται, αυτό το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Άρθρου 5 (5) την τελευταία ημέρα κάθε τέτοιας τοκοφόρου περιόδου και οι τόκοι που δεν καταβλήθηκαν σύμφωνα με το παρόν Άρθρο και αφορούν προηγούμενες τοκοφόρους περιόδους πρέπει να προστεθούν στο ποσό του τόκου που θα καταβληθεί στο τέλος κάθε τέτοιας τοκοφόρου περιόδου. Το ποσό του τόκου που αθετήθηκε είναι απαιτητό και πληρωτέο κατά διαστήματα μετά από αίτημα της Επιτροπής.
 4. (6)  Ο Δανειολήπτης αναλαμβάνει να καταβάλει στους Δανειστές ή στην Επιτροπή κάθε πρόσθετο τόκο καθώς και όλα τα έξοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβάνοντας αποζημιώσεις για νομικές υπηρεσίες, που προκύπτουν και πρέπει να καταβληθούν από τους Δανειστές ή την Επιτροπή ως συνέπεια παραβίασης κάθε υποχρέωσης του Δανειολήπτη που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση.

6.

(7) Αν ένας Δανειστής αντιμετωπίζει υψηλότερα χρηματοδοτικά κόστη από αυτά που εφαρμόζονται στο Δανειολήπτη σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, αυτός ο Δανειστής μπορεί να ενημερώσει τους άλλους Δανειστές και την Επιτροπή (μέσω του προέδρου του Ομάδας Εργασίας του Ευρώ) και η Ομάδα Εργασίας του Ευρώ θα λάβει απόφαση σύμφωνα με την Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών ενημερώνοντας σχετικά τον Δανειολήπτη.

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ

 1. (1)  Ο Δανειολήπτης αποπληρώνει το κεφάλαιο κάθε Δανείου κατά την ημερομηνία/(-ες) (κάθε μία από τις οποίες πρέπει να είναι Ημερομηνία Καταβολής Τόκων) και σύμφωνα με τους όρους που του έχουν γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή στη σχετική Ανακοίνωση Αποδοχής και σε όλα τα σχετικά έγγραφα.
 2. (2)  Ο Δανειολήπτης μπορεί, εάν έχει επιδώσει προηγουμένως στους Δανειστές σε όχι λιγότερο από ένα μήνα έγγραφη ειδοποίηση και με την επιφύλαξη της Συμφωνίας μεταξύ των Δανειστών, να αποπληρώσει νωρίτερα το σύνολο ή μέρος οποιουδήποτε Δανείου (με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε μερική αποπληρωμή δεν θα είναι μικρότερη από ένα δισεκατομμύριο ευρώ) κατά την Ημερομηνία Καταβολής Τόκων.
 3. (3)  Αν, περισσότερα από ένα Δάνεια, είναι σε ισχύ, η πρόωρη αποπληρωμή πρέπει να εφαρμόζεται ισομερώς (pari passu) μεταξύ όλων των Δανείων ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους, εκτός εάν η εκ νέου κατανομή σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών έχει εφαρμοσθεί, και ολοκληρωθεί, σε περίπτωση κατά την οποία ο Δανειολήπτης μπορεί να επιλέξει για ποιο Δάνειο ή ποια Δάνεια εφαρμόζει οποιαδήποτε πρόωρη αποπληρωμή.
 4. (4)  Οι ακόλουθοι περιορισμοί εφαρμόζονται:
  (α) η ανακοίνωση της προπληρωμής είναι αμετάκλητη και εξειδικεύει το ποσό και την ημερομηνία κατά την οποία ηπροπληρωμή θα πραγματοποιηθεί, η οποία πρέπει να είναι Ημερομηνία Καταβολής Τόκων, και,(β) κάθε προπληρωμή πραγματοποιείται μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους επί του ποσού της προεξόφλησης και με την επιφύλαξη ότι ο Δανειολήπτης αποζημιώνει τους Δανειστές, όσον αφορά οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες ή αμοιβές προκύπτουν (συμπεριλαμβάνοντας διακεκομμένη χρηματοδότηση και κόστη διακεκομμένης χρηματοδότησης και κάλυψης κινδύνων) ως συνέπεια κάθε τέτοιας προπληρωμής. Οι δεδουλευμένοι τόκοι είναι πληρωτέοι σύμφωνα με το Επιτόκιο που προσδιορίζεται για τη σχετική περίοδο, και(γ) κάθε μερική προεξόφληση πραγματοποιείται (μετά την πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων, αμοιβών ή άλλων οφειλόμενων ποσών σχετικών με το ποσό της αποπληρωμής) σύμφωνα με την προγραμματισμένη αναλογική επιστροφή κεφαλαίων, και

  (δ) κάθε ποσό που προπληρώνεται εκουσίως δεν μπορεί να το δανεισθεί εκ νέου.

(5)

(6)

Ο Δανειολήπτης μπορεί να ακυρώνει, με προηγούμενη έγγραφη προειδοποίησή του σε διάστημα όχι λιγότερο των δύο εβδομάδων, το σύνολο ή μέρος (με ελάχιστο το ποσό των εκατό εκατομμυρίων ευρώ) του ποσού της Δανειακής Διευκόλυνσης που δεν έχει αναληφθεί.

Αν :

(α) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οριστική του απόφαση κρίνει ότι αυτή η Σύμβαση ή η σύναψη των Δανείων παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παραβίαση αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί, τότε η Δανειακή Διευκόλυνση ως σύνολο (π.χ. οι Δεσμεύσεις όλων των Δανειστών σύμφωνα με το παρόν) ακυρώνεται αμέσως και αμετάκλητα, αλλά αυτό δεν εγείρει αξίωση για την επίσπευση (πρόωρη εξόφληση) των υφισταμένων Δανείων, ή

(β) Συνταγματικό Δικαστήριο Δανειστή ή άλλο καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο για κάθε τέτοιο Δανειστή κρίνει με οριστική απόφαση ότι αυτή η Σύμβαση ή ένα Δάνειο παραβιάζει το Σύνταγμα του Δανειστή και αυτή η παραβίαση δεν μπορεί να αποκατασταθεί, τότε μόνο η Δέσμευση κάθε Δανειστή ακυρώνεται αμέσως και αμετάκλητα, αλλά αυτό δεν εγείρει αξίωση για την επίσπευση (πρόωρη εξόφληση) των υφισταμένων Δανείων.

Εάν η χορηγηθείσα χρηματοδότηση στο Δανειολήπτη σύμφωνα με τον Διακανονισμό Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας του Δ.Ν.Τ. αποπληρώνεται εκ των προτέρων εν όλω ή εν μέρει σε εκούσια ή υποχρεωτική βάση, ένα αναλογικό ποσό των Δανείων που πραγματοποιήθηκαν βάσει της παρούσας Σύμβασης, εκτός και αν οι Δανειστές ενεργώντας ομόφωνα συμφωνούν διαφορετικά, καθίσταται άμεσα πληρωτέο και εξοφλητέο κατά ένα ποσό που βασίζεται στην αρχική αναλογία των Δανείων που έγιναν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση για τη χρηματοδότηση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον Διακανονισμό Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας του Δ.Ν.Τ.

(7)

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 1. (1)  Όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από τον Δανειολήπτη καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς μείωση λόγω συμψηφισμού ή ύπαρξης ανταπαίτησης, απαλλαγμένες από και χωρίς μειώσεις ή παρακρατήσεις φόρων, προμηθειών και άλλων χρεώσεων για όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης.
 2. (2)  Ο Δανειολήπτης δηλώνει ότι όλες οι καταβολές πληρωμών και οι μεταβιβάσεις ποσών βάσει της παρούσας Σύμβασης, καθώς και η ίδια η Σύμβαση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή άλλη επιβάρυνση στη χώρα του Δανειολήπτη και δεν πρόκειται να υπαχθούν σε τέτοιους φόρους ή επιβαρύνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης. Αν ωστόσο ο Δανειολήπτης είναι υποχρεωμένος από το νόμο να προβεί σε τέτοιες παρακρατήσεις, ο Δανειολήπτης καταβάλλει τα απαιτούμενα επιπλέον ποσά έτσι ώστε οι Δανειστές να λαμβάνουν το σύνολο των ποσών που καθορίζει η παρούσα Σύμβαση.
 1. (3)  Όλες οι πληρωμές από τον Δανειολήπτη πραγματοποιούνται μέσω μηνύματος SWIFT MT202 σε TARGET2, στην ημερομηνία με αξία πριν τις 11:00 π.μ. (ώρα Βρυξελλών) στο TARGET2 SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, σε πίστωση του λογαριασμού 4050992001, όνομα λογαριασμού «Κοινά οργανωμένα Διμερή Δάνεια Ε.Ε./Δανειστές» με την αιτιολογία: «Στήριξη για τη σταθερότητα της Ελλάδας από την Ευρωζώνη», ή σε άλλο τέτοιο λογαριασμό που η Επιτροπή υποδεικνύει στον Δανειολήπτη και στον Αντιπρόσωπο του Δανειολήπτη με έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δύο Εργάσιμες Ημέρες πριν τη σχετική Ημερομηνία Καταβολής Τόκων (ο «Λογαριασμός Δανειστών»).
 2. (4)  Η Επιτροπή ενημερώνει εκ μέρους των Δανειστών, τον Δανειολήπτη και τον Αντιπρόσωπο του Δανειολήπτη, τουλάχιστον δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες πριν κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκων, για το ποσό του κεφαλαίου και των τόκων που είναι απαιτητά και πληρωτέα τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς και για τα στοιχεία (επιτόκιο, τοκοφόρος περίοδος) στα οποία βασίζεται ο υπολογισμός των τόκων.
 3. (5)  Ο Δανειολήπτης αποστέλλει στους Δανειστές και την ΕΚΤ αντίγραφο των οδηγιών πληρωμής που έχει σταλεί στον Αντιπρόσωπο του Δανειολήπτη τουλάχιστον δύο Εργάσιμες Ημέρες πριν από την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταβολής των Τόκων.
 4. (6)  Αν ο Δανειολήπτης καταβάλει, σε σχέση με οποιοδήποτε από τα Δάνεια, ποσό το οποίο είναι μικρότερο από το συνολικό απαιτητό και πληρωτέο ποσό βάσει της παρούσας Σύμβασης, ο Δανειολήπτης με την παρούσα παραιτείται οποιουδήποτε δικαιώματος για να επανακτήσει το ήδη καταβληθέν ποσό σε σχέση με τα απαιτητά ποσά.Το καταβληθέν ποσό στο πλαίσιο ενός Δανείου χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των οφειλόμενων πληρωμών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Δανείου με την ακόλουθη σειρά:
  1. (a)  πρώτον για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις, δαπάνες και αποζημιώσεις·
  2. (b)  δεύτερον για οποιοδήποτε τόκο υπερημερίας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 5(5) ·
  3. (c)  τρίτον για τόκους· και
  4. (d)  τέταρτον για το κεφάλαιο,

  δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα ποσά είναι ληξιπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

 5. (7)  Οποιοσδήποτε υπολογισμός και καθορισμός από την Επιτροπή βάσει της παρούσας Σύμβασης: (α) πραγματοποιείται με εύλογη από εμπορική άποψη μέθοδο· και
  (β) δεσμεύει, απουσία προδήλου σφάλματος, όλους τους Δανειστές και τον Δανειολήπτη.
 6. (8)  Στην περίπτωση που η καταβολή πρέπει βάσει της παρούσας Σύμβασης να πραγματοποιηθεί σε ημέρα που δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, τέτοια καταβολή πραγματοποιείται κατά την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα.

8. ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

(1) Οι Δανειστές μπορούν με γραπτή ειδοποίηση (που επιδίδεται από την Επιτροπή ενεργώντας εκ μέρους τους) (και ενεργώντας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών) προς τον Δανειολήπτη, να ακυρώσουν τη Δανειακή Διευκόλυνση και/ή να απαιτήσουν το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Δανείων ως άμεσα απαιτητό και πληρωτέο, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, σε περίπτωση που:

(α) ο Δανειολήπτης αδυνατεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό κεφαλαίου ή τόκων στο πλαίσιο οποιουδήποτε Δανείου ή οποιαδήποτε άλλα οφειλόμενα ποσά βάσει της παρούσας Σύμβασης την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, με τον τρόπο που συμφωνήθηκε στην παρούσα Σύμβαση, όσον αφορά οποιοδήποτε Δάνειο και η εν λόγω αθέτηση υποχρεώσεων συνεχίζεται για περίοδο τριάντα ημερολογιακών ημερών (σχετικά με αδυναμία πληρωμής οποιουδήποτε ποσού τόκων ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιρουμένου του κεφαλαίου) ή επτά ημερολογιακών ημερών (σχετικά με αδυναμία πληρωμής οποιουδήποτε ποσού κεφαλαίου) αφότου θα έχει επιδοθεί σχετική έγγραφη ειδοποίηση στο Δανειολήπτη από τους Δανειστές, ή

(β) ο Δανειολήπτης ή οι φορείς του αθετούν κατά την εκτέλεση οποιαδήποτε υποχρέωση δυνάμει της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης που ορίζεται στο Άρθρο 1(3) για τη θέση σε εφαρμογή των Δανείων σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συνεννόησης και εξαιρουμένων όλων των άλλων υποχρεώσεων δυνάμει του Μνημονίου Συνεννόησης), και η εν λόγω αθέτηση υποχρεώσεων συνεχίζεται για χρονικό διάστημα ενός μηνός αφότου έχει επιδοθεί σχετική έγγραφη ειδοποίηση στο Δανειολήπτη από τους Δανειστές, ή

(γ) οι υποχρεώσεις του Δανειολήπτη στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, κρίνονται από οποιοδήποτε καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο ως μη δεσμευτικές ή εκτελεστές έναντι του Δανειολήπτη ή κρίνονται παράνομες από καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο, ή

(δ) (i) διαπιστώνεται ότι, σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση ή με το Μνημόνιο Συνεννόησης, ο Δανειολήπτης ή ο Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη, ενέχεται σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή σε οποιεσδήποτε επιζήμιες ενέργειες για τους Δανειστές ή (ii) κάθε εκπροσώπηση ή εγγύηση στην οποία προβαίνει ο Δανειολήπτης ή ο Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης είναι ανακριβείς, αναληθείς ή παραπλανητικές, ή

(ε) Σχετικό Χρέος του Δανειολήπτη του οποίου το συνολικό ποσό κεφαλαίου υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια ευρώ, είναι υποκείμενο σε δήλωση αθέτησης υποχρεώσεων όπως ορίζεται σε κάθε όργανο διοίκησης ή τεκμηρίωσης του συγκεκριμένου χρέους και ως αποτέλεσμα μίας τέτοιας δήλωσης προκύπτει επίσπευση του εν λόγω χρέους ή μια εν τοις πράγμασιν αναστολή πληρωμών ή

(στ) ο Δανειολήπτης δεν προβαίνει σε εμπρόθεσμες αποπληρωμές προς το ΔΝΤ σχετικές με τον Διακανονισμό Χρηματοδότης Άμεσης Ετοιμότητας του ΔΝΤ, ή

(ζ) ο Δανειολήπτης γενικώς δεν καταβάλλει το Σχετικό Χρέος του, κατά τις ημερομηνίες οφειλής του ή προβαίνει σε αναστολή πληρωμών του Σχετικού Χρέους του ή των ανειλημμένων ή εγγυημένων υποχρεώσεών του.

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ως «Σχετικό Χρέος» νοείται το Εξωτερικό Χρέος και το Δημόσιο Εσωτερικό Χρέος.

«Εξωτερικό Χρέος» νοείται το συνολικό χρέος του Δανειολήπτη ή του Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη που είναι (i) εκφρασμένο ή πληρωτέο σε νόμισμα διαφορετικό από το επίσημο νόμισμα του Δανειολήπτη και (ii) το οποίο δεν είχε προκύψει αρχικά ή αναληφθεί στο πλαίσιο Σύμβασης ή Οργάνου ή εκδόθηκε κατ’ ουσίαν σε πιστωτές που είναι όλοι κάτοικοι της Ελλάδας ή σε οντότητες που έχουν την έδρα τους ή τον βασικό τόπο των συναλλαγών τους εντός της επικράτειας της Ελλάδας.

«Δημόσιο Εσωτερικό Χρέος» νοείται κάθε χρέος του Δανειολήπτη το οποίο (i) εκφράζεται στο επίσημο νόμισμα του Δανειολήπτη, (ii) έχει τη μορφή ή αντιπροσωπεύεται από ομόλογα, τίτλους ή άλλα χρεόγραφα ή οποιαδήποτε εγγύηση για αυτά και (iii) διαπραγματεύεται ή δύναται να διαπραγματεύεται ή εισάγεται ή επαναγοράζεται και πωλείται με συνήθη τρόπο σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο, αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών, εξωχρηματιστηριακή ή άλλη αγορά χρεογράφων.

 1. (2)  Οι Δανειστές μπορούν, χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωμένοι, να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του παρόντος Άρθρου και μπορούν επίσης να τα ασκήσουν μόνο μερικώς με την επιφύλαξη της μελλοντικής άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων. Σχετικά με τα δικαιώματα αυτά οι Δανειστές ενεργούν σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών.
 2. (3)  Ο Δανειολήπτης επιστρέφει όλα τα έξοδα, τις δαπάνες, τις αμοιβές και την απώλεια των τόκων που προκύπτουν και είναι πληρωτέα από τους Δανειστές ή την Επιτροπή ως συνέπεια της πρόωρης αποπληρωμής οποιουδήποτε Δανείου δυνάμει του παρόντος Άρθρου. Η απώλεια του τόκου είναι η διαφορά (αν πρόκειται για θετικό ποσό) μεταξύ του επιτοκίου του Δανείου και των τόκων που εισπράττονται από την επανεπένδυση των πρόωρα αποπληρωθέντων ποσών για την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας της πρόωρης αποπληρωμής και της ημερομηνίας κατά την οποία το Δάνειο λήγει ή μπορεί να καταγγελθεί από τους Δανειστές. Επιπλέον, ο Δανειολήπτης καταβάλλει τόκους υπερημερίας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 (5) ανωτέρω, οι οποίοι προκύπτουν από την ημερομηνία κατά την οποία το οφειλόμενο ποσό του κεφαλαίου του Δανείου έχει κηρυχθεί αμέσως απαιτητό και πληρωτέο, μέχρι την ημερομηνία της πλήρους πραγματικής καταβολής του.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

(1) Ο Δανειολήπτης παρέχει στην Επιτροπή για να δοθούν στους Δανειστές:

(α) όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από τον Δανειολήπτη γενικά προς τους πιστωτές του την ίδια στιγμή που αποστέλλονται·

(β) τακτική έκθεση για την πρόοδο που σημειώνεται στην εκπλήρωση των όρων του Μνημονίου Συνεννόησης·

page19image624

(γ) αμελλητί, κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά τη δημοσιονομική και οικονομική κατάστασή του την

page19image1976

οποία οποιοσδήποτε δανειστής ή η Επιτροπή μπορεί ευλόγως να ζητήσει·

και

(δ) οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάθε γεγονός που μπορεί ευλόγως να συνιστά Λόγο Καταγγελίας και τα μέτρα που, ενδεχομένως, λαμβάνονται για την αποκατάστασή του.

(2)

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Οι Δανειστές (σύμφωνα με τις οδηγίες των Κρατών Μελών της Ζώνης του Ευρώ) (εκτός της Ελλάδας) έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν την τήρηση από το Δανειολήπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, καθώς και από το Μνημόνιο Συνεννόησης και για το σκοπό αυτό οι Δανειστές εκπροσωπούνται από την Επιτροπή, και στο πλαίσιο αυτό:

(α) Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποστέλλει τους υπαλλήλους της ή δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους για τη διενέργεια οιωνδήποτε τεχνικών, οικονομικών ή λογιστικών ελέγχων που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίους αναφορικά με τη διαχείριση του Δανείου.

(β) Ο Δανειολήπτης και ο Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη οφείλουν να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα που μπορεί να ζητηθούν για τις εν λόγω αξιολογήσεις, τους οικονομικούς ή λογιστικούς ελέγχους, και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν το έργο των εντεταλμένων για την διεξαγωγή τους προσώπων. Ο Δανειολήπτης και ο Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) πρόσβαση σε χώρους και εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται οι σχετικές πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα.

(γ) Ο Δανειολήπτης και ο Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη διασφαλίζουν τη διερεύνηση και την ικανοποιητική αντιμετώπιση όλων των καταγγελλόμενων και των διαπιστωμένων περιπτώσεων απάτης, δωροδοκίας ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας σε σχέση με τη διαχείριση της στήριξης σταθερότητας. Όλες αυτές οι περιπτώσεις, καθώς και τα σχετικά μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

11. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

(1) Όλες οι γνωστοποιήσεις όσον αφορά την παρούσα Σύμβαση θεωρούνται έγκυρες, εφόσον γίνονται εγγράφως και αποστέλλονται στους αποδέκτες που αναφέρονται στο Παράρτημα 7. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επικαιροποιεί τους αποδέκτες και το γνωστοποιεί στους άλλους συμβαλλόμενους κάθε φορά που προβαίνει σε παρόμοια τροποποίηση.

page19image20128

Ο Δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τους Δανειστές και την Επιτροπή αμελλητί, εάν συμβεί

page19image21520

οποιοδήποτε γεγονός που θα καθιστούσε εσφαλμένη οποιαδήποτε δήλωση έγινε στο πλαίσιο της νομικής γνωμοδότησης

page19image22872

του Δανειολήπτη που αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 3 (4).

 1. (2)  Όλες οι γνωστοποιήσεις γίνονται μέσω συστημένου ταχυδρομείου. Σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορούν να αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία, με μήνυμα swift ή με αγγελιοφόρο στους προαναφερόμενους αποδέκτες και να επιβεβαιώνονται με συστημένη επιστολή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Οι γνωστοποιήσεις τίθενται σε ισχύ με την παραλαβή της τηλεομοιοτυπίας, του μηνύματος swift ή της επιστολής.
 2. (3)  Όλα τα έγγραφα, οι πληροφορίες και στοιχεία που πρόκειται να χορηγηθούν βάσει της παρούσας Σύμβασης είναι στην αγγλική γλώσσα.
 3. (4)  Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αυτής της Σύμβασης γνωστοποιεί στα υπόλοιπα μέρη τον κατάλογο με τα ονόματα και τα δείγματα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων προσώπων που δρουν για λογαριασμό του βάσει της παρούσας Σύμβασης, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης αυτής. Με τον ίδιο τρόπο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος επικαιροποιεί τον συγκεκριμένο κατάλογο και τον γνωστοποιεί στα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας, κάθε φορά που αυτός τροποποιείται.

12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. (1)  Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση είναι ή καταστούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει άκυρες, παράνομες ή μη εκτελεστές από οποιαδήποτε άποψη βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, η ισχύς, η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση επ’ ουδενί τρόπω επηρεάζεται ή κλονίζεται για το λόγο αυτό. Οι διατάξεις που είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει άκυρες, παράνομες ή μη εκτελεστές, ερμηνεύονται και ως εκ τούτου εφαρμόζονται σύμφωνα με το πνεύμα και τον σκοπό της παρούσας Σύμβασης.
 2. (2)  Το Προοίμιο και τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
 3. (3)  Μέρη που δεν είναι συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση δεν έχουν κανένα δικαίωμα, βάσει του Νόμου περί Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων) του 1999, να εφαρμόσουν ή να επωφεληθούν από κανέναν όρο της παρούσας Σύμβασης.
 4. (4)  Στην περίπτωση που η Επιτροπή έχει απορίες ή ερωτήματα σχετικά με τυχόν εκκρεμή ή ανεξόφλητα ποσά μεταξύ των Δανειστών, μπορεί να απευθύνει τέτοια ζητήματα στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωζώνης (Euro Area Working Group) με σκοπό την επίτευξη φιλικού διακανονισμού των ζητημάτων μεταξύ των Δανειστών (ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (εκτός της Ελλάδας).

13. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

(1) Οποιαδήποτε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάποιου Δανειστή, η οποία επιτρέπεται βάσει του Άρθρου 2, ισχύει ως εξής: ο πρώην Δανειστής, ο νέος Δανειστής και οι υπόλοιποι Δανειστές υπογράφουν σύμβαση εκχώρησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 6 («Σύμβαση Εκχώρησης») και κατά την ημερομηνία που αυτή εκτελείται από όλα αυτά τα μέρη και υπόκειται στην πληρωμή των σχετικών οφειλόμενων

ποσών σύμφωνα με την εκχώρηση και μεταβίβαση αυτή: (i) ο υφιστάμενος Δανειστής εκχωρεί εξ ολοκλήρου τα δικαιώματά του σχετικά με τα Δάνεια και τη Σύμβαση που προβλέπεται να εκχωρηθεί βάσει της Σύμβασης Εκχώρησης· (ii) ο υφιστάμενος Δανειστής αποδεσμεύεται από τον Δανειολήπτη και τους λοιπούς Δανειστές από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Σύμβασης κατά την αναλογία των Δανείων που εκχωρούνται και προβλέπεται να αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Εκχώρησης (οι «Σχετικές Υποχρεώσεις»)· και (iii) ο νέος Δανειστής αναλαμβάνει προς τον Δανειολήπτη και τους λοιπούς Δανειστές υποχρεώσεις ισοδύναμες με τις Σχετικές Υποχρεώσεις και (αν δεν είναι ήδη Δανειστής) γίνεται μέρος της παρούσας Σύμβασης ως Δανειστής. Αντίγραφο κάθε Σύμβασης Εκχώρησης χορηγείται αμελλητί στην Επιτροπή και οι Δανειστές γνωστοποιούν αμελλητί στον Δανειολήπτη κάθε παρόμοια Σύμβαση Εκχώρησης και την εκχώρηση που πραγματοποιείται βάσει αυτής.

(2) Παρά το ανωτέρω Άρθρο 13(1), κάθε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάποιου Δανειστή σύμφωνα με το Άρθρο 2(4)(β) τίθεται σε ισχύ χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γραπτή συναίνεση όλων των Δανειστών με τον όρο ο πρώην Δανειστής να πληροφορεί αμελλητί τους λοιπούς Δανειστές και την Επιτροπή για την εκχώρηση ή/και μεταβίβαση αυτή.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 1. (1)  Η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.
 2. (2)  Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διένεξη προκύψει σχετικά με τη νομιμότητα, την ισχύ, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. (3)  Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως δεσμευτικές και εκτελεστές από τα συμβαλλόμενα μέρη.
 4. (4)  Οι Δανειστές μπορεί να εκτελέσουν ή να επιδιώξουν να εκτελέσουν οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στην παρούσα ή άλλα δικαιώματα κατά του Δανειολήπτη στα δικαστήρια της χώρας του Δανειολήπτη.
 5. (5)  Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.

15. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 1. (1)  Μετά την υπογραφή της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που:(α) οι Δανειστές λάβουν την επίσημη ανακοίνωση υπό μορφή Νομικής Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 ότι η Σύμβαση αυτή έχει νομίμως συναφθεί εκ μέρους του Δανειολήπτη και όλες οι υποχρεώσεις του Δανειολήπτη σε σχέση με τη Σύμβαση αυτή είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές σύμφωνα με τους όρους τους και τίποτα περαιτέρω δεν απαιτείται για να τεθούν σε ισχύ.και
  (β) η Επιτροπή λάβει Επιβεβαιώσεις Δέσμευσης από Κρίσιμο Αριθμό Δανειστών,κατά την οποία ημερομηνία η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ και δεσμεύει τον Δανειολήπτη και όσους Δανειστές παρείχαν τις συγκεκριμένες Επιβεβαιώσεις Δέσμευσης.

  Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ και δεσμεύει τον Δανειολήπτη, τους Δεσμευόμενους Δανειστές και κάθε άλλο Δανειστή, από την ημερομηνία που η Επιτροπή λαμβάνει την Επιβεβαίωση Δέσμευσης του συγκεκριμένου Δανειστή.

  Ως «Επιβεβαίωση Δέσμευσης» νοείται η γραπτή επιβεβαίωση (σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών) από έναν Δανειστή προς την Επιτροπή ότι, βάσει της νομοθεσίας της χώρας του, είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος να συμμετέχει ως Δανειστής στην παρούσα Σύμβαση.

 2. (2)  Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι η Επιβεβαίωση Δέσμευσης ενός Δανειστή μπορεί να έχει προσωρινή εφαρμογή σύμφωνα με τη νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους μέλους. Αν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η προσωρινή εξουσιοδότηση ανακληθεί, καταγγελθεί ή λήξει, τότε η Δέσμευση του αντίστοιχου Δανειστή ανακαλείται και ακυρώνεται όσον αφορά μελλοντικές εκταμιεύσεις Δανείων αλλά κάτι τέτοιο δεν θέτει θέμα επίσπευσης (της εξόφλησης) Δανείου που έχει ήδη εκταμιευθεί από τον συγκεκριμένο Δανειστή βάσει της παρούσας Σύμβασης.

16. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται σε οιονδήποτε αριθμό αντιτύπων υπογραφούν από ένα ή περισσότερα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κάθε αντίτυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρωτοτύπου και η υπογραφή των αντιτύπων έχει την ίδια ισχύ ως εάν οι υπογραφές στα αντίτυπα να ήταν σε ένα μόνον αντίτυπο της Σύμβασης.

Η Επιτροπή χορηγεί αμελλητί, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ακριβή αντίγραφα της Σύμβασης σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής:

 1. Κατάλογος Δανειστών
 2. Υπόδειγμα Αιτήματος Χρηματοδότησης
 3. Υπόδειγμα Ανακοίνωσης Αποδοχής
 4. Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης
 5. Κανόνες καθορισμού EURIBOR
 6. Υπόδειγμα Σύμβασης Εκχώρησης, και
 7. Κατάλογος Επαφών.

Έγινε στις Βρυξέλλες στις 8 Μαΐου 2010 και στην Αθήνα στις 8 Μαΐου 2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ως Δανειολήπτης Εκπροσωπούμενη από τον -υπογραφή-
Γεώργιο Παπακωνσταντίνου Υπουργό Οικονομικών

Τα ακόλουθα κράτη μέλη της Ευρωζώνης

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ως Δανειστές

εκπροσωπούμενα από την:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Εκπροσωπούμενη από τον -υπογραφή-
Olli Rehn

KfW

που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί για το δημόσιο συμφέρον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
ως Δανειστής

Εκπροσωπούμενη από τους -υπογραφή-
Δρ. Günther Bräunig
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – υπογραφή –

Δρ. Frank Czichowski Ταμίας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ως ο Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη Εκπροσωπούμενη από τον

Γεώργιο Προβόπουλο
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

page25image512
page25image784

Βασίλειο του Βελγίου
Ιρλανδία
Βασίλειο της Ισπανίας
Γαλλική Δημοκρατία
Ιταλική Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Δημοκρατία της Μάλτας

Βασίλειο των Κάτω Χωρών Δημοκρατία της Αυστρίας Πορτογαλική Δημοκρατία Δημοκρατία της Σλοβενίας Σλοβακική Δημοκρατία Δημοκρατία της Φινλανδίας

Δέσμευση ΕΥΡΩ

2.860.942.462,10 1.310.046.500,93 9.794.387.452,71

16.773.596.199,72 14.739.467.996,33 161.470.573,49 206.054.851,64 74.543.025,89 4.703.995.187,73 2.290.192.933,16 2.064.558.742,44 387.812.451,16 817.850.223,95 1.478.947.787,45

22.336.133.611,30

KfW που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί για το δημόσιο συμφέρον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, συνοδευόμενη από συστημένη επιστολή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή [Διεύθυνση, τηλ/πία]

Κοινοποίηση προς Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα [Διεύθυνση, τηλ/πία]

Κοινοποίηση προς Τράπεζα της Ελλάδος [Διεύθυνση, τηλ/πία]

Θέμα: Στήριξη για την Σταθερότητα από την Ευρωζώνη Αίτημα Χρηματοδότησης για το [•] Δάνειο

Κύριοι,

Αναφερόμαστε στη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης που συνάφθηκε μεταξύ αφενός των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας) και της KfW, ως Δανειστών και αφετέρου της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Δανειολήπτριας, που υπογράφηκε την [•] (η «Σύμβαση»). Οι όροι που προσδιορίζονται στη Σύμβαση έχουν το ίδιο νόημα και στο παρόν.

1. Δια του παρόντος ανέκκλητα υποβάλλουμε αίτηση για την εκταμίευση Δανείου βάσει της Σύμβασης και σύμφωνα με αυτήν, υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) Το ονομαστικό κεφάλαιο του Δανείου ανέρχεται σε ΕΥΡΩ …… (β) Το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης του Δανείου ανέρχεται σε ΕΥΡΩ… (γ) Η Ημερομηνία Εκταμίευσης του Δανείου είναι η ……
(δ) Το Δάνειο [δεν] προβλέπει [Περίοδο Χάριτος] [………. ] (ε) Η Διάρκεια του Δανείου ορίζεται σε […] έτη

(στ) Το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής κεφαλαίου του Δανείου είναι:

Ημερομηνία (έτη)

page27image3528

Χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής κεφαλαίου (€)

0

Εκταμίευση

page27image9040 page27image9856

2. Αποδεχόμαστε και συμφωνούμε ότι:

(α) (β)

(γ)

Ο κατάλογος των εξουσιοδοτημένων προσώπων με δικαίωμα υπογραφής που απεστάλη για λογαριασμό του Δανειολήπτη από τον Υπουργό Οικονομικών την [….] είναι έγκυρος και παραμένει σε ισχύ.

Δεν έχει επέλθει γεγονός που να καθιστά εσφαλμένη οποιαδήποτε δήλωση περιλαμβάνεται στην από [….] νομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών

Δεν έχει επέλθει γεγονός αθέτησης υποχρέωσης.

Με εκτίμηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS
Finance, coordination with EIB group, EBRD and IFI’s

Αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία συνοδευόμενη από συστημένη επιστολή [Εισαγωγή στοιχείων επικοινωνίας Δανειολήπτη]

Κοινοποίηση προς Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα [Διεύθυνση, τηλ/πία]

Κοινοποίηση προς Τράπεζα της Ελλάδος [Διεύθυνση, τηλ/πία]

Θέμα: Στήριξη για την Σταθερότητα από την Ευρωζώνη Ανακοίνωση Αποδοχής [•] Δανείου

Κύριοι,

Αναφερόμενοι (i) στη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ αφενός των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας) και της KfW ως Δανειστών και αφετέρου της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Δανειολήπτριας, που υπογράφηκε την [•] (Η «Σύμβαση»), και (ii) στο Αίτημα Χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή από την Ελληνική Δημοκρατία την (ημερομηνία). Οι όροι που προσδιορίζονται στη Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια και στο παρόν.

Δια του παρόντος επιβεβαιώνουμε τους χρηματοοικονομικούς όρους του Δανείου για το οποίο έχει υποβάλει αίτηση η Ελληνική Δημοκρατία με το παραπάνω Αίτημα Χρηματοδότησης:

(α) Το ονομαστικό κεφάλαιο του Δανείου ανέρχεται σε ΕΥΡΩ …… (β) Το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης του Δανείου ανέρχεται σε ΕΥΡΩ… (γ) Η Ημερομηνία Εκταμίευσης του Δανείου είναι η ……
(δ) Το Δάνειο [δεν] προβλέπει [Περίοδο Χάριτος] [………. ]

page28image12064

(ε) Η Διάρκεια του Δανείου ορίζεται σε […] έτη
(στ) Το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής κεφαλαίου του Δανείου είναι:

Ημερομηνία (έτη)

page29image3704

Χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής κεφαλαίου (€)

0

Εκταμίευση

page29image9216 page29image10032

(ζ) οι Δανειστές του παρόντος Δανείου είναι οι εξής: [ ], [ ], [ ] και [ ].

Με εκτίμηση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Επίσημο έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών)

[Τόπος, ημερομηνία]

Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή [Διεύθυνση]

Αγαπητοί κύριοι,

page30image6008

Θέμα: Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ ορισμένων Κρατών Μελών της Ευρωζώνης και της KfW (ως

page30image7360

Δανειστών) και της Ελληνικής Δημοκρατίας (ως Δανειολήπτη) και της Τράπεζας της Ελλάδας (ως

page30image8672

Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη) που υπεγράφη την [•] 2010

Με την ιδιότητά μας του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών

Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής πολιτικής, Μνημόνιο για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής και

Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (στο εξής αναφερόμενα μαζί ως «Μνημόνιο Συνεννόησης»).
Δηλώνουμε ότι έχουμε πλήρη αρμοδιότητα για την έκδοση αυτής της νομικής γνωμοδότησης σε σχέση με τη Σύμβαση για

λογαριασμό του Δανειολήπτη.

Έχουμε διακριβώσει τα πρωτότυπα της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης. Έχουμε επίσης ελέγξει τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και διεθνούς δικαίου που διέπουν το Δανειολήπτη και τον Αντιπρόσωπο του Δανειολήπτη, τις εξουσιοδοτήσεις προς υπογραφή, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, που κρίναμε αναγκαίο ή κατάλληλο. Επιπλέον, έχουμε διενεργήσει κάθε άλλη έρευνα και έχουμε εξετάσει κάθε νομικό ζήτημα, που κρίναμε ως σχετικό με την έκφραση της παρούσας γνώμης.

Τεκμαίρονται ως αληθείς (α) η γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός των υπογραφών του Δανειολήπτη και του Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη) και η συμφωνία όλων των αντιγράφων με τα πρωτότυπα, (β) η ικανότητα και αρμοδιότητα σύναψης της Σύμβασης και η έγκυρη εξουσιοδότηση και υπογραφή από κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκτός του Δανειολήπτη και του Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη και γ) η εγκυρότητα, δεσμευτική ισχύς και εκτελεστότητα της Σύμβασης για κάθε συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και για τους οποίους δεν δίνονται ορισμοί στην παρούσα γνωμοδότηση έχουν την έννοια που έχει καθορισθεί στη Σύμβαση και στο Μνημόνιο Συνεννόησης.

Η γνωμοδότηση αυτή περιορίζεται στο ελληνικό δίκαιο όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία της γνωμοδότησης αυτής.

, αναφερόμαστε στην εν θέματι Σύμβαση

Δανειακής Διευκόλυνσης και τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (εφεξής αναφερόμενη ως η

«Σύμβαση”), που συνάφθηκε, μεταξύ άλλων, μεταξύ ορισμένων Κρατών Μελών της Ευρωζώνης

και της KfW

(στο εξής οι

“Δανειστές”) και της Ελληνικής Δημοκρατίας (στο εξής ο «Δανειολήπτης»), την [•]. Επίσης, αναφερόμαστε στο

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η γνώμη μας είναι ότι:

 1. Κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και νομικά δεσμευτικών αποφάσεων που ισχύουν σήμερα στην Ελληνική Δημοκρατία, ο Δανειολήπτης, σε εκτέλεση της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης από τον […ονοματεπώνυμο], Υπουργό Οικονομικών, έχει έγκυρα και αμετάκλητα δεσμευθεί να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο αυτό. Ειδικότερα, οι διατάξεις της Σύμβασης που αφορούν την προκαταβολή Δανείων είναι απολύτως έγκυρες.
 2. Η εκ μέρους του Δανειολήπτη εφαρμογή, αποδοχή και καλή εκτέλεση της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης: (i) έχουν πλήρως εγκριθεί με το σύνολο των απαραίτητων συγκαταθέσεων, ενεργειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων και (ii) δεν έχουν και δεν πρόκειται να παραβιάσουν οποιονδήποτε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου ή απόφαση αρμόδιας αρχής ή οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία ή συνθήκη.
 3. Καμία διάταξη στη Σύμβαση αυτή δεν αντιβαίνει ή περιορίζει τα δικαιώματα του Δανειολήπτη να προβαίνει σε έγκαιρη και πραγματική πληρωμή για οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό ως κεφάλαιο, τόκο ή άλλη επιβάρυνση στο πλαίσιο της Σύμβασης.
 4. Η Σύμβαση και το Μνημόνιο Συνεννόησης είναι στην κατάλληλη νομική μορφή, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, για την εφαρμογή κατά του Δανειολήπτη και του Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη. Η εφαρμογή της Σύμβασης δεν είναι αντίθετη με κανόνες δημόσιας τάξης του ελληνικού δικαίου, με τη δημόσια τάξη στην Ελληνική Δημοκρατία, με τις διεθνείς συνθήκες ή τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσμεύουν τον Δανειολήπτη.
 5. Προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα, η εγκυρότητα ή εκτελεστότητα της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης, δεν είναι απαραίτητο αυτά να κατατεθούν, καταχωρηθούν ή εγγραφούν σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη αρχή στην Ελληνική Δημοκρατία.
 6. Δεν οφείλονται φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την Ελληνική Δημοκρατία ή οποιαδήποτε φορολογική αρχή αυτής ή εντός αυτής για την εκτέλεση και συμμόρφωση προς τη Σύμβαση ούτε για την πληρωμή ή μεταβίβαση κεφαλαίου, τόκων, προμηθειών και άλλων δαπανών που οφείλονται δυνάμει της Σύμβασης.
 7. Δεν απαιτείται έλεγχος συναλλάγματος και δεν οφείλεται χρέωση ή άλλη προμήθεια για τη μεταβίβαση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού βάσει της Σύμβασης.
 8. Η συνυπογραφή της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης από τον […ονοματεπώνυμο], Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, δεσμεύει νόμιμα και έγκυρα τον Αντιπρόσωπο του Δανειολήπτη.
 9. Ο ορισμός του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για την Σύμβαση αποτελεί έγκυρη επιλογή δικαίου, που δεσμεύει το Δανειολήπτη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
 10. Ο Δανειολήπτης υπάγεται νόμιμα, αποτελεσματικά και αμετάκλητα στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Σύμβαση και κάθε απόφαση του δικαστηρίου αυτού θα είναι οριστική και εκτελεστή στην Ελληνική Δημοκρατία.
 11. Ούτε ο Δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – συντηρητικής ή αναγκαστικής – ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση.
 12. Η εφαρμογή της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των […αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου].
 13. Η Σύμβαση και το Μνημόνιο Συνεννόησης έχουν κυρωθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των […αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου].

14. Εν κατακλείδι, η Σύμβαση και το Μνημόνιο Συνεννόησης έχουν νομίμως συναφθεί/εκτελεσθεί εκ μέρους του Δανειολήπτη και όλες οι υποχρεώσεις του Δανειολήπτη αναφορικά με τη Σύμβαση και το Μνημόνιο Συνεννόησης είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές σύμφωνα με τους όρους τους και δεν απαιτείται κάτι επιπλέον για να τεθούν αυτά σε εφαρμογή.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURIBOR

1.

Το επιτόκιο EURIBOR για κάθε περίοδο εκτοκισμού σε σχέση με το Δάνειο καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 1. (1)  Το EURIBOR για την Τοκοφόρο Περίοδο εκφράζεται ως ετήσιο επιτόκιο. Αντιστοιχεί στο επιτόκιο αναφοράς, καθοριζόμενο σύμφωνα με τα σημεία (2) έως (4)·
 2. (2)  Κατά την προτελευταία Εργάσιμη Ημέρα πριν την Ημερομηνία Εκταμίευσης και κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκων (εφεξής αναφερόμενη ως Ημερομηνία Καθορισμού του Επιτοκίου), η Επιτροπή, αναφερόμενη στο EURIBOR για καταθέσεις τρίμηνης διάρκειας σε ευρώ, όπως αυτό αναγράφεται στο REUTERS 3000XTRA στη σελίδα EURIBOR01 από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών στις, ή περίπου στις, 11 π.μ. (ώρα Βρυξελλών), καθορίζει το επιτόκιο αναφοράς για την Τοκοφόρο Περίοδο που έπεται της σχετικής Ημερομηνίας Καθορισμού Επιτοκίου.
 3. (3)  Στην περίπτωση που, κατά την Ημερομηνία Καθορισμού Επιτοκίου, δεν δημοσιευθεί επιτόκιο EURIBOR στη σελίδα EURIBOR01 του REUTERS 3000XTRA, όπως περιγράφεται στο σημείο (2), η Επιτροπή, κατ’ αναλογία της διαδικασίας σύμφωνα με το σημείο (2), καθορίζει ως επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο EURIBOR αναφέροντας τη σελίδα που αντικαθιστά την EURIBOR01 ή όποια σελίδα παρέχει αντίστοιχη πληροφόρηση και,
 4. (4)  Εάν, σε κάποια Ημερομηνία Καθορισμού Επιτοκίου, δεν καθορισθεί επιτόκιο EURIBOR, σύμφωνα με τα σημεία (2) και (3), το επιτόκιο αναφοράς για την επόμενη Τοκοφόρο Περίοδο αντιστοιχεί στο τρίμηνο επιτόκιο EUREPO, προσαυξημένο κατά 25 μονάδες βάσης, όπως δημοσιεύεται από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών στη σελίδα EUREPPO του REUTERS 3000XTRA στις ή περί τις 11π.μ. ώρα (ώρα Βρυξελλών). Εάν κανένα από αυτά τα επιτόκια αναφοράς δεν καθορίζονται όπως περιγράφηκε, το επιτόκιο αναφοράς για την επόμενη Τοκοφόρο Περίοδο αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος χρηματοδότησης των Δανειστών.

Ο αναλογούν τόκος επί του Δανείου υπολογίζεται καθορίζοντας το πληρωτέο ποσό στο ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου σύμφωνα με το εφαρμοστέο Επιτόκιο πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα αυτό επί τον πραγματικό αριθμό των ημερών που αντιστοιχεί στη σχετική Τοκοφόρο Περίοδο και στη συνέχεια διαιρώντας το με 360 ημέρες.

2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

1.

2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

Ημερομηνία:

ΕΥΡΩ 80 000 000 000 000 Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης με ημερομηνία [] (η «Σύμβαση»)

Αναφερόμαστε στη Σύμβαση. Το παρόν αποτελεί Σύμβαση Εκχώρησης. Οι όροι που ορίζονται στη Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια στην παρούσα Σύμβαση Εκχώρησης, εκτός και αν αποδοθεί μια διαφορετική έννοια στην εν λόγω Σύμβαση Εκχώρησης.

Αναφερόμαστε στο Άρθρο 13 (Εκχώρηση και Μεταβίβαση) της Σύμβασης:

α) Ο Υφιστάμενος Δανειστής/(ες) εκχωρεί πλήρως στον Νέο Δανειστή/(ες) όλα τα δικαιώματά του, που απορρέουν από τη Σύμβαση και τα Δάνεια που συνδέονται με εκείνη την αναλογία των Δεσμεύσεων και Συμμετοχών στα Δάνεια του Υφιστάμενου Δανειστή/ών με τους όρους της Σύμβασης όπως εξειδικεύεται στο Προσάρτημα (Schedule).

β) Κάθε Υφιστάμενος Δανειστής απαλλάσσεται από όλες τις υποχρεώσεις του που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη αναλογία των Δεσμεύσεων και Συμμετοχών στα Δάνεια του Υφιστάμενου Δανειστή με τους όρους της Σύμβασης, όπως εξειδικεύεται στο Προσάρτημα (Schedule).

3. 4.

5.

6. 7.

γ)

Ο Νέος Δανειστής/(ες) καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση ως Δανειστής και δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που ισοδυναμούν με εκείνες από τις οποίες απαλλάσσεται ο Υφιστάμενος Δανειστής/(ες) σύμφωνα με την παράγραφο (β) ανωτέρω.

Η προτεινόμενη Ημερομηνία Μεταβίβασης είναι η [ …. ]

Η παρούσα Σύμβαση Εκχώρησης αποτελεί με την επίδοσή της στον Δανειολήπτη, αναγγελία Εκχώρησης προς το Δανειολήπτη.

Η παρούσα Σύμβαση Εκχώρησης δύναται να συναφθεί σε οιονδήποτε αριθμό αντιτύπων και έχει το ίδιο αποτέλεσμα ως εάν οι υπογραφές των αντιτύπων να είχαν τεθεί σε ένα μοναδικό αντίγραφο της παρούσας Σύμβασης Εκχώρησης.

Η παρούσα Σύμβαση Εκχώρησης και οποιεσδήποτε εξωσυμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν ή συνδέονται με αυτήν διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

Η παρούσα Σύμβαση Εκχώρησης θεωρείται ότι έχει συναφθεί στην ημερομηνία που ορίζεται στην αρχή της παρούσας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (SCHEDULE) ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

Δικαιώματα τα οποία εκχωρούνται και υποχρεώσεις που αναιρούνται και αναλαμβάνονται

[εισάγονται οι σχετικές λεπτομέρειες]

{Υφιστάμενος Δανειστής (-ές)} {Νέος Δανειστής (-ές)} Υπογράφεται από : Υπογράφεται από:

Η παρούσα Σύμβαση Εκχώρησης προσυπογράφεται από κάθε έναν από τους λοιπούς Δανειστές και ως ημερομηνία μεταβίβασης επιβεβαιώνεται η …..

Η υπογραφή της παρούσας Σύμβασης Εκχώρησης από τους Δανειστές αποτελεί επιβεβαίωση παραλαβής εκ μέρους κάθε ενός από αυτούς της ειδοποίησης εκχώρησης που αναφέρεται στο παρόν. Αντίγραφο της παρούσας Σύμβασης Εκχώρησης διαβιβάζεται εγκαίρως στην Επιτροπή.

Υπογράφεται από τους:

Οι Δανειστές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΩΝ

Για τους Δανειστές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων
Μονάδα L-4 «Γραφείο Πιστώσεων, Δανεισμού, Λογιστικών και Υποστήριξης Εργασιών» L-2920 Λουξεμβούργο
Υπόψη: Τμηματάρχη
Τηλ/πία:+352430133459
SWIFT BIC: EUCOLULL

Κοινοποίηση στην ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Kaiserstrasse29
60311 Φρανκφούρτη, Γερμανία

Υπόψη: Τμηματάρχη Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων Τηλ/πία: + 49 69 1344 6171
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC
Για τον Δανειολήπτη:

Υπουργείο Οικονομικών
Γενικό Λογιστήριο
Ελ. Βενιζέλου, 37
101 65 Αθήνα, Ελλάδα
Υπόψη: 23ης Διεύθυνσης
Τηλ/πία: + 30 210 3338205 SWIFT BIC: BNGRGRAA IBAN: GR0301000230000000000200659

Ε.Δ. ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κοινοποίηση στον Αντιπρόσωπο του Δανειολήπτη: Τράπεζα της Ελλάδος Ελ. Βενιζέλου, 21
102 50 Αθήνα, Ελλάδα
Υπόψη: Δ/νση Εργασιών Δημοσίου

Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο
Τηλ/πία: + 30 210 3221007 SWIFT BIC: BNGRGRAA

Ε.Δ. ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ μεταξύ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΡ ΛΑΝΔΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

8 Μαΐου 2010

Η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ (“Συμφωνία”)

συνάπτεται από και μεταξύ:

Βασιλείου του Βελγίου, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Ιρλανδίας, Βασιλείου της Ισπανίας, Γαλλικής Δημοκρατίας, Ιταλικής Δημοκρατίας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, Δημοκρατίας της Μάλτας, Βασιλείου των Κάτω Χωρών, Δημοκρατίας της Αυστρίας, Πορτογαλικής Δημοκρατίας, Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Σλοβακικής Δημοκρατίας και Δημοκρατίας της Φινλανδίας (αναφερόμενα στο εξής ως “Συμβαλλόμενα Μέρη”).

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 1. Η Ελλάδα (ο «Δανειολήπτης») στις 23 Απριλίου 2010 υπέβαλε αίτηση για διμερή δάνεια από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης σύμφωνα με την Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωζώνης της 25ης Μαρτίου 2010 και τη Δήλωση της Ευρωομάδας της 11ης Απριλίου 2010.
 2. Σύμφωνα με το αίτημα αυτό, οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (εκτός από την Ελλάδα), αποφάσισαν στις 2 Μαΐου 2010 να παρέχουν στήριξη σταθερότητας στην Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο, μέσω κοινά οργανωμένων διμερών δανείων (τα «Κοινά οργανωμένα Διμερή Δάνεια»).
 3. Οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν στις 5 Μαΐου 2010 να αναθέσουν στην Επιτροπή καθήκοντα συντονισμού και διαχείρισης των Διμερών Δανείων, όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία.
 4. Τα Κοινά οργανωμένα Διμερή Δάνεια διέπονται από τις διατάξεις μίας σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης (η “Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης”) που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ αφενός των Συμβαλλόμενων Μερών της παρούσας Σύμβασης και της KfW («KfW»), εξαιρουμένης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (“Γερμανία”), ως Δανειστές (οι “Δανειστές”) και αφετέρου του Δανειολήπτη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.
 5. Μέτρα που αφορούν το συντονισμό και την επιτήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ελλάδας και ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής για την Ελλάδα, θα καθορισθούν με απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει των Άρθρων 126(9) και 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η «Απόφαση του Συμβουλίου») και η παρεχόμενη προς την Ελλάδα στήριξη συναρτάται από τη συμμόρφωση της Ελλάδας, μεταξύ άλλων, με μέτρα που συνάδουν με την εν λόγω απόφαση και που προβλέπονται σε ένα Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, Μνημόνιο Συνεννόησης στις συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής
page38image17808

6. Η Επιτροπή ανοίγει έναν λογαριασμό στο όνομα των Δανειστών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (η «ΕΚΤ»), που χρησιμοποιείται για την διενέργεια όλων των πληρωμών εκ μέρους των Συμβαλλόμενων Μερών, της KfW και του Δανειολήπτη, στο πλαίσιο εκτέλεσης των Κοινά οργανωμένων Διμερών Δανείων.

Ως εκ τούτου, τα μέρη συμφώνησαν τα εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δια της παρούσας πράξης συμφωνούν ότι η Επιτροπή τους εκπροσωπεί στην οργάνωση και διαχείριση των Κοινά οργανωμένων Διμερών Δανείων που χορηγούνται στον Δανειολήπτη σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν επίσης σε ορισμένες μεταξύ τους ρυθμίσεις σχετικά με την αμοιβαία σχέση τους.
 2. Από τη στιγμή που η Επιτροπή παραλαμβάνει τις Επιβεβαιώσεις Δέσμευσης (όπως ορίζεται στο Παράρτημα 4) από τουλάχιστον πέντε Συμβαλλόμενα Μέρη που αντιστοιχούν τουλάχιστον στα 2/3 της Συνολικής Δέσμευσης (ένας “Κρίσιμος Αριθμός Κρατών Μελών”), η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ και είναι δεσμευτική και μεταξύ εκείνων των Συμβαλλόμενων Μερών, που παρείχαν τις εν λόγω Επιβεβαιώσεις Δέσμευσης. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ και καθίσταται δεσμευτική και για κάθε ένα από τα υπόλοιπα Συμβαλλόμενα Μέρη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία από την οποία η Επιτροπή παραλαμβάνει την Επιβεβαίωση Δέσμευσης καθενός από τα παραπάνω Συμβαλλόμενα Μέρη. Γίνεται αποδεκτό και συμφωνείται ότι η Επιβεβαίωση Δέσμευσης ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί να έχει προσωρινή εφαρμογή, σύμφωνα με τη νομοθεσία του αντίστοιχου Συμβαλλόμενου Μέρους.
 3. Η Γερμανία ορίζει την KfW ως Δανειστή για λογαριασμό της Γερμανίας και για τους σκοπούς της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης. Η Γερμανία μπορεί επίσης, να ορίσει την KfW ως εκπρόσωπό της σε σχέση με την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων και λειτουργιών στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, υπό τον όρο ότι η KfW, δεν δικαιούται να εκπροσωπεί τη Γερμανία για τους σκοπούς των Άρθρων 4, 7 και 8. Παρά την εν λόγω εκπροσώπηση, η Γερμανία ευθύνεται πλήρως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Ως εκ τούτου, στην παρούσα Συμφωνία και ως προς τη Γερμανία, κάθε αναφορά στο Συμβαλλόμενο Μέρος και στα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις αυτού, αφορούν στην Γερμανία και κάθε αναφορά στους Δανειστές και στα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, αφορούν στην KfW, ως Δανειστή στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον της Γερμανίας, υπό την προϋπόθεση ότι, όταν μια λειτουργία, καθήκον ή υποχρέωση επιβάλλεται σε έναν Δανειστή στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, η Γερμανία, ως Συμβαλλόμενο Μέρος αυτής, διασφαλίζει έναντι των λοιπών

4. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι και εκφράσεις με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης.

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

 1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η Επιτροπή, για λογαριασμό των Μερών, διαπραγματεύεται (i) την Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης σύμφωνα με την οποία τα Κοινά οργανωμένα Διμερή Δάνεια, υπό την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτή, τίθενται στη διάθεση του Δανειολήπτη, (ii) το Μνημόνιο Συνεννόησης με τον Δανειολήπτη και (iii) συγκεντρώνει και διασφαλίζει όλους τους προηγούμενους όρους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη (πλην της Γερμανίας), εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να υπογράψει για λογαριασμό τους τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής της από αυτά, κατόπιν συνεργασίας τους με την ΕΚΤ. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν δια του παρόντος την Επιτροπή να υπογράψει για λογαριασμό τους το Μνημόνιο Συνεννόησης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής του από αυτά, κατόπιν συνεργασίας τους με την ΕΚΤ. Οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις καθώς και η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο Άρθρο 3, τίθενται άμεσα σε ισχύ με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, με την επιφύλαξη των όρων του Άρθρου 1(2) πιο πάνω.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με τον Δανειολήπτη, που διεξάγονται από την Επιτροπή.
 2. Η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης αφορά συνολικό ποσό κεφαλαίου που ανέρχεται μέχρι του ύψους των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στο άθροισμα των διμερών δανείων, που μπορεί να συναφθούν από όλους τους Δανειστές (εφεξής αναφερόμενη ως η «Δανειακή Διευκόλυνση»).
 3. Η Δέσμευση κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους και, επιπλέον, στην περίπτωση της Γερμανίας, του αντίστοιχου Δανειστή KfW, στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό του διμερούς δανείου, όπως αυτό μπορεί να διαιρείται σε ετήσια τμήματα, τα οποία κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος (η Γερμανία για λογαριασμό της KfW) ή ο αντίστοιχος Δανειστής έχει δεσμευθεί να διαθέσει, δηλαδή το ποσό σε ευρώ που προσδιορίζεται από την εφαρμογή του ποσοστού που καθορίζεται παραπλεύρως του ονόματος κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους στην τρίτη στήλη (η «Κλείδα Συνεισφοράς») στο Παράρτημα 2, του συνολικού κεφαλαίου των 80 δισ. ευρώ, όπως μπορεί μεταγενέστερα να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τα Άρθρα 2(5)(β) και 2(7).
 4. Η Δέσμευση κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους (η Γερμανία για λογαριασμό της KfW) και του αντίστοιχου Δανειστή, να παρέχει το αντίστοιχο διμερές δάνειο είναι σταθερή και υποχρεωτική. Υπόκειται δε, μόνο στην εκπλήρωση τυχόν

διαδικασιών1 που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία κάθε Μέρους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών. Εφόσον οι εν λόγω διαδικασίες ολοκληρωθούν επιτυχώς, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στα Δάνεια ή να διασφαλίζουν ότι ο αντίστοιχος Δανειστής συμμετέχει, στο πλαίσιο της αντίστοιχης Δέσμευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ετήσια τμήματα του δανείου που αναφέρονται στο Άρθρο 2(3), κατά περίπτωση, για τα ποσά που θα καθορισθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, με την επιφύλαξη των αποφάσεων που αναφέρονται στα Άρθρα 2(5)(β) και 4(2) όσον αφορά την αποδέσμευση των εκταμιεύσεων.

 1. (α) Εάν ένας Δανειστής αντιμετωπίζει υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης σε σχέση με εκείνο που ισχύει για τον Δανειολήπτη δυνάμει της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, τότε αυτός ο Δανειστής ενημερώνει τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη και την Επιτροπή (μέσω του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ) και ζητά το επιτόκιο, που ίσχυε για τα ανεξόφλητα Δάνεια, να καθοριστεί σύμφωνα με το Παράρτημα 3.(β) Εάν ένας Δανειστής αντιμετωπίζει υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, με γραπτή ειδοποίηση συνοδευόμενη από δικαιολογητικά στοιχεία ικανοποιητικά για τους άλλους Δανειστές, αιτείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη (με αντίγραφο στην Επιτροπή και τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ) να γίνει αποδεκτό ότι ο εν λόγω Δανειστής δεν θα συμμετέχει στα Δάνεια που πρόκειται να συναφθούν. Η απόφαση των Συμβαλλόμενων Μερών λαμβάνεται το αργότερο μέχρι τη λήψη της απόφασης από αυτούς για ένα δάνειο, σύμφωνα με το Άρθρο 4(2).
 2. Μία αρχική Επιβάρυνση Εξυπηρέτησης που υπολογίζεται επί του κεφαλαίου κάθε Δανείου βαρύνει τον Δανειολήπτη και αφαιρείται από το ποσό των μετρητών που καταβάλλεται στον Δανειολήπτη σχετικά με κάθε τέτοιο Δάνειο (έτσι ώστε ο Δανειολήπτης να λαμβάνει το καθαρό ποσό), με σκοπό να καλύπτονται λειτουργικά κόστη. Η Επιβάρυνση Εξυπηρέτησης αφαιρείται από το ποσό σε μετρητά που αποδίδεται στον Δανειολήπτη για κάθε Δάνειο (αλλά δε μειώνει το αρχικό κεφάλαιο του εν λόγω Δανείου που ο Δανειολήπτης είναι υπόχρεος να εξοφλήσει) και κατανέμεται από την Επιτροπή στους Δανειστές που πραγματικά συνεισφέρουν σε αυτή την εκταμίευση, αναλογικά με τη συμμετοχή κάθε τέτοιου Δανειστή στο συνολικό ποσό του Δανείου αυτού. Σε περίπτωση ανακατανομής των Δανείων που πραγματοποιούνται από διάφορους Δανειστές σύμφωνα με το Άρθρο 6(2), λαμβάνει χώρα ανακατανομή και της εν λόγω Επιβάρυνσης Εξυπηρέτησης μεταξύ όλων των Δανειστών που συμμετέχουν στα Δάνεια, σε αναλογική βάση.
 3. Ο Δανειολήπτης μπορεί να ζητήσει την εκταμίευση Δανείου μόνο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διαθεσιμότητας, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν την Περίοδο Διαθεσιμότητας. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν επίσης, ενεργώντας ομόφωνα, να αποφασίσουν την αύξηση των Δεσμεύσεων και του συνολικού ποσού των Δανείων που μπορεί να διατεθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης. Στην περίπτωση αυτή, η Γερμανία πρέπει να μεριμνήσει ώστε η KfW, να επεκτείνει την Περίοδο Διαθεσιμότητας αντίστοιχα και/ή να αυξήσει τη Δέσμευσή της στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης.

1 Ειδικότερη Κοινοβουλευτική Έγκριση

page41image27464

3. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη να ανοίξει έναν λογαριασμό στο όνομα των Δανειστών στην ΕΚΤ και να τον χρησιμοποιεί για τη διενέργεια όλων των πληρωμών για λογαριασμό των Δανειστών και από τον Δανειολήπτη στο πλαίσιο των Κοινά οργανωμένων Διμερών Δανείων. Η Επιτροπή έχει αποκλειστική εξουσιοδότηση να παρέχει όλες τις οδηγίες σε σχέση με αυτό το λογαριασμό σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Ο λογαριασμός τηρείται για κάθε έναν από τους Δανειστές, σύμφωνα με τους αντίστοιχους τόκους των ποσών που πιστώνονται στο λογαριασμό.

4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

 1. Πριν από κάθε εκταμίευση Δανείου στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, υποβάλλει στα Συμβαλλόμενα Μέρη έκθεση, στην οποία περιλαμβάνεται ανάλυση για τη συμμόρφωση από τον Δανειολήπτη, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης («Μνημόνιο Συνεννόησης») και στην Απόφαση του Συμβουλίου. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αξιολογούν αυτή τη συμμόρφωση και αποφασίζουν ομόφωνα την αποδέσμευση των σχετικών Δανείων. Το πρώτο Δάνειο αποδεσμεύτηκε με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης και δεν αποτελεί αντικείμενο της εν λόγω έκθεσης.
 2. Σε συνέχεια του Αιτήματος Χρηματοδότησης του Δανειολήπτη σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη (εκτός σε ό, τι αφορά στο πρώτο Δάνειο) εξετάζουν την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση του Δανειολήπτη με το Μνημόνιο Συνεννόησης και την Απόφαση του Συμβουλίου. Εάν, αποφασίζοντας ομόφωνα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θεωρήσουν ότι ο Δανειολήπτης πληροί τους όρους για ανάληψη του ποσού στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης και είναι ικανοποιημένοι με τη συμμόρφωσή του με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μνημονίου Συνεννόησης και την Απόφαση του Συμβουλίου, τότε ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ ζητεί γραπτώς όπως η Επιτροπή, για λογαριασμό των Δανειστών, κοινοποιήσει την Ανακοίνωση Αποδοχής. Το αίτημα του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ προσδιορίζει ειδικώς το ποσό το οποίο οι Δανειστές προτίθενται να διαθέσουν υπό μορφή Δανείου στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης και τους όρους εκταμίευσης, συμπεριλαμβανομένου του ποσού του Δανείου, το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης, τη Διάρκεια, το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης και το επιτόκιο του εν λόγω δανείου.Εάν, κατά τη στιγμή της παραλαβής ενός Αιτήματος Χρηματοδότησης για ένα Δάνειο, ένας ή περισσότεροι Δανειστές δεν συμμετέχουν σε αυτό το Δάνειο, λόγω των συνθηκών που περιγράφονται στα Άρθρα 2 (4) ή 2 (5) (β), τότε οι άλλοι Δανειστές καλύπτουν το εναπομείναν ποσό μέχρι του ορίου των αντίστοιχων Δεσμεύσεών τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ετήσια τμήματα του Δανείου που αναφέρονται στο Άρθρο 2 (3), κατά περίπτωση. Υπό αυτές τις συνθήκες, το μερίδιο κάθε Δανειστή σε ενδεχόμενο μελλοντικό Δάνειο θα υπολογιστεί εκ νέου από την Επιτροπή, με σκοπό να το επαναφέρει, στο μέτρο του δυνατού, στο ύψος της Προσαρμοσμένης Ποσοστιαίας Συνεισφοράς του Δανειστή (όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 (2) (β) (i)) το συντομότερο δυνατόν (εμπροσθο/οπισθοβαρής). Ο υπολογισμός της συνεισφοράς

5.

κάθε Δανειστή στο Δάνειο αποτελεί μέρος των λεπτομερειών σχετικά με το Αίτημα Χρηματοδότησης που παρέχεται από την Επιτροπή στους Δανειστές.

3. Μετά την γνωστοποίηση από την Επιτροπή ενός Αιτήματος Χρηματοδότησης και μετά την ομόφωνη απόφαση των Συμβαλλόμενων Μερών να προχωρήσουν στην εκταμίευση του Δανείου, ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ, εκ μέρους των Δανειστών, αποστέλλει επιστολή στην Επιτροπή επιβεβαιώνοντας την έγκριση της εκταμίευσης. Με την επιστολή επιβεβαιώνεται αμετάκλητα το ποσό του Δανείου, το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης, η Διάρκεια, το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης, το Επιτόκιο, η Ημερομηνία Εκταμίευσης και κάθε άλλος αναγκαίος όρος καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό κάθε Δανειστή. Κατά περίπτωση, και ύστερα από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης από τους εν λόγω Δανειστές, ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ ανακοινώνει στην Επιτροπή και στους Δανειστές εάν κάποιος Δανειστής έχει γνωστοποιήσει ότι οι συνθήκες που περιγράφονται στο Άρθρο 2 (5) ισχύουν σε αυτό και στην απόφαση των Συμβαλλόμενων Μερών σχετικά με αυτό. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ κοινοποιεί τις αποφάσεις των Συμβαλλομένων Μερών στην Επιτροπή τουλάχιστον δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την αντίστοιχη Ημερομηνία Εκταμίευσης. Παρά τα ανωτέρω, όσον αφορά στο πρώτο Δάνειο η απόφαση κοινοποιείται στην Επιτροπή το αργότερο δύο Εργάσιμες Ημέρες πριν από την Ημερομηνία Εκταμίευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

1.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εκταμίευση ενός Δανείου, η Επιτροπή ζητά τουλάχιστον επτά Εργάσιμες Ημέρες (Τ-7) πριν από την Ημερομηνία Εκταμίευσης (“T”) (δύο εργάσιμες ημέρες (Τ-2) στην περίπτωση της πρώτης εκταμίευσης) από τους Δανειστές που έχουν δεσμευθεί, να διαθέσουν τη συμμετοχή τους στο λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 3 την ημέρα T μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Βρυξελλών), με τη μορφή του Υποδείγματος Ανακοίνωσης Εκταμίευσης Ποσού του Παραρτήματος 5, της παρούσας Συμφωνίας. Οι Δανειστές, που έχουν δεσμευθεί, αποστέλλουν αντίγραφο των εντολών πληρωμής τους για το σκοπό αυτό στην Επιτροπή και την ΕΚΤ το αργότερο δύο Εργάσιμες Ημέρες (T-2) πριν (Μία Ημέρα Εργασίας (Τ-1), πριν, στην περίπτωση της πρώτης εκταμίευσης). Οι Δανειστές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην μεταβάλλουν αυτές.

Αν κατά την ημερομηνία εκταμίευσης, ο λογαριασμός που αναφέρεται στο άρθρο 3 δεν έχει πιστωθεί με το συνολικό ποσό των Καθαρών Συμμετοχών (“Συνολικό Ποσό”) εγκαίρως ώστε να επιτρέψει στην ΕΚΤ να μεταφέρει το συνολικό ποσό του δανείου, ώστε να εκταμιευθεί κατά την Τ, τότε:

(α) αν το συνολικό ποσό των Καθαρών Συμμετοχών, που έχει ληφθεί, είναι τουλάχιστον το 90% του Συνολικού Ποσού του εν λόγω Δανείου, τότε, με την προϋπόθεση ότι συναινεί ο Δανειολήπτης, η Επιτροπή αναθέτει στην ΕΚΤ να εκταμιευθεί Δάνειο για ποσό ίσο με το σύνολο των Καθαρών Συμμετοχών, που πράγματι ελήφθησαν μέσω του λογαριασμού. Αν σε μια τέτοια περίπτωση ο Δανειολήπτης αρνηθεί να λάβει το μειωμένο ποσό του Δανείου, τότε η Επιτροπή αναθέτει στην ΕΚΤ να επιστρέψει τις ληφθείσες Καθαρές Συμμετοχές στους αντίστοιχους Δεσμευόμενους

2.

Δανειστές. Αν ο Δανειολήπτης δεχθεί να λάβει τις μειωμένες Καθαρές Συμμετοχές και μέσα σε δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες από την Τ, πιστωθεί στο λογαριασμό των Δανειστών το σύνολο ή μέρος του υπολειπόμενου ποσού των Καθαρών Εκταμιεύσεων, τότε η Επιτροπή συνεννοείται με τον Δανειολήπτη σχετικά με το αν επιθυμεί να πιστωθεί με την υπολειπόμενη χρηματοδότηση και σε αυτή την περίπτωση τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν σε προσαρμογές των όρων της αναλογικής συμμετοχής τους στο Δάνειο, έτσι ώστε να λάβουν υπόψη την καθυστερημένη παραλαβή των εν λόγω κεφαλαίων. Οποιαδήποτε κεφάλαια ληφθούν πέρα από την περίοδο αυτή των δύο Εργάσιμων Ημερών, επιστρέφονται από την Επιτροπή στους σχετικούς Δεσμευόμενους Δανειστές, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του Δανειολήπτη σε σχέση με κάθε έναν από τους Δεσμευόμενους Δανειστές που δεν κατάφεραν να χρηματοδοτήσουν το Δάνειο.

(β) αν το συνολικό ποσό των Καθαρών Συμμετοχών, που έχει ληφθεί, είναι μικρότερο από το 90% του Συνολικού Ποσού του εν λόγω Δανείου, τότε η Επιτροπή δεν αναθέτει στην ΕΚΤ να προβεί στην πίστωση του Δανείου αυτού και τόσο η ΕΚΤ όσο και η Επιτροπή αναμένουν περαιτέρω οδηγίες από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μέσω του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ. Εάν τα αντίστοιχα Συμβαλλόμενα Μέρη δώσουν εντολή στην Επιτροπή να μην προχωρήσει στο Δάνειο αυτό ή δεν απαντήσουν εντός δύο Εργάσιμων Ημερών μετά την Ημερομηνία Εκταμίευσης, η Επιτροπή αναθέτει στην ΕΚΤ να επιστρέψει τα κεφάλαια αυτά στους εν λόγω Δανειστές.

Τα ποσά που υπάρχουν στον λογαριασμό τοκίζονται σύμφωνα με το ποσοστό που θα αποφασίσει η ΕΚΤ.

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 1. Υπολογισμός ΤόκωνΤα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα της πραγματοποίησης των υπολογισμών για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου και της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης. Η Επιτροπή καθορίζει το Επιτόκιο για κάθε Δάνειο, σύμφωνα με τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, υπολογίζει τα καταβαλλόμενα ποσά σε κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκων και ενημερώνει σχετικά τον Δανειολήπτη και τους Δανειστές. Η Επιτροπή επίσης, αναθέτει στην ΕΚΤ και ενημερώνει τους Δανειστές για την κατανομή κάθε ποσού που παραλήφθηκε από τον Δανειολήπτη στον λογαριασμό που αναφέρεται στο Άρθρο 3 ανωτέρω.
 2. Ανακατανομή των Συμμετοχών των Δεσμευόμενων Δανειστών στα Δάνεια:
  Την πρώτη ημέρα (η «Ημέρα Επανυπολογισμού»), κατά την οποία καταβάλλονται τόκοι ή πρέπει να γίνει μιαπρογραμματισμένη αποπληρωμή μετά από το νωρίτερο των κατωτέρω ημερομηνιών:(i) Ημερομηνίας Εκταμίευσης του τελευταίου Δανείου όπως υπαγορεύεται από τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, μετά την οποία το Ποσό Διευκόλυνσης (όπως αυξάνεται, μειώνεται ή ακυρώνεται από καιρό σε καιρό) έχει εκταμιευθεί στο σύνολό του, ή(ii) Ημερομηνίας κατά την οποία συντρέχει Λόγος Καταγγελίας, στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης , ή

(iii) Ημερομηνίας κατά την οποία η Περίοδος Διαθεσιμότητας, καθώς και οι όποιες αναβολές της, λήγει,

η Επιτροπή υπολογίζει εκ νέου τη Συμμετοχή του κάθε Δεσμευόμενου Δανειστή σε κάθε ένα από τα υφιστάμενα Δάνεια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η αναλογία μεταξύ των Δανειστών επιτυγχάνεται ως εξής:

(α) Εάν κατά την Ημέρα Επανυπολογισμού:

(i) το σχετικό ποσοστό του υπολοίπου κάθε Δεσμευόμενου Δανειστή που σχετίζεται με το συνολικό υπόλοιπο που προκύπτει από όλα τα Δάνεια, συμπίπτει με την Προσαρμοσμένη Ποσοστιαία (%) Συμμετοχή (όπως ορίζεται παρακάτω στην παράγραφο (β) ), και

(ii) όλα τα Δάνεια έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά (ειδικότερα ίδιο τόκο, ημερομηνία πληρωμής, λήξη και χαρακτηριστικά αποπληρωμής),

στη συνέχεια όλα τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ποσά του Δανειολήπτη που εισπράττονται από την ΕΚΤ δια μέσου του λογαριασμού που αναφέρεται στο Άρθρο 3, για κάθε Δάνειο, διανέμονται στους Δανειστές σύμφωνα με την πραγματική συνεισφορά του κάθε Δεσμευόμενου Δανειστή στο εν λόγω Δάνειο.

(β) Σε κάθε άλλη περίπτωση η Επιτροπή υπολογίζει για κάθε Δεσμευόμενο Δανειστή:
(i) Το ποσοστό της Δέσμευσης κάθε Δεσμευόμενου Δανειστή βαρύνει το Σύνολο της Δέσμευσης (η

«Προσαρμοσμένη Ποσοστιαία % Συνεισφορά»)2, και

(ii) το ποσοστό της πραγματικής συμμετοχής κάθε Δεσμευόμενου Δανειστή που εκκρεμεί σε κάθε Δάνειο βαρύνει το συνολικό ποσό που εκκρεμεί για κάθε τέτοιο Δάνειο ( η «Πραγματική Ποσοστιαία % Συνεισφορά»), και

(iii) το ποσό κατά το οποίο η πραγματική συμμετοχή κάθε Δεσμευόμενου Δανειστή που εκκρεμεί σε κάθε Δάνειο υπερβαίνει (το «Υπερβάλλον Ποσό Συμμετοχής») ή είναι μικρότερη από (το «Ελλείπον Ποσό Συμμετοχής») το συνολικό υπόλοιπο ποσό του εν λόγω Δανείου πολλαπλασιαζόμενο με την κάθε φορά Προσαρμοσμένη Ποσοστιαία (%)Συνεισφορά.

Εάν η Πραγματική Ποσοστιαία % Συνεισφορά οποιουδήποτε Δεσμευόμενου Δανειστή στο σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου των Δανείων είναι μικρότερη από την Προσαρμοσμένη Ποσοστιαία % Συνεισφορά του στα εν λόγω Δάνεια, η Επιτροπή αναθέτει σε:

(1) κάθε τέτοιο Δεσμευόμενο Δανειστή να μεταβιβάσει στην ΕΚΤ ποσό ίσο με το άθροισμα των Ελλειπόντων Ποσών Συμμετοχής του (μείον το ποσό των Επιβαρύνσεων Εξυπηρέτησης που αναλογεί στο συγκεκριμένο Ελλείπον Ποσό Συμμετοχής) σε σχέση με όλα τα υφιστάμενα Δάνεια στο λογαριασμό που αναφέρεται στο Άρθρο 3, και

2 Για λόγους αποσαφήνισης αν όλοι οι Δανειστές ολοκλήρωσαν επιτυχώς-όπου απαιτείται- τις αντίστοιχες εθνικές νομικές διαδικασίες τους, η Προσαρμοσμένη Ποσοστιαία Συμμετοχή θα είναι ταυτόσημη με την Κλείδα Συνεισφοράς

page45image20080

(2)

η ΕΚΤ, μετά τη λήψη του συνόλου του Ελλείποντος Ποσού Συμμετοχής σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (i), προκειμένου να πραγματοποιηθούν πληρωμές σε όλους τους Δεσμευόμενους Δανειστές, των οποίων η Πραγματική Ποσοστιαία % Συνεισφορά σε κάθε ανεξόφλητο υπόλοιπο Δανείου υπερβαίνει την αντίστοιχη Προσαρμοσμένη Ποσοστιαία % Συνεισφορά τους στο συγκεκριμένο Δάνειο, κατά ποσό ίσο με το άθροισμα των Υπερβαλλόντων Ποσών Συμμετοχής κάθε τέτοιου Δεσμευόμενου Δανειστή (μείον το ποσό των Επιβαρύνσεων Εξυπηρέτησης που αναλογεί στο συγκεκριμένο Υπερβάλλον Ποσό Συμμετοχής) σε σχέση με όλα τα ανεξόφλητα Δάνεια.

(κάθε μια «Πληρωμή Εξισορρόπησης»). Οι Πληρωμές Εξισορρόπησης πρέπει να πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα. Ο επανυπολογισμός τίθεται σε ισχύ την ημέρα, κατά την οποία πραγματοποιούνται τέτοιες Πληρωμές Εξισορρόπησης.

Οι Επιβαρύνσεις Εξυπηρέτησης ανακατανέμονται μεταξύ των Δανειστών με την ίδια διαδικασία. Για την αποφυγή αμφιβολιών, τόκοι που καταβάλλονται μέχρι την Ημερομηνία Επανυπολογισμού δεν ανακατανέμονται.

Πριν και κατά την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η Πληρωμή Εξισορρόπησης, όλα τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ποσά από τον Δανειολήπτη που εισπράττονται από την ΕΚΤ μέσω του λογαριασμού που αναφέρεται στο Άρθρο 3, διανέμονται στους Δεσμευόμενους Δανειστές, σύμφωνα με την πραγματική συμμετοχή κάθε Δανειστή σε κάθε Δάνειο, με την επιφύλαξη των όρων του Άρθρου 6 (3).

Από την ημερομηνία κατά την οποία η Πληρωμή Εξισορρόπησης πραγματοποιείται μέχρι την τελική αποπληρωμή όλων των Δανείων, όλα τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ποσά από τον Δανειολήπτη που εισπράττονται από την ΕΚΤ μέσω του λογαριασμού που αναφέρεται στο Άρθρο 3, διανέμονται στους Δανειστές σύμφωνα με την αντίστοιχη Προσαρμοσμένη Ποσοστιαία % Συνεισφορά τους, με την επιφύλαξη των όρων του Άρθρου 6 (3).

Η Επιτροπή παρουσιάζει την Προσαρμοσμένη Ποσοστιαία % Συνεισφορά, την Πραγματική Ποσοστιαία % Συνεισφορά, το Υπερβάλλον Ποσό Συμμετοχής, το Ελλείπον Ποσό Συμμετοχής και την Πληρωμή Εξισορρόπησης στους Δεσμευόμενους Δανειστές, μέσω του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ για την έγκρισή τους πριν την εφαρμογή τους.

Οι Δεσμευόμενοι Δανειστές (i) καταβάλουν σε, ή λαμβάνουν μια πληρωμή από το λογαριασμό που αναφέρεται στο Άρθρο 3, σύμφωνα με την κοινοποίηση που έγινε από την Επιτροπή, και (ii) αποδέχονται ή να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν απαίτηση ενεργητικού που προέρχεται από την αναπροσαρμογή που αναφέρεται στο Άρθρο 6 (2) (β) ανωτέρω όταν όλες οι αντίστοιχες πληρωμές έχουν πραγματοποιηθεί.

3. Εάν για έναν ή περισσότερους από τους Δεσμευόμενους Δανειστές αποδειχθεί ότι, προς ικανοποίηση των άλλων Δεσμευόμενων Δανειστών, κατά τη χρονική στιγμή της εκταμίευσης ενός Δανείου, το κόστος χρηματοδότησής τους ήταν υψηλότερο από το Επιτόκιο του Δανείου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 3 της παρούσας Συμφωνίας και τα ποσά των τόκων που καταβάλλονται από τον Δανειολήπτη κατανέμονται μεταξύ

των Δανειστών κατόπιν τροποποίησης της κατανομής από την Επιτροπή. Οι Δεσμευόμενοι Δανειστές και η ΕΚΤ ενημερώνονται σχετικά.

4. Σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης δεν καταβάλλει στο σύνολό του οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό, τα ποσά που

κατέβαλε κατανέμονται αναλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 (2). Η εφαρμογή των τόκων υπερημερίας επί των καθυστερημένων οφειλών και η κατανομή των κονδυλίων για την πληρωμή εξόδων, δαπανών, τόκων και κεφαλαίων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης.

7. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ/Ή ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει παράβαση μιας υποχρέωσης που απορρέει από τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, ενημερώνει εγκαίρως τα Μέρη (μέσω του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ) και την ΕΚΤ σχετικά με το γεγονός αυτό και προτείνει τρόπο αντιμετώπισής του. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ συντονίζει τη θέση των Μερών και ενημερώνει την Επιτροπή και την ΕΚΤ για τη ληφθείσα απόφαση. Στη συνέχεια, Επιτροπή και Δανειστές εφαρμόζουν την απόφαση σύμφωνα με τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης.
 2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει κάποιο γεγονός όπου τροποποιήσεις και/ ή εξαιρέσεις που αφορούν σε κάθε Δάνειο στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, είναι αναγκαίες, οφείλει να ενημερώσει τα Συμβαλλόμενα Μέρη μέσω του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ και την ΕΚΤ για το γεγονός αυτό και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισής του. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ συντονίζει τη θέση των Μερών και ενημερώνει Επιτροπή και ΕΚΤ για τη ληφθείσα απόφαση. Στη συνέχεια, Επιτροπή και Δανειστές εφαρμόζουν την απόφαση και ακολουθώντας τις οδηγίες των Μερών, διαπραγματεύονται και υπογράφουν την αντίστοιχη τροποποίηση ή άρση ή μια νέα Σύμβαση Δανείου με τον Δανειολήπτη ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση απαιτείται.
 3. Σε άλλες περιπτώσεις πλην εκείνων που αναφέρονται στο Άρθρο 7 (1) και (2), εάν η Επιτροπή διαπιστώσει την ανάγκη να εκφραστεί γνώμη από τα Μέρη ή να προβούν αυτά σε κάποια ενέργεια σε σχέση με το Μνημόνιο Συνεννόησης ή τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, οφείλει να ενημερώσει τα Συμβαλλόμενα Μέρη μέσω του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ σχετικά με το γεγονός αυτό και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισής του. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ συντονίζει τη θέση των Μερών και ενημερώνει την Επιτροπή για τη ληφθείσα απόφαση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή και οι Δανειστές εφαρμόζουν τη ληφθείσα απόφαση σε οποιαδήποτε μορφή κι αν απαιτείται.

8. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποδέχονται και συμφωνούν τα ακόλουθα: 1. Όλοι οι Δανειστές κατατάσσονται στην αυτή σειρά και σύμμετρα.

 1. Οι αποφάσεις στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης πρέπει να λαμβάνονται από την πλειοψηφία των Συμβαλλόμενων Μερών που αντιπροσωπεύουν τους Δανειστές που κατέχουν όχι λιγότερο από τα 2/3 του ανεξόφλητου ποσού σε σχέση με τα Δάνεια την στιγμή της ψηφοφορίας, εκτός εάν η απόφαση συνδέεται με κάποιο θέμα, για το οποίο απαιτείται ρητά ομοφωνία από την παρούσα Συμφωνία ή την Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, οπότε σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ομόφωνη απόφαση από όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αποφάσεις ως προς το εάν θα δηλωθεί λόγος καταγγελίας (περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης) και/ή θα επιτραπεί παραίτηση ή τροποποίηση σε σχέση με την Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης (εκτός αν αφορά ένα από τα θέματα που ορίζονται ρητά στο Άρθρο 8 (3) παρακάτω) λαμβάνει η εν λόγω πλειοψηφία των 2/3.
 2. Η ομόφωνη απόφαση των Συμβαλλόμενων Μερών είναι απαραίτητη προκειμένου να εγκριθεί η τροποποίηση (i) της παρούσας Συμφωνίας ή του Μνημονίου Συνεννόησης ή (ii) οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης: συνολικό αρχικό ποσό της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, Δέσμευση, Προσαρμοσμένη Ποσοστιαία % Συνεισφορά, Περίοδος Διαθεσιμότητας, ένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών ή Επιτόκιο για οποιοδήποτε ανεξόφλητο Δάνειο. Ομοφωνία σημαίνει μια θετική ή αρνητική ψήφος από όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, υπό τον όρο ότι κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει ακυρώσει τη Δέσμευσή του ως Δανειστής (στην περίπτωση της Γερμανίας, η Δέσμευση της KfW) να πραγματοποιήσει περαιτέρω Δάνεια, δεν έχει ψήφο σε αποφάσεις όσον αφορά σε τέτοια περαιτέρω Δάνεια αλλά διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου του σε ζητήματα που επηρεάζουν Δάνεια, τα οποία (ή στην περίπτωση της Γερμανίας, η KfW) έχει χρηματοδοτήσει και που παραμένουν εκκρεμή.
 3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν αποφάσεις στα πλαίσια των συναντήσεων της Ευρωζώνης, στις οποίες δεν συμμετέχει η Ελλάδα. Όλες οι αποφάσεις κοινοποιούνται εγγράφως από τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ στην Επιτροπή.
 4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση υπέρ των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών να συντονίσει από κοινού την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος επίσπευσης ή εκτέλεσης κατά του Δανειολήπτη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης.
 5. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των άλλων Συμβαλλομένων Μερών σε αυτή τη Συμφωνία και της Επιτροπής.9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Κάθε Δανειστής δεσμεύεται να μην επιδιώξει την καταβολή από τον Δανειολήπτη, των δικαιωμάτων του που απορρέουν από Δάνεια με άλλο τρόπο από εκείνον που απορρέει από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, δεσμεύεται να καταβάλει όλα τα ποσά που τυχόν ελήφθησαν από αυτόν σε σχέση με τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης τα οποία δεν έχουν ληφθεί από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην

παρούσα Συμφωνία και τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, στον λογαριασμό που αναφέρεται στο Άρθρο 3 με σκοπό να διανεμηθούν σε αναλογική βάση σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Συμφωνίας. Δεσμεύονται επίσης, να μην συμψηφίσουν απαιτήσεις που μπορεί να έχουν έναντι του Δανειολήπτη κατά το ύψος των ποσών που οφείλουν στον Δανειολήπτη, εκτός της επιφύλαξης τήρησης του παρόντος Άρθρου 9.

 1. Εάν κάποιος Δανειστής (ο «Ανακτών Δανειστής») λάβει ή ανακτήσει (μεταξύ άλλων και με συμψηφισμό) οποιοδήποτε ποσό από τον Δανειολήπτη εκτός αυτών του μηχανισμού πληρωμής που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία ή στη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης και θεωρήσει το ποσό αυτό ως μια πληρωμή που οφείλεται σε αυτόν σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης:
  1. (α)  ο Ανακτών Δανειστής οφείλει μέσα σε τρεις Εργάσιμες Ημέρες να γνωστοποιήσει τις λεπτομέρειες της είσπραξης ή της ανάκτησης στην Επιτροπή,
  2. (β)  ο Ανακτών Δανειστής οφείλει μέσα σε τρεις Εργάσιμες Ημέρες από το αίτημα της Επιτροπής, να πληρώσει στην ΕΚΤ ένα ποσό (η «Επιμερισμένη Πληρωμή» ) ίσο με την παραλαβή ή την ανάκτηση.
 2. Η Επιτροπή πρέπει να θεωρεί την Επιμερισμένη Πληρωμή σαν να είχε καταβληθεί από τον Δανειολήπτη και να τον διανείμει μεταξύ των συμμετεχόντων Δανειστών (συμπεριλαμβανόμενου και του Ανακτώντος Δανειστή) σύμφωνα με τους μηχανισμούς πληρωμής που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία και τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης.

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Για όλες τις λειτουργίες της στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, η Επιτροπή ενεργεί μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (“ECFIN”) και βάσει των εσωτερικών κανόνων που εφαρμόζονται στις εκτός προϋπολογισμού οικονομικές της υποχρεώσεις3.
 2. Όλες οι δαπάνες των Δανειστών και της Επιτροπής που απορρέουν από την εφαρμογή της Συμφωνίας, βαρύνουν τον Δανειολήπτη, σύμφωνα με τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης. Η Επιτροπή δεν επιβάλλει έξοδα για τις υπηρεσίες της σχετικά με την διοργάνωση και διαχείριση των Κοινά οργανωμένων Διμερών Δανείων.
 3. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς τους Δανειστές για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους, στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, σε τριμηνιαία βάση.
 4. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς τα Μέρη και ζητά οδηγίες από τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ σχετικά με εκκρεμείς απαιτήσεις και υποχρεώσεις ή τυχόν άλλα θέματα που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας ή στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης.
 5. Κάθε Δανειστής υποχρεούται έγκαιρα να ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή (i) ότι η συμβολή του στη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη από την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται μετά την
page49image24936

3 Απόφαση Επιτροπής C(2005) 2992 στις 9 Αυγούστου 2005

υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, ή (ii) εάν υπόκειται σε σχετικές διαδικασίες, από τη στιγμή που έχουν δεόντως συντελεσθεί, αποστέλλει στην Επιτροπή μία Επιβεβαίωση Δέσμευσης. Αναγνωρίζεται και συμφωνείται επίσης ότι, η Επιβεβαίωση Δέσμευσης ενός Μέρους μπορεί να έχει προσωρινή εφαρμογή, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τη νομοθεσία του αντίστοιχου Συμβαλλόμενου Μέρους.

11. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όλες οι γνωστοποιήσεις όσον αφορά την παρούσα Συμφωνία θεωρούνται έγκυρες, εφόσον γίνονται εγγράφως και αποστέλλονται:

Για τα Συμβαλλόμενα Μέρη:

Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας της Ευρωζώνης c/o EWG Secretariat
B-1049 Brussels

Για την Επιτροπή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων Directorate “Finance, coordination with EIB Group, EBRD and IFIs” L-2920 Luxembourg

Όλες οι δυνατές επικοινωνίες σε σχέση με το Δάνειο που θα εκταμιευθεί, μετά τη λήψη της απόφασης για την αποδέσμευσή του από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και οι αντίστοιχες αποπληρωμές θεωρούνται έγκυρες εάν είναι σύμφωνες με τη λίστα των επαφών και τα στοιχεία λογαριασμών για τους Δανειστές, την ΕΚΤ και την Επιτροπή όπως αυτά κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή, εκτός εάν έχει οριστεί ειδικότερα στην παρούσα Συμφωνία. Οι λεπτομέρειες (και κάθε τέτοιου είδους περαιτέρω λεπτομέρειες που μπορεί να ζητηθούν από την Επιτροπή) πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή το αργότερο κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές στα επί μέρους στοιχεία πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποστέλλει αντίγραφο του καταλόγου σε όλα τα Μέρη.

12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε πλήρη ισχύ εφόσον υπάρχουν ανεξόφλητα ποσά στο πλαίσιο της Σύμβασης Διευκόλυνσης Δανείου. Η Συμφωνία καλύπτει επίσης, οποιαδήποτε τυχόν περαιτέρω Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ των Δανειστών και της Ελλάδας.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, όσον αφορά στο Μνημόνιο Συνεννόησης, η παρούσα Συμφωνία καλύπτει την περίοδο του τριετούς προγράμματος.

13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία είναι ή καταστούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει άκυρες, παράνομες ή μη εκτελεστές από οποιαδήποτε άποψη βάσει οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, η ισχύς, η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία επ’ ουδενί τρόπω επηρεάζεται ή κλονίζεται για το λόγο αυτό. Οι διατάξεις που είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει άκυρες, παράνομες ή μη εκτελεστές, ερμηνεύονται και ως εκ τούτου εφαρμόζονται σύμφωνα με το πνεύμα και τον σκοπό της παρούσας Συμφωνίας.
 2. Το Προοίμιο της παρούσας Συμφωνίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
 3. Ο Δανειολήπτης λαμβάνει ένα αντίγραφο της παρούσας Συμφωνίας.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 1. Η παρούσα Συμφωνία καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση μετην παρούσα Συμφωνία, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.
 2. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από ή στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας επιλύεται με φιλικό διακανονισμό, ελλείψειτου οποίου, υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται σε οιονδήποτε αριθμό αντιτύπων υπογραφούν από ένα ή περισσότερα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κάθε αντίτυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρωτοτύπου και η υπογραφή των αντιτύπων έχει την ίδια ισχύ ως εάν οι υπογραφές στα αντίτυπα να ήταν σε ένα μόνον αντίτυπο της Συμφωνίας.

Η Επιτροπή χορηγεί αμελλητί μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ακριβή αντίγραφα της Σύμβασης σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος.

16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα Παραρτήματα της παρούσας Συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 1. Κατάλογος Συμβαλλόμενων Μερών με τις αντίστοιχες Δεσμεύσεις τους
2. Κλείδα Συμμετοχής
3. Ειδική περίπτωση υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης

4. Υπόδειγμα Επιβεβαίωσης Δέσμευσης
5. Υπόδειγμα Ανακοίνωσης Εκταμίευσης Ποσού

Έγινε στις Βρυξέλλες στις 8 Μαΐου 2010
Για τα Συμβαλλόμενα Μέρη,
Βασίλειο του Βελγίου,
ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών -υπογραφή-

Didier Reynders

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ο Υπουργός Δρ. Wolfgang Schäuble -υπογραφή-

Ιρλανδία,
ο Υπουργός Οικονομικών, κ.Brian Lenihan, T.D. -υπογραφή-

Βασίλειο της Ισπανίας,
η Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών -υπογραφή-
Elena Salgado Mendez

Γαλλική Δημοκρατία,
η Υπουργός Christine Lagarde
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi -υπογραφή-

Ιταλική Δημοκρατία,
ο Υπουργός Giulio Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze -υπογραφή-

Κυπριακή Δημοκρατία,
ο Υπουργός Οικονομικών -υπογραφή-
κ. Χαρίλαος Σταυράκης

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, ο Υπουργός
-υπογραφή-
Luc Frieden

Δημοκρατία της Μάλτας,
ο Υπουργός Tonio Fenech
Υπουργός Οικονομικών, Οικονομίας και Επενδύσεων -υπογραφή-

Βασίλειο των Κάτω Χωρών, ο Υπουργός Οικονομικών -υπογραφή-
κ. drs. J.C. de Jager

Δημοκρατία της Αυστρίας,
ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών -υπογραφή-
Josef Pröll

Πορτογαλική Δημοκρατία,
ο Υπουργός Επικρατείας και Οικονομικών, Fernando Teixeira dos Santos -υπογραφή-

Δημοκρατία της Σλοβενίας, ο Υπουργός Οικονομικών -υπογραφή-
Franc Križanič

Σλοβακική Δημοκρατία, ο Υπουργός Ján Počiatek -υπογραφή-

Δημοκρατία της Φινλανδίας, ο Υπουργός Οικονομικών -υπογραφή-
Jyrki Katainen

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

page55image2792

Χώρα

Βασίλειο του Βελγίου

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (Δέσμευση της KfW)

Ιρλανδία
Βασίλειο της Ισπανίας

Γαλλική Δημοκρατία

Ιταλική Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Δημοκρατία της Μάλτας

Βασίλειο των Κάτω Χωρών

Δημοκρατία της Αυστρίας

Πορτογαλική Δημοκρατία

Δημοκρατία της Σλοβενίας Σλοβακική Δημοκρατία

Δημοκρατία της Φινλανδίας

Δεσμεύσεις ΕΥΡΩ

2.860.942.462,10

22.336.133.611,30

1.310.046.500,93 9.794.387.452,71

16.773.596.199,72

14.739.467.996,33 161.470.573,49

206.054.851,64 74.543.025,89

4.703.995.187,73 2.290.192.933,16 2.064.558.742,44

387.812.451,16 817.850.223,95

1.478.947.787,45 80.000.000.000,00

page55image12784
page55image13056
page55image13328
page55image21760

page55image22192

Κράτος Μέλος

Βασίλειο του Βελγίου

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας
Ιρλανδία 1,1107

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΛΕΙΔΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΚΤ Βασική εγγραφή στο Κεφάλαιο

8,3040 14,2212 12,4966

0,1369 0,1747

Κλείδα Συνεισφοράς

3,576178077627360% 27,920167014121300%

1,637558126162890% 12,242984315887900% 20,966995249651300% 18,424334995414800%

0,201838216864770% 0,257568564545473%

0,093178782365621% 5,879993984660890% 2,862741166445020% 2,580698428050350% 0,484765563952786% 1,022312779941790% 1,848684734307780%

100,00000000000000%

page56image7632
page56image7904
page56image8176
page56image8448

Βασίλειο της Ισπανίας

Γαλλική Δημοκρατία

Ιταλική Δημοκρατία

Κυπριακή Δημοκρατία

Μεγάλο Δουκάτου του Λουξεμβούργου Δημοκρατία της Μάλτας

Βασίλειο των Κάτω Χωρών
Δημοκρατία της Αυστρίας
Πορτογαλική Δημοκρατία
Δημοκρατία της Σλοβενίας
Σλοβακική Δημοκρατία
Δημοκρατία της Φινλανδίας
Σύνολο 67,8266

2,4256 18,9373

0,0632 3,9882 1,9417 1,7504 0,3288 0,6934 1,2539

page56image14344

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται αν ένα συνεισφέρον Κράτος Μέλος «Α», κατά το χρόνο λήψης της απόφασης των Συμβαλλόμενων Μερών σύμφωνα με το Άρθρο 4 (2) που αφορά στην εκταμίευση ενός Δανείου αποδεικνύει προς ικανοποίηση των λοιπών Μερών ότι το δικό του κόστος χρηματοδότησης είναι υψηλότερο από το Επιτόκιο του Δανείου:

 1. Η Επιτροπή ζητά παρόμοια πληροφόρηση από τα λοιπά Μέρη σχετικά με τα αντίστοιχα δικά τους κόστη χρηματοδότησης.
 2. Στο Κράτος Μέλος «Α» καταβάλλεται, από το σύνολο των τόκων που εισπράττονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, το ποσό που αντιστοιχεί στο απόλυτο χρηματοδοτικό του κόστος για κάθε μέρος του Δανείου.
 3. Στους υπόλοιπους Δανειστές καταβάλλεται από το σύνολο των τόκων που εισπράττονται στα πλαίσια της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, μετά την αναλογική αφαίρεση του ποσού που προβλέπεται στο σημείο 2.
 4. Αν αυτός ο υπολογισμός έχει ως αποτέλεσμα οποιοσδήποτε άλλος Δανειστής εκτός του Κράτους Μέλους «Α» να εισπράξει ποσό τόκου μικρότερο εκείνου που αντιστοιχεί στο κόστος χρηματοδότησής του, η Επιτροπή επανέρχεται στα Μέρη, σύμφωνα με το Άρθρο 10(4).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

[Επικεφαλίδα των Αρχών του Κράτους Μέλους της Ευρωζώνης] Αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, ακολουθούμενη από συστημένη επιστολή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
Διεύθυνση «Χρηματοδότηση, συντονισμός με την Ομάδα της ΕΤΕ, την ΕΤΑΑ και το ΔΝΤ» L-2920 Luxembourg
Fax: +352 4301 33459

Κοινοποίηση προς: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main Germany
Fax: +49 69 1344 6171

Θέμα: Στήριξη Σταθερότητας από τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης προς την Ελλάδα Επιβεβαίωση Δέσμευσης

Κύριοι,
Αναφερόμαστε στη Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Ιρλανδίας, Βασιλείου της Ισπανίας, Γαλλικής Δημοκρατίας, Ιταλικής Δημοκρατίας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, Δημοκρατίας της Μάλτας, Βασιλείου των Κάτω Χωρών, Δημοκρατίας της Αυστρίας, Πορτογαλικής Δημοκρατίας, Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Σλοβακικής Δημοκρατίας και Δημοκρατίας της Φινλανδίας (τα “Συμβαλλόμενα Μέρη”) που υπογράφηκε την [•]. Επιπλέον αναφερόμαστε στην Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ αφενός των Μερών, και της KfW εξαιρουμένης της Γερμανίας, ως Δανειστές και αφετέρου της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Δανειολήπτη που υπογράφηκε την [•].

Με το παρόν σας γνωστοποιούμε ότι είμαστε νομίμως εξουσιοδοτημένοι από την εθνική μας νομοθεσία που μας επιτρέπει να δεσμευόμαστε [προσωρινά]/[οριστικά] από τις ανωτέρω αναφερόμενες Συμφωνίες με ισχύ από [ημερομηνία]. [Αναφορικά με το Άρθρο 2(3) της Συμφωνίας σας ενημερώνουμε ότι τα ετήσια τμήματα της Δέσμευσης είναι τα ακόλουθα: [προσθέστε σχετικές πληροφορίες, κατά περίπτωση]

Με εκτίμηση

[Όνομα του Κράτους Μέλους της Ευρωζώνης] [•]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] Προς: [εισάγετε στοιχεία επικοινωνίας του Δανειστή] Κοινοποίηση: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Κύριοι

Θέμα: Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης με την Ελληνική Δημοκρατία Δάνειο Αριθμ. [ ] για Ευρώ [ ], τελική προθεσμία [ημερομηνία]

Σύμφωνα με την απόφαση της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ της [ημερομηνία] που διαβιβάσθηκε από τον Πρόεδρό της, με την παρούσα σας δίνετε εντολή, με την ιδιότητά σας ως Δανειστή σύμφωνα με την Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης [με ημερομηνία] και σύμφωνα με το Άρθρ. 5(1) της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών, για μεταφορά στον λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του ποσού των Ευρώ [ ] (δηλαδή το ποσό δανείου σε Ευρώ [ ] πλην των επιβαρύνσεων εξυπηρέτησης ποσού Ευρώ [ ]).

Παρακαλούμε να μεταφέρετε μέσω μηνύματος SWIFT MT202 [ ή ενός άλλου μηνύματος SWIFT που συμφωνείται με την ΕΚΤ] στο TARGET2 με αξία [ημερομηνία], πριν τις 11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών στο TARGET2 με τη συμμετοχή της SWIFT- BIC: ECBFDEFFBAC υπέρ του λογαριασμού με αριθμό 4050992001, όνομα λογαριασμού «Κοινά οργανωμένα Διμερή Δάνεια ΕΕ/Δανειστών» με την αναφ.: «Στήριξη για την σταθερότητα στην Ελλάδα από τη Ζώνη του Ευρώ»

Παρακαλούμε να χορηγήσετε σε εμάς και στην ΕΚΤ από ένα αντίγραφο των εντολών μεταφοράς τουλάχιστον δύο Εργάσιμες Ημέρες πριν την ημερομηνία αξίας. Αυτές οι οδηγίες θα είναι αμετάκλητες και δεν είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν παρά μόνο με τη συγκατάθεση την δική σας και της Επιτροπής.

Όροι μη καθοριζόμενοι στην παρούσα επιστολή έχουν την ίδια έννοια με αυτούς στην Σύμβαση Διευκόλυνσης Δανείου. Με εκτίμηση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Υπογράφεται από: Υπογράφεται από:

page60image15504

Συμμετέχων Δανειστής

Ποσό Δανείου

Επιβάρυνση Εξυπηρέτησης

page61image4736

Καθαρό ποσό εκταμίευσης

[Δανειστής Α]
[Δανειστής Β]
[Δανειστής Γ]

………

page61image17512

ΣΥΝΟΛΟ

page61image20216

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Για την Ελληνική Δημοκρατία,

______________________________ Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Υπουργός Οικονομικών

_______________________________ Γεώργιος Προβόπουλος

Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης περιέχει τα ακόλουθα έγγραφα:

(a) Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής
(b) Μνημόνιο στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (c) Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης

Το Μνημόνιο Συνεννόησης μπορεί να τροποποιηθεί μετά από αμοιβαία συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών υπό τη μορφή Παραρτήματος. Το Παράρτημα θα αποτελεί ένα ενιαίο μέρος αυτού του Μνημονίου και θα τεθεί σε ισχύ με την υπογραφή του.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 03/05/2010 και στην Αθήνα στις 03/05/2010 σε τρία πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα.

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργώντας για λογαριασμό των Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης,

______________________________

Olli Rehn
Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΕΛΛΑΔΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3 Μαΐου 2010

I. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

1. Η οικονομική ύφεση εντάθηκε το 2010. Το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε κατά 2% το 2009 και οι δείκτες υποδεικνύουν ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αποδυναμωθεί περαιτέρω το 2010. Μετά τις εκλογές στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, η συνειδητοποίηση ότι το αποτέλεσμα για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος για το 2008 και το 2009 ήταν σημαντικά χειρότερο από αυτό που είχε ανακοινώσει η προηγούμενη κυβέρνηση οδήγησε σε απώλεια εμπιστοσύνης, σε αύξηση του κόστους χρηματοδότησης και μείωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

2. Η κρίση αποκάλυψε την αδύναμη δημοσιονομική κατάσταση. Το έλλειμμα του 5,1 % του ΑΕΠ το 2007, στην κορυφή του οικονομικού κύκλου, φανερώνει ότι η Ελλάδα εισήλθε στην ύφεση με μεγάλο δημόσιο έλλειμμα. Λόγω της υιοθέτησης αδύναμων πολιτικών εσόδων και χαλαρής φορολογικής διαχείρισης, ιδιαίτερα την περίοδο πριν τις εκλογές του 2009 και έχοντας ως πρόσθετο παράγοντα την ύφεση, τα έσοδα μειώθηκαν αισθητά. Οι δαπάνες, εντωμεταξύ, αυξήθηκαν σημαντικά, ιδιαίτερα για μισθούς και επιδόματα, ενδεικτικό της χαλαρής πειθαρχίας, παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών, γεγονός που επίσης οδήγησε σε νέες εκπρόθεσμες οφειλές. Το έλλειμμα εκτινάχθηκε στο εκτιμώμενο13.6 % του ΑΕΠ ενώ το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε πάνω από 115% του ΑΕΠ το 2009. Οι ανεπάρκειες στην παρακολούθηση και στον έλεγχο καθυστέρησαν την εφαρμογή διορθωτικών δημοσιονομικών πολιτικών.

3. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει επηρεαστεί αρνητικά. Η επιδεινούμενη δημοσιονομική κατάσταση συνοδεύτηκε από υποβαθμίσεις των κυβερνητικών ομολόγων από τους οίκους αξιολόγησης και οι επενδυτές άρχισαν να υπαναχωρούν από τα ελληνικά ομόλογα, πιέζοντας έτσι τις αποδόσεις τους. Επιπλέον, τα βαθιά μακροοικονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα σε συνδυασμό με την αναπόφευκτα μεσοπρόθεσμα έντονη δημοσιονομική προσαρμογή είναι πιθανό να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα για κάποιο διάστημα. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων επηρεάζει αρνητικά το τραπεζικό σύστημα. Τα επισφαλή δάνεια αυξάνονται ενώ το κόστος δανεισμού στη διατραπεζική αγορά έχει αυξηθεί πιέζοντας την κερδοφορία των τραπεζών.

4. Παρόλη την ύφεση, το εξωτερικό έλλειμμα μειώνεται μόνο οριακά. Ο πληθωρισμός και το εγχώριο κόστος έχουν αυξηθεί περισσότερο απ’ ότι στους εταίρους της Ελλάδας στην Ευρωζώνη την τελευταία δεκαετία και η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με απώλεια ανταγωνιστικότητας. Ως αποτέλεσμα, το εξωτερικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο τέλος του 2009 εξακολουθούσε να είναι πάνω από 11% του ΑΕΠ και η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση να υπερβαίνει το αρνητικό 83% του ΑΕΠ. Το σύνολο των δαπανών για τόκους για το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σε πάνω από 5% του ΑΕΠ, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί ένα πλεόνασμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών για να οδηγηθεί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε μία πιο βιώσιμη κατάσταση. Αυτό απαιτεί την ενίσχυση των οικονομικών πολιτικών και της ανταγωνιστικότητας ώστε να μπουν τα θεμέλια για ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα βασίζεται περισσότερο στις επενδύσεις και τις εξαγωγές.

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

5. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η διόρθωση των δημοσιονομικών και εξωτερικών ανισορροπιών και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Χωρίς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής και οικονομικής κατάστασης, το κόστος χρηματοδότησης της οικονομίας είναι αναπόφευκτο ότι θα παραμείνει υψηλό αν όχι να αυξηθεί περαιτέρω. Οι δημοσιονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες πρέπει να διορθωθούν. Η ταυτόχρονη αντιμετώπιση των δύο αυτών προβλημάτων αποτελεί μία πρόκληση η οποία απαιτεί ριζικό επαναπροσανατολισμό της οικονομίας. Η ανάπτυξη δεν είναι πιθανό να είναι δυναμική άμεσα μετά την εφαρμογή των αρχικών διορθωτικών δημοσιονομικών μέτρων, αλλά με την εφαρμογή μίας χρηματοπιστωτικής πολιτικής για τη διατήρηση της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα και δυναμικών

6. Η κυβέρνηση προβλέπει μία εκτεταμένη περίοδο προσαρμογής:

 •   Ο ρυθμός ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα περιοριστεί σημαντικά το 2010-2011, αλλά αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά στη συνέχεια. Το οικονομικό πρόγραμμα βασίζεται στην υπόθεση αρνητικής ανάπτυξης 4% το 2010 και 2 1⁄2% το 2011. Ενώ η δημοσιονομική εξυγίανση θα επιβαρύνει αναπόφευκτα την οικονομική δραστηριότητα αρχικά, αναμένεται ότι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης από τα εμπροσθοβαρή δημοσιονομικά μέτρα και το ισχυρό μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα σε συνδυασμό με διεξοδικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για την επιστροφή σε θετική ανάπτυξη το 2012 και έπειτα.
 •   Ο πληθωρισμός πρέπει να μειωθεί σημαντικά κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης ώστε η Ελλάδα να ανακτήσει γρήγορα ανταγωνιστικότητα τιμών. Ο περιορισμός της εγχώριας ζήτησης, τόσο μέσω της δημοσιονομικής προσαρμογής όσο και μέσω προσπαθειών για τη συγκράτηση των μισθών και των συντάξεων, καθώς και μέτρων για περιορισμού του κόστους στην οικονομία, θα είναι απαραίτητος για την ουσιαστική κάμψη του πληθωρισμού. Επιπλέον, ο περιορισμός ολιγοπωλιακών δομών θα είναι επίσης σημαντικός για τη μείωση των υψηλών περιθωρίων κέρδους σε ορισμένους κλάδους.

 Το εξωτερικό έλλειμμα

αναμένεται να μειωθεί σταδιακά στο μεσοπρόθεσμο διάστημα καθώς η εγχώρια ζήτηση και

ο πληθωρισμός θα μειώνονται και η οικονομία θα ανταποκρίνεται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη

βελτίωση των εξαγωγών και τη μείωση της εξάρτησή της από τις εισαγωγές. Αυτή η διαδικασία είναι φυσικό να

διαρκέσει για αρκετά χρόνια ενώ τα έξοδα για τους τόκους στο σημαντικό εξωτερικό χρέος θα ασκούν πίεση στο

ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών για ένα διάστημα

.

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

7. Για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος θα γίνει χρήση όλων των διαθέσιμων δημοσιονομικών, χρηματοπιστωτικών και διαρθρωτικών πολιτικών. Η οικονομία έχει ανάγκη από ένα ισχυρό και βιώσιμο πρόγραμμα προσαρμογής για τη διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών και τη στροφή του χρέους σε καθοδική πορεία στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, τη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας:

 •   Η δημοσιονομική προσαρμογή θα πρέπει να γίνει η ακρογωνιαία λίθος του προγράμματος. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να θέσει σε εφαρμογή ισχυρά μέτρα προσαρμογής, πέραν των όσων ανακοινώθηκαν το Μάρτιο αυτού του έτους, ύψους 11% του ΑΕΠ συνολικά έως το 2013, με πρόσθετα διορθωτικά μέτρα το 2014 για τη μείωση του ελλείμματος αρκετά κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Αυτή η μεγάλη προσαρμογή είναι αναγκαία για να τεθεί ο λόγος του χρέους προς ΑΕΠ σε καθοδική πορεία από το 2013 και έπειτα, η οποία θα διατηρηθεί μετά το πρόγραμμα μέσω της επίτευξης σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων (τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ) μέχρι το 2020. Για τη διατήρηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, η κυβέρνηση δεσμεύεται να ενδυναμώσει το πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής και τους θεσμούς που διέπουν τη δημοσιονομική διαχείριση.
 •   Η εισοδηματική πολιτική και η πολιτική κοινωνικής προστασίας πρέπει να στηρίξουν την προσπάθεια για δημοσιονομική προσαρμογή και την επανάκτηση της ανταγωνιστικότητας. Η προσαρμογή των εισοδημάτων σε βιώσιμα επίπεδα είναι αναγκαία για τη στήριξη της δημοσιονομικής διόρθωσης και της μείωσης του πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους και τιμών σε μόνιμη βάση. Τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να ενδυναμωθούν για να αντιμετωπίσουν υποβόσκουσες διαρθρωτικές ανισορροπίες που οφείλονται στη γήρανση του πληθυσμού, καθώς τα κόστη ασφαλιστικών παροχών στην Ελλάδα προβλέπεται να είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τρέχουσες πολιτικές. Καθώς οι μεγαλύτερες υπερβάσεις ετησίως στον προϋπολογισμό προέρχονται συστηματικά από
 •   Οι πολιτικές στον χρηματοπιστωτικό τομέα πρέπει να διατηρήσουν τη σταθερότητα. Ενώ στη παρούσα φάση, τα κεφαλαιακά αποθέματα στο τραπεζικό σύστημα είναι επαρκή, η εποπτεία των τραπεζών θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τη ρευστότητα και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανά τράπεζα. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η κυβέρνηση θα ενισχύσουν και θα ξεκαθαρίσουν περαιτέρω τα κύρια στοιχεία του ελληνικού εποπτικού πλαισίου και του πλαισίου διαχείρισης χρηματοπιστωτικών κρίσεων ώστε να βοηθήσουν το τραπεζικό σύστημα στη διάρκεια αυτής της περιόδου χαμηλής ανάπτυξης.
 •   Οι διαρθρωτικές αλλαγές που θα προάγουν την ικανότητα της οικονομίας να παράγει, να αποταμιεύει και να εξάγει θα είναι κριτικής σημασίας για τη μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη. Η εξωστρέφεια της Ελλάδας υπολείπεται αυτής των εταίρων της στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας των αγορών προϊόντων και εργασίας, για τη δημιουργία ενός περισσότερο ανοιχτού και προσβάσιμου περιβάλλοντος για τους εγχώριους και τους ξένους επενδυτές και για τη μείωση της άμεσης συμμετοχής του δημοσίου στις εγχώριες βιομηχανίες.

8. Η κυβέρνηση δεσμεύεται σε δίκαιη κατανομή του κόστους προσαρμογής. Η δέσμευση για την προστασία των πιο ευάλωτων από τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό των πολιτικών προσαρμογής. Στην εξυγίανση των δημοσιονομικών, μεγαλύτερη θα είναι η συνεισφορά από όσους δεν έχουν κατά παράδοση συμβάλλει με το μερίδιο που τους αναλογεί στη φορολογική επιβάρυνση. Όσον αφορά τη μείωση σε μισθούς και συντάξεις στο δημόσιο, οι χαμηλόμισθοι έχουν προστατευτεί:

 •   Μειώσεις στις συντάξεις: η απάλειψη της 13ης και της 14ης σύνταξης αντισταθμίζεται για όσους λαμβάνουν λιγότερο από €2500 μηνιαίως με την υιοθέτηση ενός νέου ενιαίου επιδόματος €800 ετησίως. Η μείωση βαραίνει περισσότερο όσους λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις.
 •   Μειώσεις στους μισθούς: Η πληρωμή του 13ου και 14ου μισθού θα απαλειφθεί για όλους τους εργαζομένους. Για την προστασία των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, για όσους λαμβάνουν λιγότερο από €3000 μηνιαίως θα υιοθετηθεί ένα ενιαίο επίδομα €1000 ετησίως ανά εργαζόμενο το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω μείωσης επιδομάτων για τους υψηλόμισθους.Επιπλέον, οι ελάχιστες συντάξεις και τα οικογενειακά επιδόματα δε θα περικοπούν και τα πιο ευάλωτα στρώματα θα αποζημιωθούν από τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των πολιτικών. Για την επίτευξη πνεύματος συναίνεσης στις πολιτικές για την αντιμετώπιση της κρίσης, η κυβέρνηση θα καλέσει εκπροσώπους επιχειρήσεων και εργαζομένων να υπογράψουν ένα κοινωνικό συμβόλαιο για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Τα παραπάνω προωθούνται στο πνεύμα της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, της αντιμετώπισης της φτώχειας και της προστασίας της απασχόλησης.A. Δημοσιονομικές ΠολιτικέςΗ δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι οι πολιτικές για την αποκατάσταση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των τιμών, οι οποίες, στο πλαίσιο μιας

  νομισματικής ένωσης, πρέπει να βασιστούν σε μείωση του εγχωρίου κόστους και των τιμών, βραχυπρόθεσμα θα επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, τα έσοδα της κυβέρνησης και τη δυναμική του χρέους.

  Ωστόσο, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να δρομολογηθούν οι κατάλληλες δημοσιονομικές πολιτικές και η οικονομία να εισέλθει σε μια σταθερή πορεία μελλοντικής ανάπτυξης. Είναι σαφές ότι ο δημόσιος τομέας έχει καταστεί

  υπερβολικά μεγάλος και πολυδάπανος και πρέπει να γίνει μικρότερος, πιο αποτελεσματικός και ευέλικτος και να προσανατολιστεί στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

9. Η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη εφαρμογής μιας πολυετούς εμπροσθοβαρούς προσπάθειας

προσαρμογής, δοθέντων των πολύ υψηλών και διαρκώς διογκούμενων λόγων χρέους και δημοσιονομικού ελλείμματος.

Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά καθώς και για την εμπέδωση

εμπιστοσύνης στους πιστωτές ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει τον έλεγχο της δυναμικής του χρέους της.

page66image32224

Ως εκ τούτου, η προσπάθεια πρέπει να

page66image33296

λάβει χώρα σε μια περίοδο συρρικνωμένης οικονομικής δραστηριότητας, φυσικά επακόλουθης επιβράδυνσης των εσόδων και

page66image34648

συγκυριακά υψηλών δαπανών.

10. Η δημοσιονομική στρατηγική έχει ως κεντρικό άξονα την τοποθέτηση του λόγου δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ σε πτωτική τροχιά από το 2013 και μετά καθώς και τη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης αισθητά κάτω από το 3% του ΑΕΠ έως το 2014. Προκειμένου να αποφευχθεί το αίσθημα κόπωσης λόγω των μεταρρυθμίσεων και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς, η στρατηγική της κυβέρνησης όσον αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή είναι έντονα εμπροσθοβαρής. Όλα τα δημοσιονομικά μέτρα για το υπόλοιπο του 2010 και έως το 2012 έχουν προσδιοριστεί, και τα περισσότερα εξ αυτών θα ληφθούν εντός των προσεχών εβδομάδων. Δημοσιονομικά μέτρα για το 2013 έχουν επίσης προσδιοριστεί, με ένα μικρό υπόλοιπο το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί σε επόμενους ελέγχους.

11. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα έχει ήδη γίνει, με το έλλειμμα του πρώτου τριμήνου του 2010 να περιορίζεται σημαντικά. Όσο για το υπόλοιπο του 2010, επιπλέον μέτρα θα εφαρμοστούν πέρα από εκείνα που αναφέρονται στην Απόφαση και Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 καθώς και εκείνων που ανακοινώθηκαν το Μάρτιο του 2010 (Πίνακας 1). Τα τρία σημαντικότερα άμεσα μέτρα είναι η άμεση μείωση του λογαριασμού μισθοδοσίας του δημοσίου τομέα και των δαπανών για πληρωμές συντάξεων, καθώς και η περαιτέρω αύξηση του ΦΠΑ και κάποιων συγκεκριμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης (μέτρα που συνδυασμένα με άλλα, αποδίδουν περαιτέρω εξοικονόμηση της τάξεως του 21⁄2% του ΑΕΠ, ήδη από το 2010).

Αυτό θα εξασφαλίσει ότι, παρά την ύφεση, το δημοσιονομικό

έλλειμμα θα περιοριστεί από περίπου 13,6 % του ΑΕΠ το 2009 σε 8,1 % του ΑΕΠ το 2010. Αυτές οι άμεσες, πολύ σημαντικές

προσπάθειες καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης αναφορικά με την αντιμετώπιση της πρόσφατης

επιδείνωσης της ψυχολογίας της αγοράς και των μεγάλων δημοσιονομικών προκλήσεων και θα συμβάλλουν στην

αντιμετώπιση των δυσμενών κυκλικών εξελίξεων στα έσοδα αλλά και στην υποστήριξη ενδεχομένως αυξημένων κονδυλίων

για την πληρωμή επιδομάτων ανεργίας. Αυτά τα μέτρα λαμβάνονται επιπλέον εκείνων που έχουν ήδη ληφθεί, τα οποία

περιλαμβάνουν την πρώτη δόση της μείωσης των μισθολογικών δαπανών της κυβέρνησης και των δαπανών επιλεγμένων

παροχών κοινωνικής ασφάλισης (με παράλληλη διασφάλιση των ελαχίστων ορίων), τη σημαντική μείωση των λειτουργικών

δαπανών σε όλα τα υπουργεία, σημαντικά μέτρα που εξασφαλίζουν μόνιμα έσοδα, τους ειδικούς φόρους επί εξαιρετικά

κερδοφόρων επιχειρήσεων και επί της ιδιοκτησίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας, καθώς και επί των αγαθών πολυτελείας.

Επομένως, η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης είναι αταλάντευτη και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δίκαιη

κατανομή των βαρών.

12. Για το 2011 και μετά έχουν προσδιοριστεί επιπλέον μέτρα αύξησης των εσόδων και μείωσης των δαπανών προκειμένου να εξασφαλιστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Μαζί με την επίπτωση στο σύνολο του έτους των εμπροσθοβαρών μέτρων που παίρνονται στα μέσα του 2010, αυτά θα καλύπτουν τις ανάγκες προσαρμογής για το 2011 και προβλέπεται να ανέλθουν σε 4% του ΑΕΠ.

Τα μέτρα προσαρμογής το 2012 θα συνεχιστούν ανερχόμενα σε 2 1⁄2 % του ΑΕΠ

ενώ το 2013 αναμένεται ότι θα είναι 2% του ΑΕΠ. Με δεδομένη την αναμενόμενη υποχώρηση του ΑΕΠ, το ονομαστικό

έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί στο 71⁄2% το 2011, με ενδεχομένως πιο σημαντικές ονομαστικές

μειώσεις στα επόμενα χρόνια καθώς θα ξεκινάει η οικονομική ανάπτυξη.

Οι δαπάνες θα μειωθούν κατά ένα ισοδύναμο γύρω στο 7% του ΑΕΠ μέχρι το 2013. Από την υιοθέτηση του

ευρώ, η Ελλάδα έχει αυξήσει τις δαπάνες χωρίς τόκους κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ,

συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών δαπανών, της κατανάλωσης του δημοσίου και των κοινωνικού χαρακτήρα

μεταβιβαστικών πληρωμών, δημιουργώντας ένα πολύ μεγάλος βάρος για το κράτος.

Αυτό πρέπει να αντιστραφεί.

Ως

εκ τούτου, οι δαπάνες από μισθούς και επιδόματα θα πρέπει να περιοριστούν δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το

μεγαλύτερο μέρος των πρωτογενών δαπανών του προϋπολογισμού και στη συνέχεια οι μισθοί και οι συντάξεις να

παγώσουν σε ονομαστικούς όρους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η κυβέρνηση έχει επίσης προγραμματίσει και

άλλες μειώσεις δημοσίων δαπανών, μεταξύ άλλων μέσω της πρόθεσης αντικατάστασης μόνο του 20% των

συνταξιοδοτουμένων δημοσίων υπαλλήλων και μέσω της ενοποίησης των δήμων και τοπικών συμβουλίων. Είναι

ζωτικής σημασίας το βάρος της προσαρμογής στο σκέλος των δαπανών να είναι κατανεμημένο σε πολλά

προγράμματα, ώστε ακόμη και οι επενδυτικές δαπάνες να πρέπει να εξορθολογιστούν και να στραφούν σε μια πιο

εντατική και αποτελεσματική χρήση των πόρων των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής, στο

βαθμό που είναι εφικτό.

Ανεξάρτητες αξιολογήσεις θα ξεκινήσουν και θα πραγματοποιούνται από διεθνούς φήμης

Τα έσοδα θα αυξηθούν κατά περίπου 4% του ΑΕΠ έως το 2013. Έσοδα που προέρχονται από πολίτες

υψηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων θα περιλαμβάνουν την αύξηση (μέσω των κριτηρίων διαβίωσης) της

φορολογίας των ελευθέρων επαγγελματιών, την αύξηση της φορολογίας των ειδών πολυτελείας, και (προσωρινά)

πρόσθετους φόρους σε εξαιρετικά κερδοφόρες εταιρείες και υψηλής αξίας ακίνητα, όπως και άλλα μέτρα για την

πάταξη της φοροδιαφυγής που περιλαμβάνονται στην προσφάτως εγκριθείσα φορολογική μεταρρύθμιση.

Άλλες αυξήσεις των εσόδων θα περιλαμβάνουν τη διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ, την αύξηση των συντελεστών και την

αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε κατηγορίες όπου η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και όπου η αποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού είναι χαμηλή.

page68image10920

Πράσινοι φόροι και

page68image11832

φόροι «υπέρ της υγείας» (όπως φόρος στην κατανάλωση του αλκοόλ και των τσιγάρων) θα διαδραματίσουν επίσης

page68image13264

κάποιο ρόλο στην προσπάθεια για την αύξηση των εσόδων.

13.

Εκτός από αυτά τα άμεσα δημοσιονομικά μέτρα για τον προϋπολογισμό, η κυβέρνηση έχει επίσης δρομολογήσει μια σειρά σημαντικών διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων. Αυτές θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ελέγχου επί των εσόδων και των δαπανών:

 •   Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση:Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα εκπονήσει μια μελέτη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι παράμετροι του νέου συστήματος διασφαλίζουνμακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία.Το νέο σύστημα θα προβλέπει επίσης μια σύνταξη κοινωνικού χαρακτήρα με εισοδηματικά κριτήρια για όλους τους πολίτες που βρίσκονται πάνω από την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, ώστε να παρέχεται ένα σημαντικό δίχτυ ασφαλείας, συμβατό με τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.
 •   Μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας: Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει σύστημα διπλογραφικού λογιστικού ελέγχου των χρήσεων σε νοσοκομεία, την περιοδική δημοσίευση των ελεγμένων ισολογισμών, καθώς και βελτιώσεις στους μηχανισμούς τιμολόγησης και κοστολόγησης.
 •   Φορολογική Διοίκηση: Βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση ήδη εφαρμόζονται ενώ τεχνική βοήθεια έχει ήδη ληφθεί από το ΔΝΤ.
page68image24040

Το σημερινό συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο και θα περιέλθει σε

page68image25272

αδυναμία πληρωμών εάν δεν ληφθούν υπεύθυνα μέτρα προκειμένου να τεθεί σε μια υγιή βάση. Η κυβέρνηση έχει

page68image26744

ξεκινήσει μια μεταρρύθμιση η οποία θα πρέπει να εγκριθεί πριν από τα τέλη Ιουνίου 2010.

Τα υπάρχοντα ασφαλιστικά ταμεία θα συγχωνευθούν σε τρία. Η

μεταρρύθμιση θα εισάγει ένα νέο σύστημα το οποίο θα βασίζεται στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εισφορών και

παροχών, με ενιαίους κανόνες που θα ισχύουν κατ’ αναλογία σε όλους τους σημερινούς και μελλοντικούς

εργαζόμενους. Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης θα οριστεί στα 65 έτη, αυξανόμενη παράλληλα με το προσδόκιμο

ζωής. Οι παροχές

θα πρέπει να τιμαριθμοποιούνται.

Η μεταρρύθμιση επίσης θα περιορίσει την πρόωρη

συνταξιοδότηση, ακόμα και για τους ασφαλισμένους προ του 1993, και θα περιορίσει τον κατάλογο των βαρέων και

ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

page68image38792

Η κυβέρνηση προγραμματίζει επίσης να διαχωρίσει τον κλάδο υγείας

page68image39944

από τον κλάδο συνταξιοδότησης, να συγχωνεύσει τα κονδύλια για την απλοποίηση του υπερβολικά

page68image41256

κατακερματισμένου συστήματος, καθώς και να συγκεντρώσει όλες τις σχετικές με την υγεία δραστηριότητες υπό την

page68image42648

αρμοδιότητα ενός μόνο υπουργείου.

Φορολογική μεταρρύθμιση. Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει ένα φορολογικό πλαίσιο που περιλαμβάνει σημαντικά

στοιχεία προκειμένου να καταστεί το φορολογικό σύστημα πιο αποτελεσματικό και δίκαιο. Το σύστημα φορολογίας

εισοδήματος έχει γίνει πιο προοδευτικό. Οι απαλλαγές και μειώσεις έχουν μειωθεί προκειμένου να διευρυνθεί η

φορολογική βάση. Και μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που έχουν εισαχθεί για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,

που περιλαμβάνουν την υιοθέτηση αυστηρότερων υποχρεώσεων για την έκδοση αποδείξεων για τον ΦΠΑ, την

καθιέρωση τεκμηρίων διαβίωσης,

και την εισαγωγή της τεκμηρίων φορολογίας. Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει περαιτέρω το φορολογικό σύστημα προκειμένου να απλοποιηθεί και να αυξηθεί η αποδοτικότητά του.

page68image53016

Βραχυπρόθεσμα, η στρατηγική της κυβέρνησης θα επικεντρωθεί στην εξασφάλιση των εσόδων

page68image54248

από τους φορολογούμενους με τα μεγαλύτερα εισοδήματα, στην αποτελεσματικότερη και αυστηρότερη εφαρμογή του

page68image55560

νόμου, τον έλεγχο των ατόμων με υψηλό πλούτο καθώς και των αυτοαπασχολούμενων (όπου ο κίνδυνος

page69image576

φοροδιαφυγής είναι μεγαλύτερος), τη δίωξη των μεγαλύτερων παραβατών, την ενίσχυση της δήλωσης και πληρωμής

page69image1928

, καθώς και τη συλλογή του μεγαλύτερου ποσού των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. Μεσοπρόθεσμα, η Κυβέρνηση θα σχεδιάσει ένα πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε βασικούς τομείς συμμόρφωσης και διοίκησης στο φορολογικό σύστημα που περιλαμβάνουν: δημιουργία και τήρηση ενός συνεκτικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου στη συμμόρφωση (ειδικότερα, προετοιμασία μιας στρατηγικής συμμόρφωσης για το 2012), ανάπτυξη των υποδομών παροχής υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους προκειμένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειες βελτίωσης της συμμόρφωσης, ουσιαστική βελτίωση των ενεργειών επιβολής του νόμου, ειδικά στα επίπεδα του ελέγχου, μέσω της χρήσης μεθόδων βασισμένων στην ιεράρχηση των κινδύνων και δημιουργία υποδομών κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.

του ΦΠΑ

Διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην τεχνική βοήθεια από το ΔΝΤ και την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και των μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων του

προϋπολογισμού θα υπάρξει αναδιάταξη προτεραιοτήτων προκειμένου για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων

προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.

Στο πλαίσιο αυτό: το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων για τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης, η Κυβέρνηση θα εισάγει

τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου για όλους τους δημόσιους φορείς με στόχο την αποτροπή της επανεμφάνισης χρεών, θα εξασφαλιστεί ότι όλοι οι προϋπολογισμοί για τη γενική κυβέρνηση θα ετοιμάζονται με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα δημοσιονομικής στρατηγικής και ότι θα κατατίθενται πριν από την έναρξη του δημοσιονομικού έτους, θα εισαχθεί μια προσέγγιση

«από πάνω προς τα κάτω» στην κατάρτιση των προϋπολογισμών, οι οποίοι θα προβλέπουν

ανώτατα όρια δαπανών, επαρκές αποθεματικό κινδύνου και μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δαπανών για τον Κρατικό

Προϋπολογισμό

α απαιτείται η σύνταξη συμπληρωματικού προϋπολογισμού για κάθε ενδεχόμενη υπέρβαση πέρα

των προβλεπόμενων,

θ

α τροποποιηθεί ο νόμος του 1995 για τη διαχείριση του προϋπολογισμού προκειμένου να

ισχύσουν τα παραπάνω. Η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τις ομάδες του ΔΝΤ και της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέχουν τεχνική βοήθεια προκειμένου να εφαρμόσει τις συστάσεις που έχει ήδη γίνει

και να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της

δημιουργίας μιας ανεξάρτητης αρχής παρακολούθησης των δημοσιονομικών που θα εντάσσεται στο Κοινοβούλιο.

 Πλαίσιο Διαχείρισης Χρέους: Η Κυβέρνηση θα επικαιροποιήσει τη στρατηγική και τα εργαλεία διαχείρισης του χρέους προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα πλαίσιο επαρκούς διαχείρισης του κινδύνου. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και η επικοινωνία, η Κυβέρνηση σχεδιάζει να επανεξετάσει το πλαίσιο λειτουργίας καθώς και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου που αφορά στη διαχείριση του χρέους με σκοπό την διασφάλιση της διαφάνειας και της ικανότητας πρόβλεψης στις ενέργειες μας. Η κυβέρνηση έχει ήδη ζητήσει τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτό από το ΔΝΤ.

Παροχή πληροφοριών για τα μεγέθη του δημοσίου τομέα συμπεριλαμβανομένων και στατιστικών θεμάτων: Με

την έναρξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2009, η νέα κυβέρνηση αμέσως ανακοίνωσε ότι το δημοσιονομικό

έλλειμμα για το 2008 ήταν μεγαλύτερο από αυτό που είχε υποβληθεί και έπρεπε να επαναϋπολογιστεί. Σε στενή

συνεργασία με τη Eurostat για την επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων, η Κυβέρνηση έχει ήδη λάβει

διορθωτικά μέτρα για να αποτραπεί η επανεμφάνιση παρόμοιων προβλημάτων και έχει σχεδιάσει από κοινού με την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσει τα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τα στατιστικά

στοιχεία. Σε αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνεται η πλήρης ανεξαρτησία της Ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας, ενώ

επαρκείς πόροι θα διατεθούν μέσα στα επόμενα χρόνια για τη βελτίωση των στατιστικών συστημάτων και για την

αναζήτηση εγχώριας τεχνικής βοήθειας ώστε να υπάρξει ταχεία πρόοδος. Για αυτό το λόγο, τα μέτρα στο κοινό

Σχέδιο Δράσης για τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εφαρμοστούν

πλήρως. Στο μέλλον, οι Ελληνικές αρχές εγγυώνται ότι θα παρέχονται ακριβή δημοσιονομικά στοιχεία στο Ταμείο

και τους Ευρωπαίους εταίρους. Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2010, δημοσιεύονται έγκαιρες μηνιαίες εκθέσεις

για τον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης σε ταμειακή βάση. Το ΓΛΚ θα αρχίσει να δημοσιεύει μηνιαία

στοιχεία για τις δαπάνες των οποίων οι πληρωμές εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερούμενων, από

τον Ιούλιο του 2010. Επίσης θα εντατικοποιηθούν οι

προσπάθειες για την βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών

Λογαριασμών (ESA), που απαιτείται με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ όπως και για τη συγκέντρωση λεπτομερών στοιχείων για την απασχόληση στη Γενική Κυβέρνηση. Λεπτομερείς πληροφορίες θα πρέπει να

14. Το πρόγραμμα θα παρακολουθείται στενά και εφόσον χρειαστεί, θα λαμβάνονται μέτρα. Το πρόγραμμα

περιλαμβάνει κινδύνους που προέρχονται από χαμηλότερα έσοδα, υψηλότερες κοινωνικές μεταβιβάσεις, περαιτέρω

αρνητικές αναθεωρήσεις για το ρυθμό ανάπτυξης, πρόσθετα δημοσιονομικά βάρη από το δημόσιο και το

χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και υψηλότερες δαπάνες τόκων. Ωστόσο, αυτά είναι διαχειρίσιμα και η κυβέρνηση είναι

έτοιμη να λάβει κατάλληλες δράσεις για τη διατήρηση των στόχων του προγράμματος, μεταξύ άλλων μέσω της έκτακτης

μείωσης δαπανών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Ταυτόχρονα, υπάρχει και ενδεχόμενο για θετικότερες εξελίξεις. Οι

προβλέψεις για το 2010-2011 βασίζονται σε επιφυλακτικές εκτιμήσεις για τα ληφθέντα μέτρα, καθώς μια θετική επίδραση

στην εμπιστοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ και μείωση των ασφαλίστρων κινδύνου

της αγοράς, ενώ οι προσπάθειες διαχείρισης των εσόδων μπορεί να αποφέρουν περισσότερα έσοδα απ’ ό, τι έχει ήδη

προβλεφθεί στο πρόγραμμα. Εάν ανακάμψει η

εμπιστοσύνη και η αγορά στηρίξει την Ελλάδα νωρίτερα από το αναμενόμενο ή η «ανταπόκριση της προσφοράς» στις μεταρρυθμίσεις είναι πιο δυναμική, τα οφέλη αυτά θα συμβάλλουν στη γρηγορότερη διόρθωση προς το επιθυμητό επίπεδο του ελλείμματος έτσι ώστε να επιτευχθεί ταχύτερα η επιστροφή σε

τροχιά δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Β. Πολιτικές για τον χρηματοπιστωτικό τομέα

15.
αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η κεφαλαιακή βάση του συστήματος ενισχύθηκε σημαντικά το 2009, αυξανόμενη από 24 δις ευρώ σε 33 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαιακών ενισχύσεων από το κράτος ύψους 3,8 δις ευρώ, κεφαλαιακών ενισχύσεων από τους μετόχους και παρακρατηθέντα κέρδη. Όλες οι τράπεζες ικανοποιούν το όριο κεφαλαιακής επάρκειας του 8% και η μέση κεφαλαιακή επάρκεια του συστήματος αυξήθηκε σε 11,7% στο τέλος του 2009. Παρόλα αυτά η δημοσιονομική κρίση και η αποδυνάμωση του οικονομικού περιβάλλοντος οδήγησαν σε αναστροφή του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης και σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία έφτασαν το 7,7% στο τέλος του 2009, ενώ η κερδοφορία μειώθηκε και μπορεί για φέτος να γίνει αρνητική.

16. Η άμεση πρόκληση για τις τράπεζες είναι η διαχείριση των δύσκολων τρεχουσών συνθηκών ρευστότητας. Στο γενικότερο πλαίσιο της αναταραχής που επηρεάζει τις αγορές χρέους της ελληνικής κυβέρνησης, οι ελληνικές τράπεζες έχασαν την πρόσβασή τους στη διατραπεζική αγορά για τη χρηματοδότηση των λειτουργιών τους από το τέλος του 2009. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους στη διατραπεζική αγορά δεν ανανεώθηκαν, ή ανανεώθηκαν με υψηλό κόστος, ενώ παρατηρήθηκε και μια μετρίου μεγέθους εκροή καταθέσεων τους πρώτους μήνες του 2010, γεγονός που έθεσε τη ρευστότητα πολλών ελληνικών τραπεζών υπό πίεση. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες βασίστηκαν όλο και περισσότερο στις πηγές αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Για να βοηθήσει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συνθήκες η κυβέρνηση παρέτεινε τη διάρκεια του πακέτου ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος από τις αρχές του 2009 (€28 δις, από τα οποία €11 δις είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2009), με στόχο την παροχή ποσού ύψους 17 δις ευρώ σε επιπλέον ρευστότητα ενώ θέτει σε εφαρμογή και περαιτέρω επέκταση του πακέτου ενίσχυσης, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός του υφιστάμενου πλαισίου του Ευρωσυστήματος, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν στήριξη σε πιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας, αλλά παραμένουν φερέγγυα. Σε περίπτωση που δοθεί τέτοια στήριξη από την Τράπεζα της Ελλάδας, θα είναι πλήρως εγγυημένη από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τρόπο που να συνάδει με τις σχετικές απαιτήσεις της ΕΚΤ και της ΕΕ.

17. Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος θέτουν επίσης σε εφαρμογή ένα νέο δίκτυ ασφαλείας με στόχο τη διασφάλιση ενός υγιούς επιπέδου κεφαλαίου για τις τράπεζες και κατά συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών ώστε να στηριχθεί η πραγματική οικονομία. Προβλέποντας ότι οι τράπεζες μπορεί να υποστούν περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στην κερδοφορία τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την κεφαλαιακή τους θέση, η κυβέρνηση θα θεσπίσει (μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, ως σημείο αναφοράς) μέσω συγκεκριμένης νομοθεσίας και μετά από διαβούλευση με το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ, ένα πλήρως ανεξάρτητο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Οι υπεύθυνοι για τις

Παρά την παρούσα ισχυρή φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

18. Ο πρωταρχικός σκοπός του ΤΧΣ είναι η διαφύλαξη της φερεγγυότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα και κατά συνέπεια της δυνατότητάς του να στηρίξει την ελληνική οικονομία, παρέχοντας κεφάλαιο στις τράπεζες εφόσον χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση που οι εποπτικές αρχές αξιολογούν ότι υπάρχει πιθανότητα το κεφάλαιο μιας τράπεζας να πέσει κάτω από το επαρκές επίπεδο, οι μέτοχοι θα πρέπει να συνεισφέρουν άμεσα νέο κεφάλαιο, ή να λάβουν προσωρινό κεφάλαιο από το ΤΧΣ. Αν στη συνέχεια οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να αντλήσουν από μόνες τους άμεσα επιπλέον κεφάλαιο και να αποπληρώσουν το ΤΧΣ, θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωσή τους υπό την αιγίδα του ΤΧΣ και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις.

19. Επίσης, θα ενισχυθούν και άλλα στοιχεία του δικτύου ασφαλείας για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Η νομοθεσία για την αναδιάρθρωση των χρεών των επιχειρήσεων και η παρούσα νομοθετική πρόταση για την αναδιάρθρωση των χρεών των νοικοκυριών θα συνάδουν με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με στόχο τη διασφάλιση της πιστωτικής πειθαρχίας, την προστασία των δικαιωμάτων των πιστωτών και των δανειοληπτών και τη διαφύλαξη των πληροφοριών σχετικά το ιστορικό φερεγγυότητας των δανειοληπτών.

20. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εντείνει την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα αυξήσει τους διαθέσιμους πόρους για την εποπτεία. Αυτό περιλαμβάνει και αύξηση της συχνότητας και της ταχύτητας υποβολής στοιχείων και την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για συχνούς ελέγχους ακραίων συνθηκών (stress tests). Θα αυξηθεί το προσωπικό τόσο για επιτόπιους ελέγχους όσο και για ελέγχους εξ αποστάσεως, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τις νέες αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με την εποπτεία των ασφαλιστικών οργανισμών. Θα εισαχθεί επιπλέον ευελιξία στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και θα χορηγηθεί σε όλο το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος ισχυρή νομική προστασία για τις ενέργειες που εκτελούνται με καλή πίστη.

21. Θα διατηρηθεί η στενή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές των κρατών προέλευσης και των κρατών υποδοχής σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διασυνοριακή εποπτεία. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές έχουν πλήρη επίγνωση της σημαντικής παρουσίας των ελληνικών τραπεζών σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ), έχουν υπογραφεί μια σειρά από μνημόνια συνεννόησης με τις εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής (τόσο με χώρες της ΕΕ όσο και με μη κράτη-μέλη). Επίσης, θα εντατικοποιηθεί η επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές στις χώρες της ΝΑΕ αναφορικά με τις εκτιμήσεις του κινδύνου και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για παροχή ρευστότητας.

Γ. Διαρθρωτικές Πολιτικές

22. Οι διαρθρωτικές πολιτικές ενισχύονται προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να εξέλθουμε γρήγορα από την κρίση. Οι πολιτικές αυτές θα ενισχύσουν την ευελιξία και την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας, θα διασφαλίσουν την αποκατάσταση των μισθών και των τιμών και στη συνέχεια θα διατηρήσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και, σταδιακά, θα αλλάξουν τη διάρθρωση της οικονομίας προς ένα μοντέλο ανάπτυξης περισσότερο βασισμένο στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ με στόχο την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, όπως καθορίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης που επισυνάπτεται στο παρόν Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ). Ειδικότερα:

 Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.

να απλουστευμένο σύστημα αποδοχών, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, που θα καλύπτει τους βασικούς μισθούς και όλα τα επιδόματα και θα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Οι πρακτικές προμηθειών θα βελτιωθούν με στόχο τη ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας. Το σύστημα υγείας, όπου σημειώθηκαν σημαντικές υπερβάσεις δαπανών, θα αναμορφωθεί μέσω μεταρρυθμίσεων στους τομείς της διαχείρισης, των λογιστικών πρακτικών και της χρηματοδότησης.

page71image28592

Κατακερματισμένες πρακτικές απασχόλησης θα αλλάξουν μέσω της

page71image29664

αναδιοργάνωσης των διαδικασιών πρόσληψης και της ολοκλήρωσης της ενιαίας αρχής πληρωμών για τους μισθούς.

page71image31016

Θα εισαχθεί έ

page71image31928

Η αναδιοργάνωση της τοπικής

page71image32880

αυτοδιοίκησης θα εφαρμοστεί με στόχο τη μείωση του αριθμού των τοπικών διοικήσεων και των αιρετών

page71image34272

υπάλληλων. Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη εξωτερική

λειτουργική αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα συμβάλουν στην καθορισμό προτεραιοτήτων για τις κυβερνητικές δράσεις και θα ενισχύσουν τον αγώνα κατά της σπατάλης και της διαφθοράς σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση.

 •   Ενίσχυση της αγοράς εργασίας και της εισοδηματικής πολιτικής.Μετά από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους εντός του πλαισίου της κοινοτικής νομοθεσίας, η κυβέρνηση θα μεταρρυθμίσει το νομικό πλαίσιο για τις μισθολογικέςδιαπραγματεύσεις στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της εξάλειψης της ασυμμετρίας στη διαιτησία. Η
 •   Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές.Θα εισαχθείνομοθεσία για τη μείωση των αδειών και άλλων δαπανών για τη βιομηχανία.Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, θα απελευθερωθούν κλειστά επαγγέλματα με την μείωση των καθορισμένων αμοιβών και άλλων περιορισμών για τους δικηγόρους, τα φαρμακεία,

  τους συμβολαιογράφους, τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες, τις οδικές μεταφορές και τους λογιστές. Επίσης, ο ρόλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα ενισχυθεί. Οι αγορές δικτύων θα απελευθερωθούν σταδιακά, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα τις ρυθμιστικές αρχές σε αυτούς τους τομείς σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές.

 •   Διαχείριση και αποκρατικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων. Οι κρατικές επιχειρήσειςΩς πρώτο βήμα, οι οικονομικές καταστάσεις για το 2009 των δέκα κρατικών επιχειρήσεων με τις μεγαλύτερες ζημιές, αφού ελεγχθούναπό ορκωτούς λογιστές, θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο. Θα συνταχθεί έναΤο εν λόγω σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του κόστους, μεταξύ των οποίων είναι ο εξορθολογισμός των εξυπηρετούμενων δικτύων και η αύξηση

  των τιμολογίων.

  Η κυβέρνηση θα εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης και ενίσχυσης της εποπτείας της κρατικής ιδιοκτησίας.

 •   Η βελτίωση της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Ητων έργων. Θα υποβάλλονται τουλάχιστον δέκα μεγάλα έργα ανά έτος. Στο πλαίσιο του συνολικού κονδυλίου δημοσίων επενδύσεων που συμφωνήθηκαν στο παρόν πρόγραμμα, θαδημιουργηθεί ένας κεντρικός λογαριασμός που θα χρησιμοποιείται για πιστώσεις του προϋπολογισμού για το κομμάτι της εθνικής συγχρηματοδότησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Μια ειδική ομάδα κρούσης θα δημιουργηθεί μέσα στην Επιτροπή με στόχο την εξασφάλιση της ταχύτερης παράδοσης έργων υψηλής ποιότητας.
page72image20328

Σε εναρμόνιση με τη μείωση των μισθών του

page72image21440

δημόσιου τομέα, οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτοι ώστε να καταστεί δυνατή η

page72image22912

συγκράτηση του κόστους για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο.

page72image24024

κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για τη θέσπιση ελάχιστων μισθών για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ειδικές ομάδες που βρίσκονται σε μεγαλύτερο

κίνδυνο, όπως οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει το νέο σύστημα ελέγχου

για την αδήλωτη εργασία και θα εκσυγχρονίσει τους θεσμούς της αγοράς εργασίας. Η νομοθεσία για την προστασία

της απασχόλησης θα αναθεωρηθεί, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί παράτασης της περιόδου μαθητείας,

των κανόνων που διέπουν τις ομαδικές απολύσεις και της διευκόλυνσης της ευρύτερης χρήσης της μερικής

απασχόλησης. Τα περιθώρια βελτίωσης της στόχευσης των κοινωνικών δαπανών θα αναθεωρηθούν προκειμένου να

ενισχυθεί το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η κυβέρνηση θα

υιοθετήσει σύντομα νομοθεσία για τη θέσπιση σημείων εξυπηρέτησης μιας στάσης (one-stop shops) για την έναρξη

νέων επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση των διαδικασιών, του κόστους και των καθυστερήσεων.

Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως τα

βασικά βήματα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις υπηρεσίες το 2010, κυρίως σε τομείς προτεραιότητας, όπως ο

τουρισμός, η εκπαίδευση και το λιανικό εμπόριο.

page72image43008

πρέπει να υπόκεινται σε

page72image43960

μεγαλύτερη διαφάνεια με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητά τους και τη μείωση των ζημιών τους.

page72image45352

χρονοδιάγραμμα και σχέδιο δράσης για

page72image46344

τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των μεγαλύτερων ζημιογόνων επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα των

page72image47656

σιδηροδρόμων και των μέσων μαζικής μεταφοράς.

page72image48688

Η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των

page72image49880

εκτάσεων που ανήκουν σε δημόσιες επιχειρήσεις ή στην κυβέρνηση.

page72image51032

κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αυξήσει το ποσοστό απορρόφησης των

κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση εξαμηνιαίων στόχων

για τις αιτήσεις πληρωμών βασισμένων στο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών και μετρήσιμων με πιστοποιημένα

στοιχεία και με την υιοθέτηση ενός συστήματος «γρήγορής παραγωγής έργων» το οποίο θα περιλαμβάνει προθεσμίες

για κάθε στάδιο της έγκρισης και εφαρμογής

IV. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

23. Οι ανάγκες χρηματοδότησης του προγράμματος αναμένεται να καλυφθούν με τη χρηματοδοτική στήριξη από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ΔΝΤ, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων.

δις ευρώ) και μέσω της στήριξης του ΔΝΤ (30 δις ευρώ). Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τους πόρους αυτούς παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, αντλώντας χρηματοδότηση από τα διμερή δάνεια και το ΔΝΤ σε αναλογία 8 προς 3 για κάθε έμβασμα (που μετράται με τη συναλλαγματική ισοτιμία του προγράμματος). Η αποφασιστική εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος θα συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Αν η δημοσιονομική προσαρμογή προχωρήσει ταχύτερα από το αναμενόμενο ή αν οι συνθήκες

V. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

24. Η πρόοδος εφαρμογής των πολιτικών στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα παρακολουθείται μέσω τριμηνιαίων (και συνεχών) ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης (Κ.Α.), καθώς και ενδεικτικών στόχων, διαρθρωτικών σημείων αναφοράς, αναθεωρήσεων του προγράμματος και ρητρών. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στους
Οι ποσοτικοί στόχοι μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 είναι κριτήρια απόδοσης (Κ.Α.). Οι σ

25. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκτελέσει μία αξιολόγηση των διασφαλίσεων σύμφωνα με την πολιτική διασφαλίσεων του ΔΝΤ. Σε αυτό το πλαίσιο και για να διευκολυνθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι αρχές έχουν παραχωρήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε η αξιολόγηση να ξεκινήσει και έχουν ήδη εξουσιοδοτήσει εξωτερικούς ελεγκτές για να παράσχουν πληροφορίες και να προβούν σε συζητήσεις με το προσωπικό του ΔΝΤ. Σχετικά με αυτό, και δεδομένου ότι οι πληρωμές από το ΔΝΤ θα χρησιμοποιηθούν για άμεση στήριξη του προϋπολογισμού, ένα μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος θα καθιερώσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τη μορφή που θα πάρει η αποπληρωμή της χρηματοδότησης από το ΔΝΤ και η εξυπηρέτηση των τόκων και άλλων χρεώσεων. Ως μέρος αυτών των ρυθμίσεων, οι εκταμιεύσεις του Ταμείου θα κατατίθενται σε έναν ενιαίο δημόσιο λογαριασμό της κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος προς χρήση.

page73image16208

Παρά

page73image17040

τη σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή, προβλέπουμε ένα χρηματοδοτικό έλλειμμα της τάξεως των 110 δις ευρώ για την

page73image18472

περίοδο του προγράμματος, το οποίο προβλέπεται να καλυφθεί με αντίστοιχα διμερή δάνεια στήριξης από τους εταίρους στην

page73image19944

Ευρωζώνη (80

page73image20816

της αγοράς

page73image21688

βελτιωθούν, η κυβέρνηση αντίστοιχα δεν θα χρειαστεί να αντλήσει το σύνολο των κεφαλαίων από το μηχανισμό στήριξης της

page73image23200

ΕΕ και ΔΝΤ.

πίνακες 2 και 3.

τόχοι για την περίοδο 2011-2013 είναι

ενδεικτικοί και θα μετατραπούν σε Κ.Α. για το 2011 κατά τη δεύτερη αναθεώρηση του προγράμματος πριν από το τέλος του

2010. Ένα κοινό Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ ορίζει, κυρίως, τις διαρθρωτικές

πολιτικές που προτείνονται στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και θέτει ένα συγκεκριμένο

χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή τους.

Πίνακας 1. Ελλάδα. Δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα 2010

σε εκ. Ευρώ

Αύξηση του ΦΠΑ
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ποτά

Μείωση του μισθολογικού κόστους μέσω μείωσης 13ου και 14ου μισθού και των επιδομάτων

Ενδιάμεση κατανάλωση
Μειώσεις στις συντάξεις (στις υψηλότερες συντάξεις)
Αναστολή της β’ δόσης του επιδόματος αλληλεγγύης
Μείωση των συντάξεων μέσω της μείωσης της 13ης και 14ης σύνταξης Μείωση των δημόσιων επενδύσεων

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

1100 0,5

700 0,3 350 0,1 400 0,2

1500 0,6 500 0,2

5800 2,5

% του ΑΕΠ

Έσοδα 0,5

800 0,3 200 0,1 200 0,1

50 0,0

Έξοδα 1,9

page74image10368
page74image10640
page74image10912

σε εκ. Ευρώ

Αύξηση του ΦΠΑ

Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα

Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα

Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ποτά

Μείωση του μισθολογικού κόστους μέσω μείωσης 13ου και 14ου μισθού και επιδομάτων

Μείωση των συντάξεων μέσω της μείωσης της 13ης και 14ης σύνταξης

Φορολόγηση των αυθαιρέτων κτισμάτων Φόρος πολυτελείας
Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος Δικαιώματα τυχερών παιγνίων

Άδειες τυχερών παιγνίων
Ειδική εισφορά σε κερδοφόρες επιχειρήσεις
Τέλος διατήρησης ημιυπαίθριων
ΦΠΑ – αλλαγές στις υποκατηγορίες και διεύρυνση της βάσης Πράσινα τέλη
Τεκμήρια φορολόγησης
Αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων Φορολογία των αμοιβών σε είδος (αυτοκίνητα)

Ενδιάμεση κατανάλωση

Εξοικονόμηση από την εισαγωγή ενοποιημένου συστήματος πληρωμής μισθών Δημοσίου

Πάγωμα συντάξεων
Εξοικονόμηση πόρων από τον «Καλλικράτη» Μειώσεις στις συντάξεις (στις υψηλότερες συντάξεις) Μείωση των δημόσιων επενδύσεων

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

100 0,0

100 0,0 500 0,2 150 0,1 500 0,2

9150 4.1

2011

% του ΑΕΠ

Μεταφορά επίπτωσης από το προηγούμενο έτος 1,1

page75image13456

1000 0,4 250 0,1 300 0,1

50 0,0

400 0,2

500 0,2

Έσοδα 2,2

800 0,4 100 0,0 50 0,0 200 0,1 500 0,2 600 0,3 500 0,2 1000 0,4 300 0,1 400 0,2 400 0,2 150 0,1 Έξοδα 1,0 300 0,1

page75image18456

page75image18616

σε εκ. Ευρώ

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης μη-αλκοολούχων ποτών Άδειες τυχερών παιγνίων
Δικαιώματα τυχερών παιγνίων
ΦΠΑ – διεύρυνση βάσης

Τεκμήρια φορολόγησης
Αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

Μείωση προσλήψεων δημοσίων υπαλλήλων πέραν του 5:1 Επιδόματα ανεργίας (με βάση ελάχιστα μέσα διαβίωσης) Πάγωμα συντάξεων
Εξοικονόμηση πόρων από τον «Καλλικράτη»

Μείωση πληρωμών προς τις δημόσιες επιχειρήσεις Μείωση των δημοσίων επενδύσεων

Μη-καθορισμένα μέτρα για λειτουργικά έξοδα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

2012

% του ΑΕΠ

Έσοδα 0,7

300 0,1 225 0,1 400 0,2 300 0,1 100 0,0 200 0,1

Έξοδα 1,2

page76image8448

600 0,3 500 0,2 250 0,1 500 0,2 800 0.4 500 0,2

900 0,4

5575 2,4

page76image10720
page76image10992

σε εκ. Ευρώ

Τεκμήρια φορολόγησης Άδειες τυχερών παιγνίων

Μείωση των προσλήψεων των δημοσίων υπαλλήλων πέραν του 5:1 Πάγωμα συντάξεων
Εξοικονόμηση πόρων από τον «Καλλικράτη»

Μη-καθορισμένα μέτρα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

% του ΑΕΠ

2013

page77image4152

Έσοδα -0,3 100 0,0 -725 -0,3 Έξοδα 0,5 500 0,2 200 0,1 500 0,2 4200 1,8

page77image6200

4775 2,0

page77image6960

σε εκ. Ευρώ

% του ΑΕΠ

Προσωρινά μέτρα -0,4

2014

page78image2288

Ειδική εισφορά σε κερδοφόρες επιχειρήσεις (διακοπή των προσωρινών μέτρων) Φορολόγηση των αυθαίρετων κτισμάτων (διακοπή των προσωρινών μέτρων)

Μη-καθορισμένα μέτρα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 2010 – 2014

-600 -0,2 -450 -0,2 5750 2,4

4700 1,9

30000 13,0

page78image6152
page78image6424
page78image6696
page78image6968

page78image7128

page79image496
page79image768
page79image1040

page79image1200

page79image1736
page79image2008
page79image2280

page79image2440

Πίνακας 2. Ελλάδα: Ποσοτικά Κριτήρια Απόδοσης (σε δις Ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται άλλο)

Κριτήρια απόδοσης

Ενδεικτικοί στόχοι

Ιουν‐10 Σεπ‐10 Progr. 1/ Progr. 1/

Δεκ‐10 Progr. 1/

Ιουν‐10 Progr. 1/

Σεπ‐10 Progr. 1/

Δεκ‐10 Progr. 1/

Δεκ‐11 Progr. 2/

Δεκ‐12 Progr. 3/

1. Όριο στο προσαρμοσμένο πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης σε ταμειακή βάση 2. Όριο στις πρωτογενείς δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού

‐5.0 ‐4.0 34 50

‐5.7 67

.. ..

.. ..

.. ..

‐2.1 67

2.4 68

3. Όριο στη συσσώρευση νέων χρεών από τη γενική κυβέρνηση 5/

.. .. 342 342 2.0 2.0

.. 342 2.0

0 .. ..

0 .. ..

0 .. ..

0 365 1.0

0

4. Όριο στο απόθεμα χρέους της κεντρικής κυβέρνησης

.. 0.0

5. Όριο στις νέες εγγυήσεις από την κεντρική κυβέρνηση

6. Όριο στη συσσώρευση νέων χρεών από πληρωμές χρέους τρίτων ή εγγυήσεων από τη γενική κυβέρνηση από πολυμερή ή διμερή σχήματα πιστώσεων 5/

0 0

0

..

..

..

0

0

1/ Σωρευτικά από 1 Ιανουαρίου (εκτός κι αν αναφέρεται άλλο).
2/ Σωρευτικά από 1 Ιανουαρίου 2011 (εκτός κι αν αναφέρεται άλλο). 3/ Σωρευτικά από 1 Ιανουαρίου 2012 (εκτός κι αν αναφέρεται άλλο). 4/Σωρευτικά από 1 Ιανουαρίου 2013 (εκτός κι αν αναφέρεται άλλο).

page80image632
page80image904
page80image1176
page80image1448
page80image1720
page80image1992

Πίνακας 3. Ελλάδα: Διαρθρωτικά μέτρα για το 2010 1/ Μέτρα Ημερομηνία

Μακροοικονομική σημασία

Προηγούμενες δράσεις

1. Μείωση των δαπανών για μισθούς και συντάξεις μέσω της περικοπής επιδομάτων σε μισθούς και συντάξεις (εκτός από τις κατώτατες).

Βελτιώνει την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, επηρεάζει τις εξελίξεις στη διαμόρφωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

2. Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23% και του μειωμένου συντελεστή από 10% σε 11% και των ειδικών φόρων σε ποτά, τσιγάρα και καύσιμα με απόδοση τουλάχιστον 1,25 δις ευρώ μέσα

Βελτιώνει την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.

στο 2010.
3. Ορισμός ομάδας και επικεφαλής στο ΓΛΚ με ευθύνη τη συγκέντρωση σε ταμειακή βάση στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης.
Διαρθρωτικοί στόχοι

Καθιέρωση αρμοδιοτήτων για την εντός του έτους δημοσιονομική επίβλεψη της γενικής κυβέρνησης.

Τέλος Ιουνίου 2010

1. Δημιουργία ενός ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για τη διατήρηση της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα και έτσι της δυνατότητας ενίσχυσης της Ελληνικής οικονομίας με την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης στις τράπεζες εάν χρειαστεί.

Ενισχύει τη σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

2. Υιοθέτηση και έναρξη εφαρμογής της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο τη μείωση του αριθμού των τοπικών αυτοδιοικήσεων και των εκλεγμένων/διορισμένων στελεχών

Βελτιώνει την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.

(Καλλικράτης)
3. Κατάθεση τροποποιήσεων στο Νόμο 2362/1995 ώστε (i) το ΥΠΟΙΚ να πρέπει να παρουσιάζει

Βελτιώνει την αξιοπιστία του προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

τριετή δημοσιονομική στρατηγική και προϋπολογισμό, (ii) να εισαχθεί μια προσέγγιση από πάνω

προς τα κάτω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού με όρια δαπανών στον Κρατικό Προϋπολογισμό

και πολυετής εκτιμήσεις δαπανών ανά αρμόδιο υπουργείο, (iii) να εισάγει αποθεματικά έκτακτης

ανάγκης, (iv) να απαιτεί συμπληρωματικό προϋπολογισμό για κάθε υπέρβαση δαπανών πάνω από

το αποθεματικό , (v) και να εισάγει μηχανισμούς ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεω. Ο

τροποποιημένος νόμος θα πρέπει να τεθεί άμεσα σε ισχύ, και στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του

2011
4. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή πρέπει να παρουσιάσει έκθεση για την αξιολόγηση του εάν οι

Μειώνει το δημοσιονομικό κόστος της γήρανσης και βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Αυξάνει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

παράμετροι του νέου συστήματος ενισχύουν σημαντικά τη μακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία.

Τέλος Σεπτεμβρίου 2010

1. Υιοθέτηση μιας συνολικής μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος που να περιορίζει την προβλεπόμενη αύξηση των δημοσίων δαπανών για συντάξεις κατά την περίοδο 2010-60 σε 2,5%

Βελτιώνει την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Μειώνει τις υπερβάσεις δαπανών.

του ΑΕΠ.
2. Καθιέρωση της καταγραφής των αναλήψεων υποχρεώσεων σε όλα τα υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς. Δημοσιοποίηση μηνιαίων στοιχείων της γενικής κυβέρνησης για την ετήσια εξέλιξή τους (συμπεριλαμβανομένων των ανεξόφλητων χρεών).

3. Δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το 2009 των δέκα πιο ελλειμματικών δημοσίων επιχειρήσεων, ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές, στην επίσημη ιστοσελίδα του

Αυξάνει τη διαφάνεια σε σχέση με τους κινδύνους που απειλούν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Υπουργείου Οικονομικών.
4. Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχήματος διαχείρισης έργου (συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής εποπτείας από το ΥΠΟΙΚ και πέντε ομάδες εμπειρογνωμόνων) για την εφαρμογή ενός σχεδίου πάταξης της φοροδιαφυγής ώστε να ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση μέσα από την ενίσχυση του εισπρακτικού μηχανισμού και την είσπραξη ανεξόφλητων οφειλών από τους μεγαλύτερους οφειλέτες – σε συντονισμό με τα ασφαλιστικά ταμεία, την αναδιοργάνωση μιας μονάδας για τους μεγαλύτερους φορολογούμενους που να εστιάζει σε αυτούς που συνεισφέρουν τα μεγαλύτερα ποσά στα έσοδα, ένα ισχυρό πρόγραμμα ελέγχων για την καταπολέμηση της συστηματικής φοροδιαφυγής από άτομα με μεγάλο πλούτο και ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής δίωξης των μεγαλύτερων παραβατών, την ενίσχυση του προγράμματος ελέγχων των δηλώσεων και των πληρωμών

Βοηθά στην επίτευξη των στόχων για τα έσοδα και ενισχυεί τη βιωσιμότητα της προσαρμογής διευρύνοντας την κατανομή του κόστους προσαρμογής.

Τέλος Δεκεμβρίου 2010

1. Δημοσιοποιήση μιας λεπτομερούς έκθεσης από το ΥΠΟΙΚ σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής για τη δομή και το επίπεδο των αμοιβών και το μέγεθος και τη δυναμική της

Μειώνει την κλιμάκωση στις αμοιβές. Βελτιώνει τη διαφάνεια στην απασχόληση στο δημόσιο τομέα.

απασχόλησης στη γενική κυβέρνηση
2. Υιοθέτηση νέου Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων για τις υπηρεσίες που συμμετέχουν στο

Ενισχύει την εμπιστοσύνη στα δημοσιονομικά στοιχεία και υποστηρίζει τη διαμόρφωση δημοσιονομικής πολιτικής. Μειώνει την κρατική παρέμβαση στην πραγματική οικονομία, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στην αγορά και μειώνει υπερβάσεις στον προϋπολογισμό.

Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα.
3. Προετοιμασία ενός προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για την πώληση περιουσιακών στοιχείων

και επιχειρήσεων που ανήκουν στο κράτος με στόχο την είσπραξή 1 δις ευρώ ανά έτος την περίοδο 2011-2013.

1/ Οι διαρθρωτικοί στόχοι για το 2011 θα καθοριστούν στις αξιολογήσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου και έλ Δ βί 2010

1/ Τα στοιχεία του πίνακα υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Μνημόνιο Συνεννόησης στις

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης θα βασίζονται σε τριμηνιαίους απολογισμούς των προϋποθέσεων για όλη τη χρονική διάρκεια της συμφωνίας. Η αποδέσμευση των δόσεων θα βασίζεται στην τήρηση των ποσοτικών κριτηρίων επιδόσεων και στη θετική αξιολόγηση της προόδου στα κριτήρια πολιτικής του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και αυτού του Μνημονίου, το οποίο καθορίζει τα λεπτομερή κριτήρια για τις διαδοχικές αξιολογήσεις έως το τέλος του 2011. Τα λεπτομερή κριτήρια για τα έτη 2012 και 2013 θα καθοριστούν με την ευκαιρία της αξιολόγησης της άνοιξης του 2011.

Θα τους παρέχουν επίσης όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την παρακολούθηση της προόδου και της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (Παράρτημα 1).

1. Ενέργειες για τον πρώτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του δεύτερου τριμήνου 2010)

i. Δημοσιονομική Εξυγίανση

Πρόοδος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2010 και τα δημοσιονομικά μέτρα που υιοθετήθηκαν στη συνέχεια. Η πρόοδος αξιολογείται σε σχέση με τα (σωρευτικά) τριμηνιαία ανώτατα όρια ελλείμματος στο ΜΟΧΠ (συμπεριλαμβανομένου του Τεχνικού Μνημονίου Συνεννόησης (ΤΜΣ)). Οι αρχές θα λάβουν τα ακόλουθα μέτρα, που θα εξοικονομήσουν συνολικό ποσό ίσο με 2,5% του ΑΕΠ το 2010:

 •   Αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, με απόδοση τουλάχιστον 1800 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (800 εκ. ευρώ το 2010)·
 •   Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, στον καπνό και στο αλκοόλ, με απόδοση τουλάχιστον 1.050 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (450 εκατ. ευρώ το 2010)·
 •   Μείωση του μισθολογίου του δημοσίου τομέα με τη μείωση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας και των επιδομάτων που καταβάλλονται σε δημοσίους υπαλλήλους, με τις καθαρές εξοικονομήσεις να ανέρχονται σε 1.500 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (1.100 εκ. ευρώ το 2010)·
 •   Μείωση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας που καταβάλλονται στους συνταξιούχους, με ταυτόχρονη προστασία αυτών που λαμβάνουν χαμηλότερες συντάξεις, με τις καθαρές εξοικονομήσεις να ανέρχονται σε 1.900 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (1.500 εκ. ευρώ το 2010)·
 •   Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού για αποθεματικό απροβλέπτων, με στόχο την εξοικονόμηση 700 εκ. ευρώ·
 •   Μείωση των υψηλότερων συντάξεων, με στόχο την εξοικονόμηση 500 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (350 εκ. ευρώ το 2010)·
 •   Κατάργηση των περισσότερων από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για το επίδομα αλληλεγγύης (εκτός από ένα μέρος για την ανακούφιση της φτώχειας), με στόχο την εξοικονόμηση 400 εκ. ευρώ·
 •   Μείωση των δημοσίων επενδύσεων κατά 500 εκ. ευρώ σε σύγκριση με τον ισχύοντα σχεδιασμό·
 •   Το Κοινοβούλιο υιοθετεί, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα σταθερότητας του Ιανουαρίου 2010, ένα νόμο που θα θεσπίζει μία προοδευτική φορολογική κλίμακα για όλες τις πηγές εισοδήματος και μια οριζόντια ενιαία αντιμετώπιση του εισοδήματος που προέρχεται από εργασία καιπεριουσιακά στοιχεία·
 •   Το Κοινοβούλιο υιοθετεί, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα σταθερότητας του Ιανουαρίου 2010,ένα νόμο που θα καταργεί τις απαλλαγές και τις αυτόνομες φορολογικές διατάξεις στο φορολογικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των εισοδημάτων από τα ειδικά επιδόματα που
page82image27896

Οι αρχές δεσμεύονται να διαβουλεύονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για την υιοθέτηση

page82image29368

πολιτικών που δεν συνάδουν με αυτό το μνημόνιο.

page82image30480

Πριν από την καταβολή των δόσεων, οι αρχές

page82image31592

πρέπει να παρέχουν μια έκθεση συμμόρφωσης σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων.

καταβάλλονται στους δημοσίους υπαλλήλους. Ο νόμος ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2010.

ii. Διαρθρωτικές Δημοσιονομικές Μεταρρυθμίσεις

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει έως τα τέλη Ιουνίου του 2010, ένα νόμο που θα απαιτεί τη μηνιαία δημοσίευση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) έγκαιρων, μηνιαίων στατιστικών στοιχείων (σε ταμειακή βάση) για τα έσοδα, τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση του Κράτους, καθώς και για τις εκκρεμείς δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

iii. Ρύθμιση και εποπτεία χρηματοπιστωτικού τομέα

Η Τράπεζα της Ελλάδος, εκ μέρους της Κυβέρνησης, θα συστήσει ένα ανεξάρτητο Χρηματοπιστωτικό Ταμείο Σταθερότητας, με ισχυρή δομή διακυβέρνησης, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων θεμάτων φερεγγυότητας και για να διαφυλαχθεί η ευρωστία του χρηματοπιστωτικού τομέα και η ικανότητά του να στηρίξει την ελληνική οικονομία, παρέχοντας κεφαλαιακή υποστήριξη στις τράπεζες, αν χρειαστεί (Παράρτημα 2).

Έναρξη εφαρμογής εντατικοποιημένης εποπτείας των τραπεζών, μεταξύ άλλων με τη διάθεση περισσότερων ανθρώπινων πόρων, με σκοπό επίσης την ανάληψη της εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου, συχνή υποβολή εκθέσεων βάσει αυστηρότερων προθεσμιών και τριμηνιαίων ελέγχων φερεγγυότητας σε ακραίες συνθήκες (stress tests).

Επανεξέταση του πτωχευτικού νόμου στον ιδιωτικό τομέα για να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τις παρατηρήσεις της ΕΚΤ.

iv. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Οι αρχές θα προωθήσουν μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης:

Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο, κυρίως μέσω της συγχώνευσης δήμων, νομαρχιών και περιφερειών με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και των μισθών.

Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει νομοθεσία που απαιτεί δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων που αφορούν αναλήψεις υποχρεώσεων για κονδύλια στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας:

Η Κυβέρνηση θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να αναθεωρήσει το πλαίσιο διαπραγματεύσεων των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και των συμβάσεων.

Για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές:

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νόμο για την απλοποίηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει την οριζόντια νομοθεσία για την Οδηγία για τις Υπηρεσίες.

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο αναδιάρθρωσης για τον σιδηροδρομικό τομέα με χρονοδιάγραμμα μέτρων το οποίο:

 θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρησιακές δραστηριότητες θα γίνουν κερδοφόρες, συμπεριλαμβανομένων το κλείσιμο ζημιογόνων γραμμών·

 θα διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ που επιτρέπουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών·

 θα προβλέπει την αναδιάρθρωση της εταιρείας συμμετοχών, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης γης και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Για την αύξηση της απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής:

Η Κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρμογή μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του νόμου 3840/2010, για τη δημιουργία της «γρήγορης παραγωγής έργου», για να επιτευχθούν οι εξαμηνιαίοι στόχοι για την εκταμίευση των πληρωμών από την απορρόφηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής που προβλέπεται στον παρακάτω πίνακα. Η συμμόρφωση με τους στόχους θα πρέπει να μετράται με πιστοποιημένα στοιχεία. Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την επίτευξη ετήσιου στόχου υποβολής 10 μεγάλων έργων εφαρμογών στις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Προγραμματική περίοδος 2007-2013

page84image8408

Αιτήσεις πληρωμών που θα υποβληθούν μεταξύ 2010 και 2013

(σε εκ. ευρώ)

2010

2011

2012

2013

Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής

2330

2600

2850

3000

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

420

750

880

890

Στόχος πρώτου εξαμήνου του έτους

1105

1231

1284

Στόχος δεύτερου εξαμήνου του έτους

2245

2499

2606

page84image35064

Συνολικός ετήσιος στόχος

page84image36256

2750

3350

3730

page84image40104

3890

Η Κυβέρνηση θα συστήσει μια τεχνική ομάδα εργασίας σε άμεση επαφή με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, για να εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των α) μεγάλων έργων στους τομείς των μεταφορών, β) περιβαλλοντικών έργων, γ) εργαλείων χρηματοπιστωτικών τεχνικών και δ) μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης, αξιοποιώντας την αυξημένη τεχνική βοήθεια.

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής διοχετεύονται σε ειδικό κεντρικό λογαριασμό που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό και ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για την παροχή συγχρηματοδότησης για όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

2. Ενέργειες για το δεύτερο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του τρίτου τριμήνου 2010)

i. Δημοσιονομική Προσαρμογή

Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2010 και των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που εξαγγέλθηκαν μετέπειτα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχονται στο παρόν Μνημόνιο. Η πρόοδος θα αξιολογείται βάσει των (σωρευτικών) τριμηνιαίων ανώτατων ορίων ελλείμματος του ΜΟΧΠ (συμπεριλαμβανομένου του ΤΜΣ).

Η κυβέρνηση θα καταθέσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2011 στη Βουλή. Ο προϋπολογισμός θα παρέχει πληροφορίες και αξιόπιστες προβλέψεις για ολόκληρη την γενική κυβέρνηση και θα στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το ΜΟΧΠ. Θα περιέχει αναλυτική παρουσίαση των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής ύψους 3,2% του ΑΕΠ (4.3% του ΑΕΠ, αν ληφθούν υπ’ όψιν μεταφορές από μέτρα που εφαρμόστηκαν το 2010), και αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση των δημόσιων επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός θα περιέχει τα ακόλουθα μέτρα (σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν μέτρα που αποφέρουν ανάλογη εξοικονόμηση ύστερα από στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ):

 •   Εφαρμογή του κανόνα αντικατάστασης μόνο του 20% των συνταξιοδοτούμενων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα (κυβέρνηση, δήμοι, δημόσιες επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικές υπηρεσίες και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί)
 •   Μείωση της ενδιάμεσης κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2010, επιπλέον της προβλεπόμενης εξοικονόμησης στο πλαίσια της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης (βλέπε επόμενο μέτρο).
 •   Η κυβέρνηση ξεκινά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την μείωση του κόστους κατά τουλάχιστον 1.500 εκατομμύρια ευρώ από το 2011 ως το 2013, από τα οποία τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2011.
 •   Μη χορήγηση της τιμαριθμικής προσαρμογής των συντάξεων, με στόχο την εξοικονόμηση 100 εκατομμυρίων ευρώ.
 •   Μείωση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από εγχώριους πόρους κατά τουλάχιστον 1000 εκατομμύρια ευρώ δίνοντας προτεραιότητα στα επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια.
 •   Προσωρινές «εισφορές κρίσης» στις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι οποίες θα αποφέρουν επιπλέον έσοδα ύψους τουλάχιστον 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για το 2011, 2012 και 2013.
 •   Κίνητρα για τη ρύθμιση των παραβιάσεων χρήσης γης, οι οποίες θα αποφέρουν επιπλέον έσοδα 1.500 εκατομμύρια ευρώ από το 2011 ως το 2013, από τα οποία τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2011.
 •   Ενεργοποίηση των τεκμηρίων φορολόγησης των επαγγελματιών με απόδοση τουλάχιστον 400 εκατομμύρια ευρώ το 2011 και αυξανόμενες αποδόσεις το 2012 και 2013.
 •   Διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ μέσω της εφαρμογής σε υπηρεσίες οι οποίες σήμερα εξαιρούνται και μεταφορά σημαντικού ποσοστού (τουλάχιστον 30%) των αγαθών και υπηρεσιών που επί του παρόντος εμπίπτουν στην μειωμένη κανονική κλίμακα, με απόδοση 1.000 εκατομμυρίων ευρώ.
 •   Σταδιακή εισαγωγή «πράσινου φόρου» στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με απόδοση 300 εκατομμυρίων ευρώ στο 2011.
 •   Συλλογή εσόδων από αδειοδότηση τυχερών παιγνίων: τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ από πώληση αδειών και 200 εκατομμύρια ευρώ από δικαιώματα.
 •   Διεύρυνση της φορολογικής βάσης ακίνητης περιουσίας αναπροσαρμόζοντας τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων με στόχο την αποκόμιση τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετα έσοδα.
 •   Αύξηση της φορολόγησης αμοιβών σε είδος, συμπεριλαμβανομένης της φορολόγησης αυτοκινήτων με χρονομίσθωση (τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ).
 •   Συλλογής του ειδικού φόρου τέλους για ημιυπαίθριους χώρους (τουλάχιστον 800 εκατομμύρια το χρόνο).
 •   Αύξηση φόρου στα είδη πολυτελείας με απόδοση τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ.
 •   Ο προϋπολογισμός θα ορίσει αναλυτικά ανώτατα όρια εξόδων για κάθε υπουργείο, για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το στόχο για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης. Αυτό αφορά επίσης και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο για το2012-2013.
 •   Ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει ενδεικτική πληροφόρηση μηνιαίων εσόδων ανά κατηγορίακαι δαπάνη ανά υπουργείο. Επικαιροποιημένα στοιχεία θα γίνονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο τακτικά.Εάν χρειαστεί, το κοινοβούλιο θα εγκρίνει αλλαγές στον νόμο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ώστε να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού από το 2011 και μετά θα περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την εκτέλεση και τις προβλέψεις ολόκληρης της γενικής κυβέρνησης – συμπεριλαμβανομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής ασφάλισης, των νοσοκομείων και των άλλων νομικών προσώπων. Ένα παράρτημα στον προϋπολογισμό θα παρουσιάζει τα βασικά μεγέθη σχετικά με την χρηματοοικονομική επίδοση των μεγαλύτερων δημόσιων επιχειρήσεων, τα συνακόλουθα δημοσιονομικά και φορολογικά έξοδα και τον σχετικό δημοσιονομικό κίνδυνο.

ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις

Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νομοθεσία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διαχείρισης και των ελέγχων εφαρμόζοντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δ.Ν.Τ. Ειδικότερα, θα δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σχήμα διαχείρισης έργου (που θα περιλαμβάνει την αυστηρή επίβλεψη του ΥΠΟΙΚ και ειδικές ομάδες) ώστε να εφαρμοστούν μέτρα ενάντια στη φοροδιαφυγή και να αποκατασταθεί η φορολογική συμμόρφωση μέσα από: την ενίσχυση του εισπρακτικού μηχανισμού και την είσπραξή ανείσπρακτων οφειλών από τους μεγαλύτερους οφειλέτες (σε συντονισμό με τα ασφαλιστικά ταμεία), την αναδιοργάνωση μιας μονάδας για τους φορολογούμενους με μεγάλα εισοδήματα που να εστιάζει σε αυτούς που συνεισφέρουν τα μεγαλύτερα ποσά στα έσοδα, ένα ισχυρό πρόγραμμα ελέγχων για την καταπολέμηση της συστηματικής φοροδιαφυγής από άτομα με μεγάλο πλούτο και ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής δίωξης των μεγαλύτερων παραβατών, την ενίσχυση του προγράμματος ελέγχων των δηλώσεων και των πληρωμών.

Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος προκειμένου να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητά του. Η μεταρρύθμιση θα σχεδιαστεί σε στενή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, και η εκτιμώμενη επίπτωσή της στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα θα επικυρωθεί από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της ΕΕ. Οι παράμετροι του συστήματος θα εξασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία, όπως καθορίζεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 •   Απλούστευση του κατακερματισμένου συστήματος συντάξεων με τη συγχώνευση των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών ταμείων σε τρία ταμεία και θέσπιση ενός ενιαίου νέου συστήματος για όλους τους τωρινούς και μελλοντικούς εργαζόμενους. Οι νέοι καθολικώς δεσμευτικοί κανόνες για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις εισφορές, τους κανόνες συσσώρευσης και την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία προς όλους από την 1 Ιανουαρίου 2013·
 •   Εισαγωγή ενός ενιαίου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, ακόμη και για τις γυναίκες στο δημόσιο τομέα (σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2011), που θα ολοκληρωθεί ως τον Δεκέμβριο του 2013·
 •   Σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ανταποδοτικής περιόδου για συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη από 37 σε 40 έτη ως το 2015·
 •   Τροποποίηση του τύπου απονομής σύνταξης στο ανταποδοτικό σχήμα για την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των εισφορών που καταβάλλονται και των παροχών που λαμβάνονται, με το ποσοστό συσσώρευσης να περιορίζεται σε ένα μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 1,2%, και οι συντάξεις να τιμαριθμοποιούνται·
 •   Εισαγωγή ενός αυτόματου μηχανισμού προσαρμογής όπου, κάθε τρία χρόνια αρχίζοντας το 2020, θα αυξάνει τις (ελάχιστες και νομοθετημένες) ηλικίες συνταξιοδότησης ανάλογα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη συνταξιοδότηση·
 •   Επέκταση για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών από τα τελευταία πέντε έτη στο σύνολο του εργασιακού βίου (διατηρώντας τα κεκτημένα δικαιώματα)·
 •   Μείωση του ανώτατου ορίου στις συντάξεις·
 •   Εισαγωγή ενός εγγυημένου εισοδήματος βασισμένου σε εισοδηματικά κριτήρια για τουςηλικιωμένους (πάνω από το νομοθετημένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης), για την προστασίατων πιο ευάλωτων ομάδων, συμβατό με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·
 •   Μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης στην πρόωρη συνταξιοδότηση. Ειδικότερα, η αύξηση της ελάχιστης ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης στα 60 έτη από την 1η Ιανουαρίου 2011, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επάγγελμα και εκείνων με 40 χρόνια εισφορών. Κατάργηση των ειδικών κανόνων για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993 (με παράλληλη διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων). Ουσιαστική αναθεώρηση τουκαταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων·
 •   Μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών (κατά 6% ετησίως) για τα άτομα που συνταξιοδοτούνταιμεταξύ των ηλικιών 60 και 65, με περίοδο συνεισφορών μικρότερη των 40 ετών·
 •   Εισαγωγή αυστηρότερων όρων και τακτική επανεξέταση της πλήρωσης των προϋποθέσεων γιατις συντάξεις αναπηρίας.
  Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει μεταρρύθμιση του Γ.Λ.Κ., που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 •   Ενδυνάμωση του ρόλου του Γ.Λ.Κ. στο σχεδιασμό και τον έλεγχο του προϋπολογισμού
 •   Παροχή απαραίτητων πόρων σε όρους προσωπικού υψηλού επιπέδου, υποδομής και εξοπλιστικήςυποστήριξης, διαχειριστικής οργάνωσης και πληροφοριακών συστημάτων
 •   Παροχή διασφαλίσεων για τους υπαλλήλους του Γ.Λ.Κ. απέναντι σε πολιτικές παρεμβάσεις καιπρόβλεψη για προσωπική ευθύνη για την παροχή αξιόπιστων δεδομένων
 •   Ενδυνάμωση των θεσμικών μηχανισμών για παροχή αξιόπιστων και εύλογων επίσημων δημοσιονομικών προβλέψεων οι οποίες θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τις διαθέσιμες πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις στην πορεία εκτέλεσης. Για το σκοπό αυτό οι επίσημες μακροοικονομικέςπροβλέψεις θα πρέπει να αξιολογούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονεςΗ Κυβέρνηση θα λάβει τα ακόλουθα μέτρα για να εξασφαλίσει την έγκαιρη παροχή αξιόπιστων δημοσιονομικών λογαριασμών και στατιστικών στοιχείων: Το ΓΛΚ ξεκινά, τον Ιούνιο του 2010, τη δημοσίευση έγκαιρων, μηνιαίων στατιστικών στοιχείων (σε ταμειακή βάση) για τα έσοδα, τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (χρέη) για τη «διαθέσιμη γενική κυβέρνηση» και των επιμέρους φορέων της (κράτος, κοινωνική ασφάλιση, νοσοκομεία, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα)·

   Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα λεπτομερές, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σχεδίου δράσης, που θα συμφωνηθεί με την Eurostat, για τη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων της γενικής κυβέρνησης που απαιτούνται βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου της ΕΕ, ειδικότερα με την ενίσχυση των μηχανισμών που διασφαλίζουν την ταχεία και ορθή παροχή των δεδομένων αυτών, τη διασφάλιση της προσωπικής ευθύνης σε περίπτωση εσφαλμένων αναφορών· και την αναζήτηση της κατάλληλης επιτόπιας τεχνικής βοήθειας με στόχο ταχεία πρόοδο·

   Η Κυβέρνηση θα αρχίσει να δημοσιεύει έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με την χρηματοοικονομική κατάσταση στις δημόσιες επιχειρήσεις και σε άλλους δημόσιους φορείς που δεν υπάγονται στη γενική κυβέρνηση (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεων, ισολογισμών και στοιχεία για την απασχόληση και τις μισθολογικές δαπάνες). Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί ένας τακτικός και έγκαιρος μηχανισμός αναφοράς.

  iii. Εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα

  Η Τράπεζα της Ελλάδας και η κυβέρνηση θα διασφαλίσουν ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι πλήρως λειτουργικό.

  Θα αναθεωρηθεί η επάρκεια το πτωχευτικό πλαίσιο, για τις τράπεζες και τους μη χρηματοπιστωτικούς φορείς.

iv. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Πρόοδος των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης:

Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και του χρονοδιαγράμματος, για τη δημιουργία ενός απλοποιημένου συστήματος αμοιβών που θα καλύπτει τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα. Θα αφορά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και θα αποτελεί μέρος της ευρύτερης μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύστημα που η αμοιβή θα αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα.

Η κυβέρνηση θα εγκαινιάσει τη χρήση λειτουργικών ελέγχων της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο και των υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι Γενικοί Όροι που θα διέπουν τους ελέγχους θα συμφωνηθούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Οι στόχοι των ελέγχων είναι:

 •   Να γίνει απολογισμός σχετικά με τη χρήση πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων πόρων, να αρχίσουν να εκτελούνται κυβερνητικές λειτουργίες (π.χ., απασχόληση, αγαθά και υπηρεσίες) σε κεντρικό επίπεδο και σε εποπτευόμενους δημόσιους οργανισμούς
 •   Να καθοριστούν δράσεις εξορθολογισμού της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και να υπάρξουν οφέλη σε όρους παραγωγικότητας, να ποσοτικοποιηθεί πιθανή εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών από την εφαρμογή αυτών των δράσεων
 •   Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα των υπαρχουσών κοινωνικών προγραμμάτων και να γίνουν προτάσεις για την μεταρρύθμιση ή την κατάργηση των λιγότερο αποτελεσματικών, καθώς και να να ποσοτικοποιηθεί πιθανή εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών από την εφαρμογή αυτών των δράσεων.Ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές:Οι αρχές θα πρέπει να θέσουν σε πλήρη λειτουργία το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).Στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την καταγραφή των υφιστάμενων κλαδικών νομοθεσιών (screening) και θα διασφαλίσει τη λειτουργία των σημείων μοναδικής επαφής (single points of contact).

  Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές φορτίων που θα άρει τους περιορισμούς που δεν προβλέπονται στην Οδηγία 96/26/ΕΕ της 29ης Απριλίου 1996 σχετικά με την είσοδο στο επάγγελμα των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και τις ελάχιστες σταθερές τιμές.

  Επίσης θα εκδώσει Προεδρικό Διάταγμα για την απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ενέργειας και Υπουργική Απόφαση για τον εξορθολογισμό των τιμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

  Προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών:

  Η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα, σε συμφωνία με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, για να διευκολύνει τις ΑΞΕ και τις επενδύσεις σε καινοτόμους και στρατηγικούς τομείς (πράσινες βιομηχανίες, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ), μέσω της αναθεώρησης του Επενδυτικού Νόμου, της υιοθέτησης μέτρων που θα διευκολύνουν ΣΔΙΤ, δράσεις που θα προωθούν προγράμματα μεγάλων ΑΞΕ και μέτρα ενδυνάμωσης των πολιτικών προώθησης των εξαγωγών.

3. Ενέργειες για τον τρίτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του τέταρτου τριμήνου 2010)

i. Δημοσιονομική Προσαρμογή

Η κυβέρνηση θα επιτύχει τον στόχο του προγράμματος του 2010 για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης.

Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2011 στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβάνοντας τα μέτρα προσαρμογής που προσδιορίζει το παρόν Μνημόνιο.

Η κυβέρνηση θα προετοιμάσει ένα σχέδιο αποκρατικοποιήσεων για την πώληση περιουσιακών στοιχείων και δημόσιων επιχειρήσεων με σκοπό την είσπραξή τουλάχιστον 1 δις Ευρώ ανά έτος την περίοδο 2011-2013.

ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει το νομοσχέδιο για την ενδυνάμωση του δημοσιονομικού πλαισίου σε συνέχεια των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ. Τα ακόλουθα πρέπει να είναι μέρος της μεταρρύθμισης:

 •   Η εισαγωγή ενός μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου για τη γενική κυβέρνηση βάσει ενός τριετούς κυλιόμενου ανώτατου ορίου δαπανών για το κράτος, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την τοπική αυτοδιοίκηση
 •   Η ενδυνάμωση της θέσης του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τα υπόλοιπα υπουργεία τόσο κατά την φάση προετοιμασίας όσο και εκτέλεσης του προϋπολογισμού (δίνοντας στον Υπουργό δικαίωμα αρνησικυρίας στις αποφάσεις για δαπάνες και στην εκτέλεσή τους)
 •   Η εισαγωγή υποχρεωτικού αποθεματικού έκτακτων αναγκών στον προϋπολογισμό, της τάξεως του 10% της συνολικής πίστωσης για κρατικές δαπάνες, εκτός από μισθούς, συντάξεις και τόκους. Η χρήση του αποθεματικού έκτακτης ανάγκης θα αποφασίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών
 •   Η διασφάλιση ότι το κοινοβούλιο δεν αλλάζει το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού κατά το στάδιο έγκρισης, αλλά επικεντρώνεται στη σύνθεση των δημόσιων δαπανών και εσόδων και στην αξιοπιστία των προβλέψεων για τα έξοδα και τα έσοδα.
 •   Η εισαγωγή ισχυρότερων μηχανισμών ελέγχου των δαπανών, ειδικότερα μέσω της εφαρμογής κατάλληλων ελέγχων για την παρακολούθηση της ανάληψης υποχρεώσεων, μέσω των οποίων οι φορείς δαπανών (υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκομεία και νομικά πρόσωπα) θα αναφέρονται τακτικά στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων σε σύγκριση με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού.
 •   Η εισαγωγή ενός κανόνα εσόδων για την γενική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον οποίο η διάθεση των εσόδων εφόσον αυτά ξεπερνούν τις προβλέψεις θα καθορίζεται εκ των προτέρων στον προϋπολογισμό.
 •   Η δημιουργία μιας ειδικής υπηρεσίας προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο που θα παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές και ειδικό λεπτομερή έλεγχο σε δημοσιονομικά ζητήματα, θα αναφέρεται δημοσίως για τα δημοσιονομικά σχέδια και την εκτέλεσή τους, καθώς και για τις μακροοικονομικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται στον προϋπολογισμό.Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου που διέπει τους μισθούς του δημόσιου σε συμφωνία με τον παρόν Μνημόνιο.

iii. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης:

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα νομοσχέδια και διατάγματα που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη δημιουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για τους μισθούς στο δημόσιο τομέα. Το Υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιεύσει μια αναλυτική έκθεση, βασισμένη σε πληροφορίες και με τη συνεργασία της Αρχής Ενιαίων Πληρωμών, για τη δομή και το ύψος των αποζημιώσεων, το μέγεθος και τη δυναμική της απασχόλησης στη γενική κυβέρνηση.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν τη πρώτη φάση της μεταρρύθμισης για το ενιαίο σύστημα κρατικών συμβάσεων, με τη δημιουργία μιας κεντρικής αρχής προμηθειών και με την άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις κρατικές συμβάσεις και θα εισάγουν τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων δημοπρασίας. Θα πρέπει να διασφαλιστεί μία κοινή προσέγγιση και κοινές διαδικασίες για τη διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισμών, καθώς και για ελέγχους εκ των προτέρων (ex ante) και εκ των υστέρων (ex post).

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοσχέδια και μέτρα απαραίτητα για την εφαρμογή της ατζέντας για Καλύτερη Ρύθμιση.

Για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας:

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για το θεσμικό πλαίσιο προμηθειών υγείας (Νόμος 3580/2007), θα δημιουργήσει σύστημα για τη διαχείριση των φαρμάκων, το οποίο θα ευνοεί την χρήση γενόσιμων φαρμάκων – αντίγραφα (, συμπεριλαμβανομένου και ενός συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης των συνταγών των γιατρών.

Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα μηχανοργάνωσης των νοσοκομείων, αναβαθμίζοντας τα συστήματα κατάρτισης των προϋπολογισμών τους και τη μεταρρύθμιση των συστημάτων διοίκησης, λογιστικής διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένου και διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) και χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει περισσότερη δημοσιονομική και λειτουργική επίβλεψη των δαπανών υγείας από τον Υπουργό Οικονομικών, τη δημοσίευση ελεγμένων λογαριασμών και τη βελτίωση των μηχανισμών τιμολόγησης και κοστολόγησης.

Ενδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας:

Σε συνέχεια διαλόγου με κοινωνικούς εταίρους, η Κυβέρνηση θα προτείνει και το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νομοθεσία για την μεταρρύθμιση του πλαισίου μισθολογικών διαπραγματεύσεων στον ιδιωτικό τομέα, που θα προβλέπουν τη μείωση της αμοιβής της υπερωριακής εργασίας και τη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας. Θα επιτρέψει σε τοπικά σύμφωνα να θέτουν τις μισθολογικές αυξήσεις χαμηλότερα από τις κλαδικές συμφωνίες και να εισάγουν αμοιβές που θα συνδέονται με την παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης.

Η Κυβέρνηση θα αλλάξει τον κανονισμό σχετικά με το σύστημα διαιτησίας, (Νόμος 1876/1990) έτσι ώστε και τα δύο μέλη να μπορούν να καταφύγουν στη διαιτησία αν διαφωνούν με τη πρόταση του μεσολαβητή.

Σε συνέχεια διαλόγου με κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για τους κατώτατους μισθούς με εισαγωγή μισθών κάτω από τον κατώτατο μισθό (sub-minima) για ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι και θα εφαρμόσει μέτρα που θα εγγυώνται ότι οι τρέχοντες κατώτατοι μισθοί θα παραμείνουν σταθεροί σε ονομαστικούς όρους για τρία χρόνια.

Η κυβέρνηση θα αλλάξει την νομοθεσία για την προστασία της εργασίας παρατείνοντας την περίοδο μαθητείας για νέες θέσεις εργασίας στο ένα έτος, μειώνοντας το συνολικό επίπεδο αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης και διασφαλίζοντας ότι το καθεστώς αποζημίωσης θα είναι το ίδιο για ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, αυξάνοντας το ελάχιστο όριο ενεργοποίησης των κανόνων μαζικών απολύσεων ειδικά για μεγάλες επιχειρήσεις και διευκολύνοντας τη χρήση συμβάσεων προσωρινής εργασίας και ημιαπασχόλησης.

Για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές:

Η κυβέρνηση θα αλλάξει την υπάρχουσα (κλαδική) νομοθεσία σε σημαντικούς τομείς υπηρεσιών όπως ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο και η εκπαίδευση. Η νέα νομοθεσία θα πρέπει να διευκολύνει την ίδρυση υπηρεσιών, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 15 και 25 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες και ειδικά απαιτήσεις σχετιζόμενες με ποσοτικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, νομικές απαιτήσεις, μετοχικές απαιτήσεις, κατώτερες ή ανώτερες αμοιβές και περιορισμούς σε πολυτομεακές δραστηριότητες. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, εφαρμόζοντας την παράγραφο σχετικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών του Άρθρου 16 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες μέσω μιας προσέγγισης, η οποία θα διασφαλίζει νομική βεβαιότητα για τους παρόχους υπηρεσιών, δηλαδή καθορίζοντας στην αντίστοιχη (κλαδική) νομοθεσία ξεκάθαρα ποιες προϋποθέσεις αφορούν ή όχι διασυνοριακές υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση θα προτείνει νομοθεσία για την άρση των περιορισμών σε κλειστά επαγγέλματα συμπεριλαμβανομένων:

 •   του νομικού επαγγέλματος, να άρει περιττούς περιορισμούς για ελάχιστη αμοιβή, την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το που μπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα
 •   του φαρμακευτικού επαγγέλματος, σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των φαρμακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους
 •   του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή, περιορισμό στον αριθμό των συμβολαιογράφων, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το που μπορούν οι συμβολαιογράφοι να δρουν και την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης
 •   αρχιτέκτονες, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή
 •   μηχανικοί, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή
 •   ορκωτοί λογιστές, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία και θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ολοκληρώσει την πλήρη και ουσιαστική μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας για τα Επαγγελματικά Προσόντα (Οδηγία 2005/36/ΕΕ) και τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, η οποία μεταξύ άλλων θα αναθεωρήσει το Νόμο 3325/05, θα εφαρμόσει το Νόμο 3335/05 για βιομηχανικές ζώνες, και θα εφαρμόσει το χωροταξικό σχέδιο.

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία που θα τροποποιεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού (ΕΑΑ), η οποία θα καταργεί το σύστημα κοινοποίησης για όλες τις συμφωνίες που υπάγονται στο πεδίο δράσης του Άρθρου 1 του Νόμου 703/1977, θα δίνει στην ΕΑΑ τη δύναμη να απορρίπτει καταγγελίες, θα αυξήσει την ανεξαρτησία των μελών της ΕΑΑ και θα ιδρύσει εύλογο για την διερεύνηση και έκδοση αποφάσεων.

Προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών:

Η κυβέρνηση θα διενεργήσει μια σε βάθος εκτίμηση όλων των δράσεων Έρευνας & Ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με σκοπό να προσαρμόσει την εθνική στρατηγική.

Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα εξωτερικό συμβουλευτικό σώμα χρηματοδοτούμενο από το 7ο Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης, για να εξετάσει τον τρόπο ενίσχυσης της καινοτομίας, την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ δημόσιας έρευνας και ελληνικών βιομηχανιών και την ανάπτυξη περιφερειακών βιομηχανικών κλάστερς.

Αύξηση της απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής:

Η κυβέρνηση πρέπει να επιτύχει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών (οι οποίες θα μετρηθούν βάσει πιστοποιημένων στοιχείων) και για την υποβολή μεγάλων σχεδίων.

4. Ενέργειες για τον τέταρτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2011)

i. Δημοσιονομική προσαρμογή

Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2011 σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού. Η πρόοδος θα εξετάζεται βάσει των (σωρευτικών) ανώτατων ορίων ελλείμματος που περιλαμβάνονται στο ΜΟΧΠ (συμπεριλαμβανομένου και του ΤΜΣ)

ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές ρυθμίσεις

Το κοινοβούλιο να υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση του δημοσιονομικού πλαισίου, σύμφωνα με το υπόμνημα αυτό.

iii. Διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης:

Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την αποτελεσματική ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/66/EC για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων και ταυτόχρονα θα διασφαλίσει ότι η ευθύνη για την

εξέταση των διαδικασιών ανάθεσης θα δίνεται στα διοικητικά δικαστήρια. Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την υιοθέτηση της Οδηγίας 2009/81 για τις δαπάνες ασφάλειας και άμυνας.

Μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος:

Η Κυβέρνηση θα υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο ανάκαμψης του τομέα των σιδηροδρόμων ώστε να καταστούν οι δραστηριότητές του κερδοφόρες, υλοποιώντας την οδηγία της ΕΕ και αναδιαρθρώνοντας την εταιρία συμμετοχών.

Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νομοθεσία που θα απελευθερώνει τις δραστηριότητες των τομέων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η ανεξαρτησία και οι δυνατότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και να απελευθερωθεί ο τομέας του χειρισμού των συστημάτων μεταβίβασης της ΔΕΣΜΗΕ (ηλεκτρισμός) και της ΔΕΣΦΑ (φυσικό αέριο), συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης διαφανών κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής του προέδρου και των μελών της ΡΑΕ.

5. Ενέργειες για τον πέμπτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2011)

i. Δημοσιονομική προσαρμογή

Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2011 σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού. Η πρόοδος θα εξετάζεται βάσει των τριμηνιαίων ανώτατων ορίων ελλείμματος του ΜΟΧΠ (συμπεριλαμβανομένου και του ΤΜΣ).

ii. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης:

Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία/διάταγμα, με το οποίο θα καθιερώνεται ένα απλοποιημένο σύστημα αμοιβών (που να περιλαμβάνει το βασικό μισθό και τα επιδόματα) και να ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας ότι η αμοιβή αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα: αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι μέρος μίας συνολικής αναμόρφωσης της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων του δημοσίου τομέα.

Με βάση τα ευρήματα από την εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο, η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία και μέτρα για τον εξορθολογισμό της χρήσης των πόρων, την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και των κοινωνικών προγραμμάτων.

Οι αρχές θα λάβουν τα ακόλουθα μέτρα για την ενδυνάμωση των θεσμών στην αγορά εργασίας:

Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση για την ενδυνάμωση της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία πρέπει να στελεχωθεί πλήρως με εξειδικευμένο προσωπικό και να έχει ποσοτικούς στόχους σε σχέση με τον αριθμό τον ελέγχων που θα πραγματοποιεί.

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και θα απαιτεί την εγγραφή/καταχώρηση νέων εργαζομένων πριν αυτοί αναλάβουν υπηρεσία.

Αναθεώρηση των περιθωρίων βελτίωσης της στόχευσης των κοινωνικών δαπανών έτσι ώστε να ενδυναμωθεί το κοινωνικό δίχτυ προστασίας για τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές:

Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει συγκεκριμένη νομοθεσία για την κατάργηση των κλειστών επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών επαγγελμάτων, φαρμακείων, συμβολαιογράφων, αρχιτεκτόνων, μηχανικών και ορκωτών λογιστών.

Αύξηση της απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής:

Η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών (οι οποίες θα μετρηθούν βάσει πιστοποιημένων στοιχείων).

6. Ενέργειες για τον έκτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2011) i. Δημοσιονομική προσαρμογή

Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2011 σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού. Η πρόοδος θα εξετάζεται βάσει των τριμηνιαίων ανώτατων ορίων ελλείμματος του ΜΟΧΠ (συμπεριλαμβανομένου και του ΤΜΣ).

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει έναν προκαταρκτικό προϋπολογισμό για το 2012 στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και περιλαμβάνοντας την αναλυτική παρουσίαση των μέτρων προσαρμογής που ανέρχονται σε τουλάχιστον 2,2% του ΑΕΠ. Τα μέτρα αυτά είναι: (σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν μέτρα που αποφέρουν ανάλογη εξοικονόμηση, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ)

 • –  Μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα επιπροσθέτως του κανόνα της μίας πρόσληψης ανά πέντε συνταξιοδοτήσεις. Αυτό θα επιτρέψει εξοικονόμηση τουλάχιστον 600 εκ. ευρώ.
 • –  Ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα μη αλκοολούχα ποτά, συνολικής απόδοσης τουλάχιστον 300 εκ. ευρώ.
 • –  Συνέχιση της επέκτασης της βάσης για τον φόρο ακίνητης περιουσίας με την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών απόδοσης τουλάχιστον 200 εκ. ευρώ πρόσθετων εσόδων.
 • –  Συνέχιση της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξοικονόμηση τουλάχιστον 500 εκ. ευρώ.
 • –  Αναστολή στις ονομαστικές αυξήσεις συντάξεων.
 • –  Συνέχιση της αύξησης της αποτελεσματικότητας των τεκμηρίων φορολόγησης των επαγγελματιών μεστόχο τη συλλογή τουλάχιστον 100 εκ. ευρώ επιπλέον.
 • –  Μείωση των επιδοτήσεων σε δημόσιες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 800 εκ. ευρώ, ως αποτέλεσματης αναδιάρθρωσής τους.
 • –  Επιδόματα ανεργίας με κριτήρια τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα διαβίωσης. Στόχος είναι ηεξοικονόμηση 500 εκ. ευρώ.
 • –  Η εξασφάλιση επιπρόσθετων εσόδων από την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων: τουλάχιστον 225 εκ.ευρώ από την πώληση αδειών και 400 εκ. ευρώ από δικαιώματα.
 • –  Περαιτέρω διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ με την εφαρμογή του κανονικού συντελεστή για αγαθά καιυπηρεσίες που τώρα υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, στοχεύοντας την συλλογή τουλάχιστον επιπλέον 300 εκ. ευρώ.

ii. Διαρθρωτικές αλλαγές
Μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης:

Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της Ατζέντας για την Καλύτερη Νομοθέτηση σχετικά με τη μείωση του διοικητικού βάρους κατά 20% σε σύγκριση με το 2008 και θα κατεθέση έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος:

Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τη νομοθεσία ώστε να περιορίσει τα φορολογικά εμπόδια σε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, όπως η μη μεταφορά συσσωρευμένων ζημιών μαζί με την επιχείρηση και ο πολύπλοκος υπολογισμός των υπερβολικών κερδών (νόμος 3522/2006 άρθρο 11) κατά τη μεταβίβαση εταιρειών.

Η Κυβέρνηση θα λάβει αποφάσεις για την απλοποίηση της διαδικασίας τελωνειακής εκκαθάρισης των εξαγωγών και εισαγωγών και θα δώσει τη σχετική δυνατότητα εκκαθάρισης φορτίων σε μεγάλες επιχειρήσεις ή βιομηχανικές περιοχές αντί των τελωνείων. Η Κυβέρνηση θα καταργήσει την απαίτηση για εγγραφή στο μητρώο εξαγωγέων του εμπορικού επιμελητηρίου για την απόκτηση πιστοποιητικού προέλευσης.

7. Ενέργειες για τον έβδομο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2011)

i. Δημοσιονομική προσαρμογή

Η κυβέρνηση θα επιτύχει τους στόχους τους προγράμματος για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης για το 2011.

Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει ένα προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2012 για περαιτέρω μείωση τους ελλείμματος και θα συμπεριλάβει μέτρα προσαρμογής τα οποία θα ανέρχονται σε τουλάχιστον 2,2% του ΑΕΠ συμφωνία με το Μνημόνιο.

ii. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Αύξηση της απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής:

Η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών (οι οποίες θα μετρηθούν βάσει πιστοποιημένων στοιχείων).

Εισαγωγή ενός διαδικτυακού ανοιχτού συστήματος επιτήρησης των διαδικασιών αποδοχής των προτάσεων έργων και υλοποίησης των δημοσίων έργων.

Διασφάλιση ότι η διαχειριστική επάρκεια όλων των διαχειριστικών αρχών και ενδιάμεσων φορέων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-1013, έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 (Ποιότητα Διοίκησης).

Παράρτημα 1. Παροχή στοιχείων

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ακόλουθοι δείκτες και εκθέσεις πρέπει να τίθενται από τις αρμόδιες αρχές στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ σε τακτική βάση. Σε γενικές γραμμές, πληροφορίες που παρέχονται σε άλλους πολυμερείς και διμερείς πιστωτές, που συμμετέχουν σε πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας όπου υπάρχει και κοινοτική συμμετοχή, θα παρέχονται και στην Επιτροπή, εκτός αν η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι αυτό δεν απαιτείται. Οι αρχές θα υποβάλλουν στην Επιτροπή και την ΕΚΤ εκθέσεις συμμόρφωσης σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων αμέσως μετά τις ημερομηνίες δοκιμής.

Παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών

page95image5832

Προκαταρκτικά μηνιαία στοιχεία για την εφαρμογή του κρατικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένης της κύριας λειτουργικής κατηγοριοποίησης των εσόδων και δαπανών και ανά υπουργείο)

Επικαιροποιημένα μηνιαία σχέδια για την κατάσταση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το υπόλοιπο του έτους, συμπεριλαμβανομένης της κύριας λειτουργικής κατηγοριοποίησης των εσόδων και δαπανών ανά υπουργείο.

Προκαταρκτικά μηνιαία στοιχεία ρευστότητας για φορείς γενικής κυβέρνησης (εκτός του Κράτους)

Μηνιαία στοιχεία για τη μισθοδοσία του Δημοσίου (της γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικής κατηγοριοποίησης σε ονομαστικούς μισθούς και επιδόματα σε δημοσίους υπαλλήλους ανά υπουργείο και δημόσιο φορέα), αριθμό υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικής κατηγοριοποίησης ανά υπουργείο και δημοσίων φορέων εκτός της κεντρικής κυβέρνησης), μέσο μισθό (συμπεριλαμβανομένου του βασικού μισθού, παροχών και επιδομάτων). Θα προστίθεται λειτουργική κατηγοριοποίηση αυτών των στοιχείων στους κύριους δημόσιους φορείς.

Τριμηνιαία στοιχεία για τους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης και του δημόσιου χρέους σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς στατιστικής.

Εβδομαδιαία πληροφόρηση για τα στοιχεία ρευστότητας της Κυβέρνησης με αναφορά στη χρήση και πηγή κεφαλαίου καθώς και για τη σχετική

Μηνιαίως, 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα- αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνονται επίσης σε επόμενες διαβιβάσεις σε περίπτωση αναθεώρησης

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα- αυτά τα στοιχεία θα περιλαμβάνονται επίσης σε επόμενες διαβιβάσεις σε περίπτωση αναθεώρησης

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα (έναρξη Ιούνιος 2010)

Τριμηνία λογιστικά στοιχεία, 90 ημέρες μετά το τέλος κάθε τριμήνου.

Εβδομαδιαίως την Παρασκευή, με αναφορά στην προηγούμενη

page95image21568
page95image21840
page96image520

χρονική περίοδο – επίσης πληροφόρηση για κύριες κυβερνητικές δαπάνες και έσοδα.

Στοιχεία για τη χρηματοδότηση φορέων γενικής κυβέρνησης εκτός της κεντρικής κυβέρνησης

Στοιχεία οφειλόμενων δαπανών (με τις καθυστερούμενες οφειλές) της γενικής κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής ασφάλισης και νομικών προσώπων.

Στοιχεία οφειλόμενων δαπανών (καθυστερούμενες οφειλές) του Κράτους και των νοσοκομείων.

Δημόσιο Χρέος και επιχορηγήσεις της γενικής κυβέρνησης σε δημόσιες επιχειρήσεις και στον ιδιωτικό τομέα.

Στοιχεία εσόδων και δαπανών και ισολογισμοί των 30 μεγαλυτέρων δημοσίων επιχειρήσεων, βάσει συνολικών δαπανών.

Στοιχεία των κοινοτικών επιδοτήσεων (αποζημιώσεις και προκαταβολές), δαπάνες κεφαλαίων και επιχορηγήσεις καλυπτόμενες από κοινοτικές προκαταβολές ή υποψήφιες, για κοινοτική αποζημίωση, επιχορηγήσεις από προγράμματα κοινοτικής βοήθειας, ειδικώς συμφωνημένα με την ΕΕ

Μηνιαία αναφορά των συναλλαγών από τους εκτός προϋπολογισμού λογαριασμούς

Μηνιαία στοιχεία των συναλλαγών ειδικών λογαριασμών
Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων πολιτικής

Πέμπτη.

Μηνιαίως όχι αργότερα από 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα – αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνονται και σε επόμενες διαβιβάσεις σε περίπτωση αναθεώρησης.

Τριμηνιαίως, εντός 55 ημερών μετά το τέλος κάθε τριμήνου.

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα.

Μηνιαίως, εντός ενός μήνα.

Τριμηνιαίως, τρεις μήνες μετά το τέλος κάθε τριμήνου.

Μηνιαίως εντός τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα

Μηνιαίως στο τέλος κάθε μήνα.

Μηνιαίως στο τέλος κάθε μήνα

Μηνιαίως στο τέλος κάθε μήνα

Παρέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος – συγκεντρωτικοί νομισματικοί ισολογισμοί των πιστωτικών

Εβδομαδιαίως κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα

Μηνιαίως 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα

page96image19608
page96image19880
page97image528

ιδρυμάτων

Εξέλιξη της εξωτερικής χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών στις θυγατρικές τους στο εξωτερικό2

Εξωτερικές χρηματοδοτικές ροές για το τραπεζικό σύστημα, τις επιχειρήσεις, το δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων εξελίξεων εντός των επομένων 12 μηνών

Έκθεση για τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος
Έκθεση για την εξέλιξη των δεικτών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Έκθεση σε αποτελέσματα από τα τακτικά τεστ φερεγγυότητας ακραίων καταστάσεων

Αναλυτική αναφορά του ισολογισμού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με αναφορά και επεξήγηση των μεταβολών των λογαριασμών

Μηνιαίως 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα

Μηνιαίως 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα

Εβδομαδιαίως την επόμενη εργάσιμη

Τριμηνιαίως 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε τριμήνου, σύμφωνα με διαθεσιμότητα στοιχείων

Τριμηνιαίως 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε τριμήνου, σύμφωνα με διαθεσιμότητα στοιχείων

Εβδομαδιαίως την επόμενη εργάσιμη

page97image10352
page97image10624
page97image10896

2 όλα τα είδη δανεισμού και κεφαλαίου καθώς επίσης και τις καθαρές καταθέσεις στις θυγατρικές στο εξωτερικό

Παράρτημα 2 – Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γενικά

 • –  Ο σκοπός του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ταμείο) είναι να διατηρήσει τη σταθερότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, χορηγώντας ίδια κεφάλαια σε περίπτωση σημαντικής συρρίκνωσης των κεφαλαίων.
 • –  Το Ταμείο δεν θα στηρίζει τη ρευστότητα, η οποία θα παρέχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
 • –  Τα ίδια κεφάλαια θα παρέχονται με τη μορφή προνομιούχων μετοχών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι προνομιούχες μετοχές θα μετατρέπονται σε κοινές, σε επόμενο στάδιο και σύμφωνα με κανόνες που θα εξειδικευθούν περαιτέρω στηνομοθεσία θέσπισης του Ταμείου.
 • –  Η συμμετοχή στο Ταμείο θα είναι υποχρεωτική και θα ενεργοποιείται όταν δεν καλύπτονται οι ελάχιστεςκεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως έχουν οριστεί για συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τηνΤράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια εποπτική αρχή και όταν δεν μπορεί να βρεθεί άλλη ιδιωτική λύση.
 • –  Εάν τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δύνανται να συγκεντρώσουν εγκαίρως επιπρόσθετα κεφάλαια για να αποπληρώσουν το Ταμείο, θα εφαρμόζεται σχέδιο αναδιάρθρωσής τους υπό την αιγίδα του Ταμείο, κατ’εφαρμογήν των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων.
 • –  Το Ταμείο θα ιδρυθεί με ειδική ελληνική νομοθεσία.
 • –  Προβλέπεται αρχική επταετής διάρκεια. Μετά το τέλος αυτής της περιόδου η κυριότητα του Ταμείου περνάστο Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι το ύψος της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου.Νομικό Καθεστώς
  • –  Το Ταμείο θα δημιουργηθεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η λειτουργία του (π.χ. για διευκόλυνση προσλήψεων και αποδοχών του κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού).
  • –  Η νομική δομή του Ταμείου θα επιτρέπει την ιδιωτική συμμετοχή. Κεφάλαια

– Το Ταμείο θα χρηματοδοτείται με ποσό 10 δις ευρώ από την ελληνική κυβέρνηση από πηγές προερχόμενες από το κοινό πρόγραμμα ΕΕ/ΔΝΤ. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος ζημιών αναλαμβάνεται πλήρως από την ελληνική κυβέρνηση ως κύριος μέτοχος του Ταμείου. Η αγορά των προνομιούχων μετοχών του Ταμείου θα γίνει τοις μετρητοίς.

Οργανωτικά ζητήματα

 • –  Το Ταμείο θα διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από (1) έναν επικεφαλής, έναν εκτελεστικό διευθυντή και τρεις διευθυντές που θα ορίζονται από τον Διοικητή της ΤτΕ, και (2) δύο ex officio διευθυντές που εκπροσωπούν το Υπουργείο Οικονομικών και τον Διοικητή της ΤτΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΚΤ θα ορίσουν έναν παρατηρητή που θα συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου (με την επιφύλαξη, στην περίπτωση του παρατηρητή της Ε. Επιτροπής, της εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων)
 • –  Ο επικεφαλής, ο εκτελεστικός διευθυντής και οι μη ex officio διευθυντές θα απαιτείται από την νομοθεσία να είναι άτομα εγνωσμένου τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού κύρους στην Ελλάδα, στην ΕΕ ή διεθνώς.
 • –  Καθένας από τους επικεφαλής και μη ex officio διευθυντές θα ορίζεται για διάρκεια πέντε ετών, ανανεώσιμη για δύο ακόμα έτη και θα ανακαλείται υποχρεωτικά μόνο κατόπιν σχετικής απόφασης ελληνικού δικαστηρίου μετά από αίτημα είτε του Διοικητή της ΤτΕ είτε του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου όταν (1) δεν είναι πλέον ικανός να ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα καθήκοντα της θέσης του ή (2) κριθεί ένοχος για σοβαρή παράνομη συμπεριφορά.
 • –  Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
page98image28480
page98image28752
page98image29024
page98image29296
 • –  Η νομοθεσία θέσπισης του Ταμείου θα προβλέπει ότι κατά την εκτέλεση των υπό του νόμου καθηκόντων τους, ούτε ο Διοικητής της ΤτΕ, ούτε κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου θα αναζητήσουν ή λάβουν οδηγίες από την ελληνική κυβέρνηση ή από άλλο κρατικό φορέα.
 • –  Το διοικητικό συμβούλιο θα παρουσιάζει εξαμηνιαίες εκθέσεις στην ελληνική Βουλή, την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
 • –  Τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από το ίδιο το Ταμείο. Εξουσίες του Ταμείου

– Για την εκπλήρωση των στόχων του το Ταμείο θα έχει ορισμένες εξουσίες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχει χρηματοδοτήσει, και οι οποίες θα ασκούνται μετά από διαβούλευση με την ΤτΕ. Οι εξουσίες του Ταμείου θα ασκούνται με την επιφύλαξη των εποπτικών αρμοδιοτήτων της ΤτΕ και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής :

o να απαιτεί από την ΤτΕ να του παρέχει για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε πληροφορία απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού του

o να ορίζει ένα μέλος στο ΔΣ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
o να απαιτεί από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την υποβολή σχεδίου αναδιάρθρωσης
o να έχει δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) σε αποφάσεις ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

(επιχειρηματική στρατηγική, απόδοση μερισμάτων, θέματα μισθοδοσίας, ρευστότητας και

διαχείρισης ενεργητικού παθητικού κ.λ.π.)
o να συγκαλεί τη ΓΣ των μετόχων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος όπως ορίζει το εταιρικό

δίκαιο
o να απαιτεί τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές, όταν το χρηματοπιστωτικό

ίδρυμα αδυνατεί να καλύπτει (1) το ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων όπως ορίζει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο ή (2) ορισμένες οικονομικές απαιτήσεις που θα επιβάλλονται από το σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η νομοθεσία θέσπισης του Ταμείου, θα εξειδικεύσει περαιτέρω μια αντικειμενική διαδικασία που θα ακολουθείται για τις τιμές μετατροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες από την παρέμβαση του Ταμείου, τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των μετόχων και τους κοινοτικούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

o να προχωρά σε διαγνωστικές μελέτες και ειδικούς ελέγχους με τη βοήθεια εξωτερικών ελεγκτών για να αξιολογείται η φερεγγυότητα του τραπεζικού ιδρύματος όταν το Ταμείο κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

– Η ΤτΕ, με την ιδιότητα της ως εποπτικός φορέας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το Ταμείο θα νομιμοποιούνται για την μέγιστη δυνατή ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία.

Κριτήρια για την αύξηση κεφαλαίου

 • –  Τα κριτήρια για οποιαδήποτε αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να εναρμονιστούν με την Απόφαση της Επιτροπής της 19.11.2008 (Ν 560/2008 μέτρα στήριξης για τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα). Η χορήγηση μετοχικού κεφαλαίου υπόκειται ειδικότερα στα παρακάτω κριτήρια.
 • –  Τα πιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλλουν μη σωρευτική αποζημίωση με βάση τους κανόνες της αγοράς, εκτός εάν η ανάλυση του σχεδίου αναδιάρθρωσης δικαιολογεί μία εναλλακτική προσέγγιση. Μία μη σωρευτική αποζημίωση με βάση τους κανόνες της αγοράς μπορεί να είναι είτε 10% (όπως ορίζεται στην παραπάνω απόφαση) ή εξαρτώμενη από το προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος και την ποιότητα του κεφαλαίου, μεταξύ 7% και 9.3%, ενώ το κεφάλαιο πρώτης βαθμίδας (tier 1) για βασικά υγιή πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει κανονικά να αποζημιώνεται με όχι λιγότερο από 9%.
 • –  Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα καταβάλλουν μερίσματα ή εξοφλούν κουπόνια σε υβριδικό κεφάλαιο, εκτός αν είναι υποχρεωμένα εκ του νόμου να το κάνουν, κάτι που εφαρμόζεται στην περίπτωση κερδοφόρου πιστωτικού ιδρύματος (εν τούτοις το πιστωτικό ίδρυμα δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει αποθεματικά για να παρουσιάσει κέρδη).
 • –  Το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να επαναγοράσει τις προνομιούχες μετοχές στο ίδιο ποσό με αυτό που επενδύθηκε αρχικά σε αυτό. Μετά από 5 χρόνια οι μετοχές πρέπει να επανακτηθούν ή πρέπει να αποζημιωθούν με πρόστιμο. Αν δεν μπορούν να επανακτηθούν γιατί δεν καλύπτονται τα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας, οι προνομιούχες μετοχές πρέπει να μετατραπούν σε κοινές μετοχές.
page99image31320
page99image31592

Έγκριση σχεδίου αναδιάρθρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

– Κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και να εγκριθεί με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο να διασφαλιστεί ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα ανακτήσει τη βιωσιμότητά του στο τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης, ότι θα επιτευχθεί ο επιμερισμός του κόστους ανάμεσα στους μετόχους και ότι θα περιοριστεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Επόμενα βήματα

– Οι ελληνικές αρχές θα ετοιμάσουν την απαραίτητη νομοθεσία που θα θέσει σε εφαρμογή τις παραπάνω λεπτομέρειες μέχρι το τέλος Ιουνίου 2010 το αργότερο.

page100image5608
page100image5880
page101image696
page101image968
page101image1240
page101image1512
page101image1784
page101image2056
page101image2328
page101image2600
page101image2872
page101image3144
page101image3416
page101image3688

page101image3848

page101image4384
page101image4656
page101image4928
page101image5200
page101image5472
page101image5744
page101image6016
page101image6288
page101image6560
page101image6832
page101image7104
page101image7376

page101image7536

page101image8072
page101image8344
page101image8616
page101image8888
page101image9160
page101image9432

Παράρτημα 3. Προϋποθέσεις Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Δράση

Χρονοδιάγραμμα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σεπτέμβριος 2010

– εκκίνηση διαδικασιών για την απλοποίηση του συστήματος πληρωμών ώστε να καλύπτει τόσο το βασικό μισθό όσο και όλα τα επιδόματα που αφορούν όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και εξασφάλιση ότι το νέο αυτό σύστημα λαμβάνει υπόψη την παραγωγικότητά τους και τα καθήκοντα.

Απλοποίηση του συστήματος πληρωμών των δημοσίων υπαλλήλων

– ίδρυση μιας Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, πλήρως λειτουργική, με στόχο να συγκεντρωθούν σε μία αρχή οι πληρωμές των μισθών προς τους Δημοσίους υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Δεκέμβριος 2010

– υιοθέτηση της νομοθεσίας για ένα απλοποιημένο σύστημα πληρωμών.

– ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του συστήματος κρατικών συμβάσεων για όλους τους κλάδους και για όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης εισάγοντας την χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auctioning systems)

Ιούνιος 2011 Δεκέμβριος 2010

Κρατικές Συμβάσεις

Διαφάνεια στις αποφάσεις δημοσίων δαπανών

– εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και ενός αποτελεσματικού συστήματος προσφυγών.
– υιοθέτηση της νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια μέσω της υποχρέωσης δημοσίευσης

Μάρτιος 2011 Ιούνιος 2010

page102image736
page102image1008
page102image1280
page102image1552
page102image1824
page102image2096
page102image2368
page102image2640
page102image2912
page102image3184
page102image3456
page102image3728
page102image4000
page102image4272
page102image4544
page102image4816
page102image5088
page102image5360
page102image5632
page102image5904
page102image6176
page102image6448
page102image6720
page102image6992
page102image7264
page102image7536
page102image7808
page102image8080
page102image8352
page102image8624
page102image8896
page102image9168
page102image9440

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Δράση

Χρονοδιάγραμμα

στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων για δαπάνες της κυβέρνησης.

Ιούνιος 2010

– υιοθέτηση της νομοθεσίας για την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο.

Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

– υιοθέτηση της νομοθεσίας και όλων των διαταγμάτων για πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης από την 1 Ιανουαρίου 2011 με ταυτόχρονη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των πόρων μεταξύ των φορέων.

Δεκέμβριος 2010

Σεπτέμβριος 2010

– ανάθεση αναθεώρησης από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα της οργάνωσης και της λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης.

Ανεξάρτητη λειτουργική αξιολόγηση της κεντρικής κυβέρνησης

Ιούνιος 2011

– υιοθέτηση νομοθεσίας και μέτρων για τον εξορθολογισμό της χρήσης των πόρων, της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και της αποδοτικότητας των κοινωνικών προγραμμάτων

Δεκέμβριο2010

-υιοθέτηση της νομοθεσίας για την εφαρμογή της Ατζέντας για Καλύτερης Νομοθέτηση.

Καλύτερη Νομοθέτηση

Σεπτέμβριος 2011

– διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των μέτρων για την μείωση 20% του διοικητικού βάρους με βάση τα δεδομένα του 2008 και υποβολή σχετικής έκθεσης εφαρμογής στην Ε. Επιτροπή.

page103image712
page103image984
page103image1256
page103image1528
page103image1800
page103image2072
page103image2344
page103image2616
page103image2888
page103image3160
page103image3432
page103image3704

page103image3864

page103image4400
page103image4672
page103image4944
page103image5216
page103image5488
page103image5760
page103image6032
page103image6304
page103image6576
page103image6848
page103image7120
page103image7392
page103image7664
page103image7936
page103image8208
page103image8480
page103image8752
page103image9024
page103image9296
page103image9568

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Δράση

Χρονοδιάγραμμα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ

Έναρξη συνομιλιών με τους κοινωνικούς εταίρους

Για την προετοιμασία αναθεώρησης των διαπραγματεύσεων των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και των συμβατικών ρυθμίσεων

Ιούνιος 2010

– παράταση της περιόδου μαθητείας για νέες θέσεις εργασίας στο ένα έτος.

– μείωση του συνολικού επιπέδου αποζημιώσεων το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου για όλους τους εργαζόμενους. (blue and white collar workers)

Αναθεώρηση της Νομοθεσίας για την Προστασία της Απασχόλησης

– αύξηση του ελάχιστου κατωφλίου (threshold) για την ενεργοποίηση όρων ομαδικών απολύσεων, ειδικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Δεκέμβριος 2010

– εφαρμογή μέτρων για τη διασφάλιση ότι οι κατώτατοι μισθοί της τρέχουσας περιόδου θα παραμείνουν αμετάβλητοι σε ονομαστική αξία για 3 χρόνια.

– διευκόλυνση της χρήσης συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης και μερικής απασχόλησης.

– έπειτα από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση θα πρέπει να υιοθετήσει νομοθεσία για τους κατώτατους μισθούς εισάγοντας ειδική σχετική πρόβλεψη (sub-minima) για ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο όπως οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι.

Δεκέμβριος 2010

Αναθεώρηση του κατώτατου μισθολογίου

– διασφάλιση ότι οι κατώτατοι μισθοί της τρέχουσας περιόδου θα παραμείνουν αμετάβλητοι σε ονομαστική αξία για 3 χρόνια.

page104image824
page104image1096
page104image1368
page104image1640
page104image1912
page104image2184
page104image2456
page104image2728
page104image3000
page104image3272
page104image3544
page104image3816
page104image4088
page104image4360
page104image4632
page104image4904
page104image5176
page104image5448
page104image5720
page104image5992
page104image6264
page104image6536
page104image6808
page104image7080
page104image7352
page104image7624
page104image7896
page104image8168
page104image8440
page104image8712
page104image8984
page104image9256
page104image9528
page104image9800
page104image10072
page104image10344
page104image10616
page104image10888
page104image11160
page104image11432
page104image11704
page104image11976
page104image12248

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Δράση

Χρονοδιάγραμμα

– υιοθέτηση νομοθεσίας για την αναθεώρηση του συστήματος διαπραγματεύσεων των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανόμενων των τοπικών συμφώνων απασχόλησης, με στόχο την αύξηση μισθών σε κατώτερο των κλαδικών συμβάσεων επίπεδο.

Αναθεώρηση του συστήματος διαπραγματεύσεων των μισθών στον ιδιωτικό τομέα για τη συγκράτηση των μισθών

Δεκέμβριος 2010

– εφαρμογή μεταβλητών απολαβών έτσι ώστε οι μισθοί να αντικατοπτρίζουν την παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης.

– τροποποίηση των ρυθμίσεων του συστήματος διαιτησίας.

– προσαρμογή της νομοθεσίας για την εισαγωγή ετήσιου υπολογισμού χρόνου εργασίας και μείωση στις υπερωριακές αμοιβές.

Δεκέμβριος 2010

Αύξηση της ευελιξίας στο ωράριο εργασίας.

– ενίσχυση της νομοθεσίας για την επιβολή δήλωσης των νέων απασχολούμενων.

Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας

Ιούνιος 2011

– διασφάλιση ότι η Επιθεώρηση Εργασίας είναι πλήρως στελεχωμένη και ότι έχουν τεθεί ποσοτικοί στόχοι ελέγχων.

Αναθεώρηση στο δίκτυ κοινωνικής προστασίας.

Αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής με στόχο βελτιώσεις των κοινωνικών δαπανών για να ενισχυθεί η κοινωνική προστασία προς τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Ιούνιος 2011

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αναθεώρηση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα νέο απλοποιημένο σύστημα (αναλογικό) για όλους τους νυν και μελλοντικούς εργαζόμενους που περιλαμβάνει:

Ιούνιος 2010

– μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, συνταξιοδότηση στην ηλικία των 65 ετών για όλους,

page105image624
page105image896
page105image1168
page105image1440
page105image1712
page105image1984
page105image2256
page105image2528
page105image2800
page105image3072
page105image3344
page105image3616
page105image3888
page105image4160
page105image4432
page105image4704
page105image4976
page105image5248

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δράση Χρονοδιάγραμμα

συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ασφαλιστεί προ της 1 Ιανουαρίου 1993.

– αύξηση της απαιτούμενης ηλικίας για συνταξιοδότηση των γυναικών που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα στα 65 χρόνια μέχρι το 2013.

– ενίσχυση της σύνδεσης των εισφορών με τα επιδόματα.

– υπολογισμός των συντάξεων σύμφωνα με το σύνολο του εργασιακού βίου.

– μια μέση ετήσια λογιστική μεταφορά ύψους 1,2

– τιμαριθμοποίηση των συντάξεων

– έναν αυτόματο μηχανισμό προσαρμογής που να συνδέει το έτος συνταξιοδότησης με την αύξηση στην προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά το έτος συνταξιοδότησης.

– αυξημένη ελάχιστη περίοδο εισφορών από 37 σε 40 έτη μέχρι το 2015.

– περιορισμένη χρήση της πρόωρης συνταξιοδότησης στα 60 έτη από την 1 Ιανουαρίου 2011, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, και όσων έχουν 40 χρόνια εισφορών

– αναθεωρημένο σύστημα παροχής αναπηρικών συντάξεων

– μείωση (κατά 6% το χρόνο) των συντάξεων για εκείνους που θα συνταξιοδοτούνται μεταξύ των 60 και 65 ετών με λιγότερα από 40 χρόνια εισφορών.

– καμία ειδική μεταχείριση για όσους έχουν ασφαλιστεί προ της 1 Ιανουαρίου 1993.

– σημαντικές περικοπές στη λίστα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (σε όχι περισσότερα από 10% του συνόλου)

– ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη για όλους πάνω από 65 ετών υπολογισμένη με βάση τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα διαβίωσης

page106image792
page106image1064
page106image1336
page106image1608
page106image1880
page106image2152
page106image2424
page106image2696
page106image2968
page106image3240
page106image3512
page106image3784
page106image4056
page106image4328
page106image4600
page106image4872

page106image5032

page106image5568
page106image5840
page106image6112
page106image6384
page106image6656
page106image6928
page106image7200
page106image7472
page106image7744
page106image8016
page106image8288
page106image8560
page106image8832
page106image9104
page106image9376
page106image9648
page106image9920
page106image10192
page106image10464
page106image10736
page106image11008
page106image11280
page106image11552
page106image11824
page106image12096
page106image12368

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Δράση

Χρονοδιάγραμμα

– μείωση των συνταξιοδοτικών ταμείων σε 3

Το Κοινοβούλιο υιοθετεί την αναθεώρηση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος

Σεπτέμβριος 2010

ΥΓΕΙΑ

Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων για την βελτίωση της διαχείρισης και του συστήματος προμηθειών στην υγεία: ολοκλήρωση της εφαρμογής λογιστικού συστήματος διπλής εγγραφής, εφαρμογή επίβλεψης από τον Υπουργό Οικονομικών, δημοσίευση λογιστικών ελέγχων.

Δεκέμβριος 2010

Μεταρρύθμιση του συστήματος Υγείας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διευκόλυνση στην ίδρυση εταιριών

Απλοποίηση στην ίδρυση νέων εταιριών και πλήρης λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Σεπτέμβριος 2010 Δεκέμβριος 2010

Απλοποίηση της αδειοδότησης βιομηχανικών μονάδων και μείωση του κόστους έναρξης εργασιών

– Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την αδειοδότηση επιχειρήσεων, για βιομηχανικές δραστηριότητες και επαγγέλματα μέσω της νομοθεσίας και μέσω της λειτουργικότητας των σχετικών σχεδίων.

– Η Κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει τη νομοθεσία προκειμένου να αμβλύνει τα φορολογικά εμπόδια για συγχωνεύσεις και εξαγορές και για να μειώσει το κόστος που αφορά τα τελωνεία.

Σεπτέμβριος 2011

page107image728
page107image1000
page107image1272
page107image1544
page107image1816
page107image2088
page107image2360
page107image2632
page107image2904
page107image3176
page107image3448
page107image3720
page107image3992
page107image4264

page107image4424

page107image4960
page107image5232
page107image5504
page107image5776
page107image6048
page107image6320
page107image6592
page107image9192
page107image9464
page107image9736
page107image10008
page107image10280
page107image10552
page107image10824

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Εφαρμογή της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες

– υιοθέτηση οριζόντιας νομοθεσίας, ολοκλήρωση της μελέτης της κλαδικής νομοθεσίας – λειτουργία των μοναδικών σημείων επαφής.

Ιούνιος 2010 Σεπτέμβριος 2010 Δεκέμβριος 2010

-υιοθέτηση μέτρων σε βασικούς κλάδους υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο και η εκπαίδευση.

Δεκέμβριος 2010

– Πρόταση ειδικής νομοθεσίας για κάθε κλάδο για την άρση των περιορισμών στην εξάσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, του φαρμακοποιού, του συμβολαιογράφου, του αρχιτέκτονα, του μηχανικού, των ορκωτών ελεγκτών.

 

 

Απελευθέρωση των Κλειστών επαγγελμάτων

– Εφαρμογή της οδηγίας για τα Επαγγελματικά Προσόντα, ώστε να αναγνωρίζονται τα προσόντα εργαζομένων που προέρχονται από τρίτες χώρες

Δεκέμβριος 2010

– Υιοθέτηση νομοθεσίας για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων

Ιούνιος 2011

Μεταρρύθμιση στις Οδικές Μεταφορές Εμπορευμάτων

Απελευθέρωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών με την κατάργηση όλων των περιττών περιορισμών στην πρόσβαση στο επάγγελμα των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ελαχίστων καθορισμένων τιμών.

Σεπτέμβριος 2010 Δεκέμβριος 2010

Πλαίσιο πολιτικής ανταγωνισμού

Τροποποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητάς της να ιεραρχεί τις σημαντικές υποθέσεις καθώς και της θωράκισης της ανεξαρτησίας των μελών της.

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Ιούνιος 2010

Σιδηρόδρομοι

– Προετοιμασία ενός σχεδίου εξυγίανσης του κλάδου των σιδηροδρόμων με γνώμονα την αποκατάσταση της κερδοφορίας του επιχειρησιακού τους σκέλους. Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις οδηγίες της ΕΕ, και προσδιορισμός ενός χρονοδιαγράμματος για την αναδιάρθρωση της εταιρείας χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ακίνητης περιουσίας / γής και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

– Πλήρης υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης του σιδηροδρομικού τομέα.

Μάρτιος 2011 Σεπτέμβριος 2010

Ενέργεια

-Ολοκλήρωση των σχεδίων για την απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και έναρξη του εξορθολογισμού των τιμολογίων για τους καταναλωτές

Μάρτιος 2011

-Υιοθέτηση νομοθεσίας για το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων εφαρμογής

– Υιοθέτηση μέτρων για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Μάρτιος 2011

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Προώθηση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και επενδύσεων σε στρατηγικούς κλάδους.

Η Κυβέρνηση θα πάρει μέτρα για τη διευκόλυνση ΑΞΕ και επενδύσεων καινοτομίας σε στρατηγικούς κλάδους (πράσινες βιομηχανίες, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ.) μέσω της αναθεώρησης του Επενδυτικού Νόμου, της υιοθέτησης μέτρων για τη διευκόλυνση των ΣΔΙΤ, δράσεων για την επιτάχυνση μεγάλων σχεδίων ΑΞΕ καθώς και μέτρων για την ενίσχυση της

Σεπτέμβριος 2010

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Δράση

Χρονοδιάγραμμα

πολιτικής προώθησης εξαγωγών.

– Αξιολόγηση σε βάθος όλων των δράσεων Ε&Α και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων επιχειρησιακών προγραμμάτων, με στόχο την προσαρμογή της εθνικής στρατηγικής.

Δεκέμβριος 2010

Ε&Α και Καινοτομία

– Δημιουργία ενός Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, που θα χρηματοδοτείται από το 7ο πρόγραμμα Ε&Α, με στόχο να εξετάσει την προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της δημόσιας έρευνας και της ελληνικής βιομηχανίας και την ανάπτυξη περιφερειακών βιομηχανικών σχηματισμών συνεργασίας (clusters).

Δεκέμβριος 2010

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

– εφαρμογή μέτρων για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων για απαιτούμενες πληρωμές από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής και για την υποβολή μεγάλων σχεδίων.

Ιούνιος 2010

– σύσταση μιας Ομάδας Δράσης σε συνεργασία με την Επιτροπή για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη σχεδίων υψηλής ποιότητας καθώς και για να υπάρξει καλύτερος συντονισμός με άλλες δράσεις.

Αύξηση στην απορρόφηση των Πόρων από τα Διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

– ολοκλήρωση των ενεργειών για τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων στις δημόσιες επενδύσεις ώστε αυτές να κατευθύνονται προς σχέδια που ωφελούνται από κεφάλαια της Ε.Ε., και μέσω της εισαγωγής ενός κεντρικού τραπεζικού λογαριασμού.

– επίτευξη των στόχων για απαιτούμενες πληρωμές (μετρήσιμα αποτελέσματα προς πιστοποιημένα δεδομένα) και μεγάλα σχέδια

– εφαρμογή στο διαδίκτυο ενός ανοιχτού συστήματος επιτήρησης των διαδικασιών έγκρισης των προτάσεων έργων και της υλοποίησης των δημοσίων έργων.

– διασφάλιση της διοικητικής ικανότητας όλων των Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Δεκέμβριος 2010 και μετά κάθε έξι μήνες

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δράση Χρονοδιάγραμμα

Δεκέμβριος 2011

Δεκέμβριος 2011

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ (ΤΜΣ) 3 Μαΐου 2010

1. Το παρόν Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (TMΣ) προσδιορίζει το πλαίσιο συνεννόησης όσον αφορά τους ορισμούς των δεικτών που υπόκεινται σε ποσοτικούς στόχους (κριτήρια απόδοσης και ενδεικτικοί στόχοι), οι οποίοι ορίζονται στην επιστολή προθέσεων (ΕπΠ). Περιγράφει επίσης τις μεθόδους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της απόδοσης του προγράμματος καθώς και τις υποχρεώσεις για παροχή πληροφοριών προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των στόχων.

.

2. Για τους σκοπούς του προγράμματος, όλα σχετιζόμενα με συνάλλαγμα, τα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ροές θα αποτιμώνται σε όρους «συναλλαγματικών ισοτιμιών του προγράμματος» όπως ορίζονται ακολούθως, με την εξαίρεση των στοιχείων εκείνων που επηρεάζουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο, τα οποία θα μετρώνται σε όρους τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του προγράμματος είναι αυτές που διαμορφώθηκαν την 30ή Απριλίου 2010. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για τους σκοπούς του προγράμματος καθορίζονται ως €1 = 1.3315 Δολάρια ΗΠΑ, €1 = 125.81 Γιέν Ιαπωνίας, €1.135 = 1 ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα)

Θα προβούμε σε διαβουλεύσεις με το Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ πριν από την τροποποίηση μέτρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα επιστολή, ή τη θέσπιση νέων μέτρων που ενδεχομένως να αποκλίνουν από τους στόχους του προγράμματος, και θα παράσχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το Ταμείο τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση του προγράμματος

 

Γενική Κυβέρνηση
Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει:

Τους φορείς που καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του νόμου 2362/1995 σχετικά με τη «Δημόσια Λογιστική, Έλεγχος των Κυβερνητικών Δαπανών και άλλοι Κανονισμοί».

Την τοπική αυτοδιοίκηση που περιλαμβάνει δήμους, νομαρχίες και τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βασικών και ειδικών προϋπολογισμών τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων και των οργανισμών που υπάγονται σε αυτούς, οι οποίοι ταξινομούνται ως τοπικές αρχές, σύμφωνα με το ΕΣΟΛ 95 (ESA 95).

Τα ασφαλιστικά ταμεία που περιλαμβάνουν όλα τα ταμεία που ιδρύθηκαν και καταχωρήθηκαν ως Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης στα μητρώα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο ορισμός της γενικής κυβέρνησης περιλαμβάνει επίσης και τυχόν νέα ταμεία, ή άλλα ειδικά προγράμματα προϋπολογισμού και εκτός προϋπολογισμού προγράμματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος προκειμένου να φέρουν εις πέρας ενέργειες δημοσιονομικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται στο εγχειρίδιο του ΔΝΤ σχετικά με τις Στατιστικές των Δημοσίων Χρηματοοικονομικών του 2001.

4.
την ΕΚΤ και το ΔΝΤ αναλυτικές πληροφορίες για τα μηνιαία έσοδα και τις μηνιαίες δαπάνες, τις αποπληρωμές εσωτερικού και εξωτερικού χρέους, την έκδοση νέου εσωτερικού και εξωτερικού χρέους , τις μεταβολές στα ταμειακά διαθέσιμα της κεντρικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, όλα τα άλλα μέσα χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών κεφαλαίου καθώς και των καθυστερούμενων υποχρεώσεων της κεντρικής κυβέρνησης. Τα δεδομένα θα παρέχονται μέσα σε 30 ημέρες. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει αναλυτικά μηνιαία στοιχεία για το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις των τοπικών αρχών και των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, σε συνέπεια με την καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων.

3.

 

 

page111image30928

Οι αρχές θα ενημερώνουν αμέσως το ΔΝΤ, την

page111image32040

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό της ΕΚΤ για τυχόν δημιουργία τέτοιων νέων ταμείων ή και

page111image33432

προγραμμάτων.

Υποστηρικτικό υλικό : Το Υπουργείο Οικονομικών (Υπ.Οικ.) θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή επιτροπή,

Ι. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

 

Α. Ανώτατο όριο στον Τροποποιημένο Πρωτογενή Ταμειακό Προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης (Κριτήριο Απόδοσης).

5. Ορισμός : O Τροποποιημένος Πρωτογενής Ταμειακός Προϋπολογισμός της Γενικής Κυβέρνησης (ΤΠΤΠΓΚ) ορίζεται ως ο Τροποποιημένος Ταμειακός Προϋπολογισμός της Γενικής Κυβέρνησης (TΤΠΓΚ) μείον τις πληρωμές τόκων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο TΤΠΓΚ ορίζεται ως το άθροισμα του ταμειακού ισοζυγίου του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού , του ταμειακού ισοζυγίου του κρατικού προϋπολογισμού επενδύσεων, την μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των τοπικής αυτοδιοίκησης και τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. Τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις εξαιρούνται από τις ταμειακές εισροές. Οι ενέργειες καθαρού δανεισμού στον κρατικό προϋπολογισμό θα εγγράφονται ως ταμειακές δαπάνες.

 •   Το ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού. Το ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού θα μετράται «πάνω από τη γραμμή», βασιζόμενο στα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού (επαναλαμβανόμενα έσοδα συν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα μείον επιστροφές φόρων) μείον τις τακτικές δαπάνες (οι τακτικές δαπάνες του προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνουν τα χρεολύσια και τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης μέσω ομολόγων αλλά περιλαμβάνουν μισθούς και συντάξεις, επιδοτήσεις προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, για ιατρική φροντίδα και κοινωνική προστασία, λειτουργικές και άλλες δαπάνες, επιστρεφόμενους πόρους, πληρωμές σε αντάλλαγμα των απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταμείων για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, πληρωμές τόκων, πληρωμές για εξοπλιστικά προγράμματα και δαπάνες για το ΝΑΤΟ) του κρατικού προϋπολογισμού όπως δημοσιεύονται μηνιαία από τον επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό.
 •   Το ταμειακό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού επενδύσεων. Το ταμειακό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού επενδύσεων θα μετράται «πάνω από τη γραμμή», βασιζόμενο στα έσοδα από επενδύσεις μείον τις δαπάνες επενδύσεων του προϋπολογισμού επενδύσεων όπως δημοσιεύονται μηνιαία από τον επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στον κρατικό προϋπολογισμό επενδύσεων.
 •   Τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζονται ως τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μείον τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στις εγχώριες εμπορικές τράπεζες. Οι καταθέσεις θα μετρώνται στην ονομαστική τους αξία, εξαιρουμένων των συσσωρευμένων τόκων, σύμφωνα με την με την καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς την τοπική αυτοδιοίκηση, σε ονομαστική αξία, σύμφωνα με την καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων.
 •   Καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού ασφαλιστικών ταμείων ορίζονται τα στοιχεία του ενεργητικού μείον οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων.

o Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν

 •   Καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος και άμεσες καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων στο εγχώριο εμπορικό τραπεζικό σύστημα και έμμεσες καταθέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο του ΙΚΑ. Οι καταθέσεις μετρώνται σε ονομαστική αξία, εξαιρούμενων των συσσωρευμένων τόκων, σύμφωνα με την καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων.
 •   Κατοχή άμεσων και έμμεσων μεριδίων (μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου του ΙΚΑ), από τα ασφαλιστικά ταμεία μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας. Η κατοχή των μεριδίων θα μετράται σε τιμές αγοράς στο τέλος του μήνα.
 •   Άμεση ή έμμεση κατοχή μονάδων αμοιβαίων κεφαλαίων εκδιδόμενων από εταιρίες ελληνικής διαχείρισης (διαφορετικών από το αμοιβαίο κεφάλαιο του ΙΚΑ). Κατοχή συμμετοχών θα μετρούνται σε τιμές αγοράς στο τέλος του μήνα.

 Κατοχή ομολόγων κεντρικής κυβέρνησης, περιλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρεογράφων που έχουν εκδοθεί στο εσωτερικό, μακροπρόθεσμων χρεογράφων που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και τα οποία χειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, και έμμεση κατοχή μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου του ΙΚΑ. Οι κατοχές θα μετρούνται σε ονομαστική αξία.

o Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με την καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων.

6. Προσαρμογές. Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι πρωταρχικές δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που παρακολουθούνται δεν περιλαμβάνουν πληρωμές σχετιζόμενες με την στήριξη του τραπεζικού τομέα όταν αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος για τη στρατηγική στήριξης και αναδιάρθρωσης τραπεζικού συστήματος. Κόστη που μπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαμβάνουν δάνεια προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδύσεις σε μετοχές χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση), μη-ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση, και εξαγορά προβληματικών στοιχείων ενεργητικού. Παρόλα αυτά, χρηματοπιστωτικές ενέργειες της κεντρικής κυβέρνησης για τη στήριξη των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εγγυήσεων ή παροχής ρευστότητας, θα αναφέρονται αμέσως στα μέλη του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ. Επιπλέον, αυτό το κριτήριο απόδοσης θα αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω σε περίπτωση υπερβάσεων στα έσοδα της κεντρικής κυβέρνησης σε σύγκριση με την τρέχουσα πρόβλεψη όπως υποδεικνύεται από τα ακόλουθα:

7. 8. 9. 10. 11.

Έσοδα κεντρικής κυβέρνησης (σωρευτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010) Ιούνιος 2010: 25,056 εκ. ευρώ
Σεπτέμβριος 2010: €41.232 εκατομμύρια.
Δεκέμβριος 2010: €58.382 εκατομμύρια.

Υποστηρικτικό υλικό.

Στοιχεία σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του τακτικού και των κρατικών προϋπολογισμών θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών εντός τριών εβδομάδων μετά το τέλος του μήνα. Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα έσοδα και τα έξοδα, σύμφωνα με τις μηνιαίες αναφορές που δημοσιεύονται από τον Ιανουάριο του 2010 στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Στοιχεία σχετικά με τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει να παρέχονται στο ΔΝΤ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΚΤ από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος του μήνα.

Β. Ανώτατο όριο Πρωτογενών Δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού (Κριτήριο Απόδοσης)

12. Ορισμός: Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού αποτελούνται από τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού συν τις δαπάνες του προϋπολογισμού επενδύσεων) μείον τις δαπάνες για τόκους που καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται παραπάνω. Πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που ελέγχονται για το ΚΑ αποκλείουν τυχόν πληρωμές σε μετρητά που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση των τραπεζών, όταν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα του προγράμματος. Δαπάνες που μπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαμβάνουν δάνεια προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση)· μη ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση· και αγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, κάθε χρηματοδοτική παρέμβαση από την κεντρική ή γενική κυβέρνηση για την στήριξη των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εγγυήσεων ή την παροχή ρευστότητας, θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ.

13. Υποστηρικτικό υλικό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στοιχεία για τις μηνιαίες δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού, όπως ορίζονται παραπάνω.

Γ. Μη-Συσσώρευση Εγχώριων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών από τη Γενική Κυβέρνηση (Συνεχής Ενδεικτικός Στόχος)

14. Ορισμός. Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι εγχώριες ληξιπρόθεσμες οφειλές ορίζονται ως λογαριασμοί πληρωτέοι προς τους εγχώριους προμηθευτές όταν έχουν παρέλθει 90 ημέρες από την ημερομηνία της λήξης τους. Τα στοιχεία θα παρέχονται εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος του μήνα. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών στα τέλη Απριλίου ανήλθε σε 5,6 δισ. ευρώ.

15. Υποστηρικτικό υλικό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στοιχεία για τις μηνιαίες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού, όπως ορίζονται παραπάνω. Τα στοιχεία θα παρέχονται εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος του μήνα.

Δ. Ανώτατο όριο Συνολικού Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης (Ενδεικτικός Στόχος)

16. Ορισμός: Το συνολικό απόθεμα του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης αναφέρεται στο χρέος που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες του κρατικού προϋπολογισμού και, για τους σκοπούς του προγράμματος, θα ορίζεται ως το σύνολο των τρεχουσών ακαθάριστων υποχρεώσεων χρέους της κεντρικής κυβέρνησης. Θα περιλαμβάνει, αλλά δεν θα περιορίζεται σε, υποχρεώσεις σε μορφή τίτλων και δανείων. Η συναλλαγματική ισοτιμία του προγράμματος θα εφαρμοστεί σε κάθε μορφή χρέους αποτιμημένου σε νόμισμα εκτός ευρώ. Για τους σκοπούς του προγράμματος, το ανώτατο όριο για το ύψος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης δεν θα περιλαμβάνει χρέος που προκύπτει από πληρωμές για αναδιάρθρωση τραπεζών, όταν αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής του προγράμματος για αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Αυτό περιλαμβάνει δάνεια προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση), μη ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση και εξαγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, κάθε χρηματοοικονομική πράξη της κεντρικής κυβέρνησης για στήριξη των τραπεζών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η έκδοση των εγγυήσεων ή η παροχή ρευστότητας, θα

πρέπει να αναφέρονται αμέσως στο ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ.

page114image17728
 1. Προσαρμογές:
 2. Υποστηρικτικό υλικό: Στοιχεία για το συνολικό απόθεμα χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα

παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τα στοιχεία χρέους που δημοσιεύονται στο ενημερωτικό δελτίο δημοσίου χρέους, το αργότερο 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα

E. Ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης (κριτήριο απόδοσης)

20. Υποστηρικτικό

ΣΤ. Μη συσσώρευση των εκπρόθεσμων οφειλών εξωτερικού χρέους Γενικής Κυβέρνησης (διαρκή κριτήρια απόδοσης)

21. Ορισμός:

Το ανώτατο όριο συνολικού αποθέματος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα

page114image24248

προσαρμόζεται προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) κατά το ποσό πιθανής αναθεώρησης προς τα πάνω (ή προς τα

page114image25800

κάτω) των αποθεμάτων χρέους της κεντρικής κυβέρνησης στα τέλη Δεκεμβρίου2009.

page114image27264

19. Ορισμός: Το ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις κεντρικής κυβέρνησης θα αποκλείει εγγυήσεις στήριξης

page114image28616

τραπεζών και εγγυήσεις συνδεόμενες με χρηματοδοτούμενα δάνεια της ΕΤΕπ.

page114image29768

υλικό: Όλες οι νέες εγγυήσεις της κεντρικής κυβέρνησης, εξαιρουμένων αυτών από

page114image31000

δημόσιες τράπεζες, θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς, προσδιορίζοντας ποσά και δικαιούχους. Το Γενικό

page114image32312

Λογιστήριο του Κράτους θα παρέχει τα στοιχεία σε μηνιαία βάση εντός τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε

page114image33784

μήνα.

page114image34616

Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως εκπρόθεσμη οφειλή εξωτερικού χρέους ορίζεται

page114image35848

πληρωμή της κεντρικής κυβέρνησης, που δεν πραγματοποιείται εντός επτά ημερών από την ημέρα που η οφειλή

page114image37280

καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Το κριτήριο απόδοσης θα εφαρμόζεται σε συνεχή βάση καθόλη τη διάρκεια του

page114image38632

προγράμματος.

22. Υποστηρικτικό υλικό: Το απόθεμα των εξωτερικών εκπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβέρνησης θα παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με χρονική υστέρηση που δεν θα υπερβαίνει τις επτά ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης.

Z. Συνολική Παρακολούθηση και απαιτούμενες εκθέσεις

23. Η απόδοση του προγράμματος θα παρακολουθείται μέσω των στοιχείων που θα παρέχουν στην Ε. Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα ενημερώνουν εγκαίρως το ΔΝΤ, την Ε.Ε. και την ΕΚΤ για τυχόν αναθεώρηση στοιχείων.

II. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

24. Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος. Η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος η οποία θα πρέπει να έχει υιοθετηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2010. Για την προετοιμασία αυτής της μεταρρύθμισης, οι αρχές θα συμβουλευτούν ειδικούς από την Ε.Ε./ΔΝΤ/ΕΚΤ και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα ετοιμάσει μια έκθεση στην οποία θα αξιολογείται κατά πόσο οι παράμετροι του νέου συστήματος ενισχύουν σημαντικά την μακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία. Το νομοσχέδιο σχετικά με το νέο αναλογιστικά-ισορροπημένο σύστημα θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του Ιουνίου, 2010.

25. Προσδοκώμενα αποτελέσματα της Μεταρρύθμισης του Συνταξιοδοτικού Συστήματος. Η μεταρρύθμιση θα:

 •   Συγχωνεύσει τα υφιστάμενα ασφαλιστικά ταμεία σε τρία ταμεία μέχρι το 2018.
 •   Εισάγει ένα νέο σύστημα το οποίο θα ενισχύσει τη σύνδεση των εισφορών με τα επιδόματα, με ενιαίους κανόνες που θα εφαρμόζονται κατ’ αναλογία (ως το σύνολο των κεκτημένων δικαιωμάτων σύμφωνα με το παλιό σύστημα και των επιδομάτων που απορρέουν σύμφωνα με το νέο σύστημα) για όλους τους νυν και τους μελλοντικούς εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι που θα συνταξιοδοτηθούν από το 2015 και μετά θα πάρουν επιδόματα σύμφωνα με αυτό το σύστημα.
 •   Εισάγει ένα ενοποιημένο, θεσπισμένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, μέχρι το 2015, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ασφαλιστεί προ του 1993 και των γυναικών που εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Μετά το 2020, η ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξάνεται σύμφωνα με το προσδόκιμο ζωής.
 •   Περιορίσει την πρόωρη συνταξιοδότηση στα 60 μέχρι το 2011, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ασφαλιστεί προ του 1993, εργαζόμενους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, και όσους έχουν 35 και πάνω έτη εισφορών.
 •   Προσαρμόσει αυτόματα τα επιδόματα σύμφωνα με τις μεταβολές του δείκτη τιμών καταναλωτή, αρχής γενομένης από το 2014 (τα επιδόματα θα είναι «παγωμένα» την περίοδο 2010-2013).
 •   Περιλαμβάνει μια εγγυημένη σύνταξη για όλους τους πολίτες πάνω από την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης ώστε να παρέχεται ένα σημαντικό δίχτυ προστασίας, συμβατό με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·
 •   Επεκτείνει τα έτη σύμφωνα με τα οποία υπολογίζονται οι συντάξιμες αποδοχές από τα καλύτερα 5 της τελευταίας δεκαετίας στο σύνολο του εργασιακού βίου.
 •   Αναθεωρήσει τις προϋποθέσεις για τις συντάξεις αναπηρίας μέχρι το τέλος Μαρτίου 2011 και θα εισάγει αυστηρότερους όρους μέχρι το Δεκέμβριο του 2011, συμπεριλαμβανομένων και περιοδικών επανελέγχων όσων λαμβάνουν συντάξεις αναπηρίας.

 

 

Κύριον Dominique Strauss-Kahn, Διευθύνοντα Σύμβουλο
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Washington DC

Αθήνα 3 Μαΐου 2010 Αγαπητέ Κύριε Strauss-Kahn:

Το συνημμένο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) περιγράφει την οικονομική και χρηματοπιστωτική πολιτική την οποία η Ελληνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος αντιστοίχως θα εφαρμόσουν κατά την διάρκεια του υπολοίπου μέρους του 2010 και κατά την περίοδο 2011-2013 για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς και την δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική θέση της Ελλάδος κατά την διάρκεια μίας δύσκολης μεταβατικής περιόδου προς μία περισσότερο ανοικτή και ανταγωνιστική οικονομία. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί πλήρως απέναντι στις πολιτικές που ορίζονται στο παρόν κείμενο και στα συνημμένα αυτού, για την κατάρτιση αυστηρών προϋπολογισμών κατά τα προσεχή έτη με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε επίπεδο κάτω του 3% το 2014 και για να επιτύχει μία φθίνουσα πορεία στο λόγο δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ από το 2013, για να διαφυλάξει την σταθερότητα του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας της οικονομίας να παράγει, να αποταμιεύει και να εξάγει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση έχει επίσης δεσμευθεί πλήρως και ισομερώς απέναντι στις πολιτικές οι οποίες ορίζονται στην Απόφαση και Σύσταση που εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 16η Φεβρουαρίου 2010.

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης υψηλοτέρων και περισσότερο δίκαιων φορολογικών εσόδων και του περιορισμού της δαπάνης στο λογαριασμό μισθοδοσίας και επιδομάτων, μεταξύ άλλων στοιχείων του προϋπολογισμού.

Εν όψει αυτών των προσπαθειών και για να σηματοδοτήσει τη δέσμευση για μια αποτελεσματική μακροοικονομική πολιτική, η Ελληνική κυβέρνηση ζητά από το Ταμείο να υποστηρίξει το παρόν πολυετές πρόγραμμα στο πλαίσιο ενός Διακανονισμού Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας (ΔΧΑΕ ή Stand-by Arrangment/SBA) για χρονική περίοδο 36 μηνών με ποσό ίσο προς 26,4 δισεκατομμύρια ΕΤΔ (3.212% της ποσόστωση, 30 δισεκατομμύρια Ευρώ). Παράλληλο αίτημα για οικονομική βοήθεια συνολικού ύψους 80 δισεκατομμυρίων Ευρώ έχει αποσταλεί στις χώρες της ζώνης του Ευρώ.

Η εφαρμογή του προγράμματος θα ελέγχεται μέσω ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης και διαρθρωτικών δεικτών σύγκρισης όπως περιγράφεται στο Συνημμένο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και στο Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ). Στο πλαίσιο του ΔΧΑΕ του Ταμείου θα υπάρξουν δώδεκα τριμηνιαίοι απολογισμοί του προγράμματος, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ, ξεκινώντας με τον πρώτο απολογισμό, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο ημερολογιακό τρίμηνο του 2010, και στη συνέχεια σε κάθε επόμενο τρίμηνο μέχρι τον τελευταίο τριμηνιαίο απολογισμό, ο οποίος προβλέπεται να ολοκληρωθεί κατά την διάρκεια του δευτέρου ημερολογιακού τριμήνου του 2013, με στόχο την αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής του προγράμματος και την επίτευξη συνεννόησης για τυχών πρόσθετα μέτρα τα οποία μπορεί να χρειασθούν για την υλοποίηση των στόχων. Κάθε απολογισμός θα περιλαμβάνει την σε βάθος αξιολόγηση του προγράμματος εν όψει της από κοινού χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος από την διμερή διευθέτηση χρηματοδότησης των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για την Ελλάδα.

Οι Ελληνικές αρχές πιστεύουν ότι οι πολιτικές που παρατίθενται στο συνημμένο μνημόνιο είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων του οικονομικού προγράμματος και παραμένουν σε ετοιμότητα ώστε να λάβουν τυχών επιπλέον μέτρα που μπορεί να κριθούν κατάλληλα για τον σκοπό αυτό. Οι αρχές θα συνεννοούνται με το Ταμείο,

σύμφωνα με την ακολουθητέα πολιτική του επί αυτών των συνεννοήσεων, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ για την υιοθέτηση αυτών των μέτρων και πριν από κάθε αναθεώρηση των πολιτικών που περιέχονται στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ). Κάθε πληροφορία που ζητείται από το Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ για την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος θα παρέχεται.

Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στους κυρίους Juncker, Rehn, και Trichet. Μετά τιμής

// //

_______________________ 

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Υπουργός Οικονομικών

 _________________________________ 

Γεώργιος Προβόπουλος Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος

————————————————————————–

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου Νίκης 5-7
GR 105-63 Αθήνα
Ελλάδα

Η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις στις 9 Μαΐου 2010: Αίτημα για Διακανονισμό Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας

1. Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για παροχή Διακανονισμού Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας ισοδύναμου με Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) 26,432.9 εκατομμυρίων για το χρονικό διάστημα 9 Μαΐου 2010 έως και 8 Μαΐου 2013.

2. Το Ταμείο εγκρίνει την παροχή Διακανονισμού Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας, όπως ορίζεται στο EBS/10/77, Παράρτημα 2 και αποφασίζει ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν εκταμιεύσεις σύμφωνα με το Διακανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι, η ενημέρωση που παρέχεται από την Ελλάδα για την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται ως προηγούμενες δράσεις στον Πίνακα 3 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, που επισυνάπτεται στην επιστολή του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας με ημερομηνία 3 Μαΐου 2010, είναι ακριβής.

3. Το Ταμείο αίρει τον περιορισμό του άρθρου V, παράγραφος 3(b) (iii). (EBS/10/77, Παράρτημα 2, 5/6/10)

Παράβαση υποχρεώσεων του άρθρου VIII, παράγραφος 5

Το Ταμείο εξέτασε την έκθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου που συντάχθηκε σύμφωνα με το EBS/10/79, αναφορικά με την παροχή ανακριβούς ενημέρωσης από την Ελλάδα για τα δημοσιονομικά της δεδομένα και το

αντιστοιχούν δημόσιο χρέος για το 2008, και κρίνει ότι η Ελλάδα δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του άρθρου VIII, παράγραφος 5 των άρθρων της Συμφωνίας για την παροχή έγκυρης πληροφόρησης προς το Ταμείο. Το Ταμείο αποφασίζει ότι, λόγω των επανορθωτικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από την Ελλάδα και των επιπρόσθετων διορθωτικών ενεργειών, για τις οποίες έχει δεσμευθεί η Ελλάδα, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. (EBS/10/79, 5/6/10)

Siddharth Tiwari
Secretary » Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Άρθρο δεύτερο

Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ή Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης) (European Facility of financial Stability – EFSF) και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε νομικά πρόσωπα και φορείς που συστήνονται για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς των συμβάσεων του άρθρου πρώτου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους.

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου δεύτερου αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή.

Αθήνα Ιουνίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

 Πηγή