Gargalianoi.com

Ζω στο δήμο του Είπα… Ξείπα (Πύλου Νέστορος)


«Tο μηδέν προστιθέμενο  άπειρες φορές πάλι μηδέν θα δώσει». Ελευθέριος Ανευλαβής

 

Πρόλογος: Σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Πύλου Νέστορος [2] , που συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στις 6-6-2011, θα ήθελα να επισημάνω ότι, συντάχθηκε με προχειρότητα και είναι μια καταγραφή σε κωδικούς τυχαίων επιθυμητών έργων. Είναι φανερό ότι με  μια απλή ανάγνωση, ο οποιοσδήποτε χωρίς καμία αμφιβολία θα διαπιστώσει, ότι τα καταγραμμένα έργα δείχνουν την επιχειρησιακή ανετοιμότητα και ανεπάρκεια της διοίκησης να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν παρουσιάζεται και δεν καταγράφεται, επομένως το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία είναι  πλασματικό και ανεφάρμοστο». Η ανάπτυξη  στο δήμο μας, εξαρτάται πραγματικά από τον ερασιτεχνισμό και από τις αρεστές και συμφεροντολογικές επιθυμίες της πλειοψηφίας.

Στο τεχνικό πρόγραμμα παρουσιάζονται σπατάλες [3] , έργα που δεν προσφέρουν καμία προτιθέμενη αξία . Δεν καταγράφεται και δεν προτείνεται καμία επένδυση έστω και μικρή, για τα  περισσότερα χωριά του δήμου μας. Οι αγρότες χωρίς καμία βοήθεια εγκαταλείπονται στη τύχη τους. Επίσης δεν καταγράφεται και δεν προτείνεται καμία σοβαρή επένδυση ή επενδυτική πολιτική που να βοηθά τους νέους και τους άνεργους της περιοχής.

Πράγματι ο δήμαρχος στο πρόγραμμα του προεκλογικά υποσχόταν, ότι γνώριζε τα προβλήματα και ότι οι λύσεις για την ανάπτυξη του δήμου θα βασιζόταν στο τρίπτυχο Γεωργία-τουρισμός- Πολιτισμός[4]. Ας εξετάσουμε αν οι προεκλογικές διαβεβαιώσεις του Δημάρχου θα υλοποιηθούν μέσα από  το αναπτυξιακό εργαλείο που ακούει στο όνομα « τεχνικό πρόγραμμα».

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικό πρόγραμμα, Δήμος, ανάπτυξη, συνεχόμενα έργα, νέα έργα, ίδιοι πόροι, πρόγραμμα δημάρχου ’’Γεωργία-τουρισμός- Πολιτισμός’’, δημότες

Κριτική ανάλυση του τεχνικού προγράμματος: Στο τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την 6-6-2011 στο δήμο Πύλου-Νέστορος ξεχωρίζουμε τα έργα:

Α. σε Συνεχιζόμενα έργα

Β. σε Νέα έργα.

Αναλυτικά παρουσιάζεται:

  1. I. ο πίνακας (1) με τα έργα και τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ.

Πίνακας (1)

ΕΡΓΑ 16.830.441€
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ    A 12.347.536€
ΝΕΑ ΕΡΓΑ B 4.482.904 €

 

  1. II.     Διάγραμμα πίτας έργων στο δήμο Πύλου -Νέστορος

Σχ (1)

Όπως μας δείχνει ο πίνακας (1) και το Σχ (1),τα ολικά έργα καταγράφουν το ποσό των 16.830.441€. Τα συνεχιζόμενα έργα ανέρχονται στο ύψος των 12.347.536€ ή το 73% των συνολικών έργων.

Τα νέα έργα είναι του ύψους των 4.482.904€ ή το 27% των συνολικών έργων.

Η κατανομή των πιστώσεων για όλα τα έργα που καταγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα δείχνουν ότι οι ίδιοι πόροι για πιστώσεις είναι της τάξεως των 4094320€ ή το 24% των συνολικών πιστώσεων.

Μεγάλη κομμάτι των πιστώσεων καταλαμβάνει το ΕΣΠΑ με 47% των συνολικών πιστώσεων και το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ καταλαμβάνει τι 12% των πιστώσεων

Οι πιστώσεις για ανάπτυξη με ιδίους πόρους, όπως παρουσιάζονται στο τεχνικό πρόγραμμα,  είναι της τάξεως των 4094320€ δηλαδή είναι περίπου το 45% των συνολικών εσόδων του δήμου. Είναι πλέον γνωστό ότι ο ενιαίος δήμος χρωστά κοντά στα 6.000.000€ δηλαδή περίπου το 73% των εσόδων.

Το τεχνικό πρόγραμμα χωρίζεται σε επτά κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί  και μια υπηρεσία. Η Υπηρεσία ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης λαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι. Ανέρχεται στο ποσό των  10351115€ ή το 61% του συνολικού ποσού. Τα δε τεχνικά έργα ανέρχονται στα 4237883€ ή το 25% του συνολικού ποσού.

Από μια προσεκτική ανάγνωση των παραπάνω στοιχείων προκύπτουν τα παρακάτω ερωτηματικά:

1) Στα συνεχιζόμενα έργα των 12.347.536 € σε πολλά από τα καταγραμμένα τίθεται το ερώτημα «υπό έλεγχο»: Τι σημαίνει αυτό; Δεν εκτελέστηκαν; Είναι σε εξέλιξη; Δεν υπάρχουν παραστατικά στοιχεία; Τελικά όλα τα υπό έλεγχο τελούν υπ’ αμφισβήτηση; Αν είναι έτσι γιατί εντάσσονται;

2) Στα προγραμματιζόμενα νέα έργα των 4.482.904 € ποια και πόσα από αυτά  είναι οριστικά ενταγμένα; Υπάρχει χαρτί οριστικής σύνταξης για τα έργα σχολικής στέγης και σε ποια σχολεία;

3) Γνωρίζει η τεχνική και οικονομική υπηρεσία του Δήμου ότι με βάση τις οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων έτους 2011 (ΦΕΚ 141/4-2-2011) ως προς τις επιχορηγήσεις και επενδύσεις, για να ενταχθεί ένα έργο στο πρόγραμμα είτε από ΕΣΠΑ είτε από τα τομεακά, πρέπει να υπογραφεί απόφαση οριστικής ένταξης; Εάν ναι, γιατί ο Δήμος τα εντάσσει; Ακόμη δε ότι η απλή υποβολή πρότασης ή πολύ περισσότερο εκτίμηση χρηματοδότησης δεν αιτιολογεί την εγγραφή του έργου;

4) Οι πιστώσεις για ανάπτυξη με ιδίους πόρους, όπως παρουσιάζονται στο τεχνικό πρόγραμμα,  είναι της περίπου το 45% των συνολικών εσόδων του δήμου. Είναι πλέον γνωστό ότι ο ενιαίος δήμος χρωστά κοντά στα 6.000.000€ δηλαδή περίπου το 73% των εσόδων. Που θα βρεθούν τα 4094320€  για την ανάπτυξη όταν δεν φτάνουν τα έσοδα για να καλύψουν τις πληρωμές των υπάλληλων, των τοκοχρεολυσίων, των διάφορων λειτουργικών εξόδων κτλ ;

Ο Δήμαρχος Πύλου κ. Δ. Καφαντάρης

Όσον αφορά τα νέα έργα παρατηρείται:

  1. Προφανής κατασπατάληση πόρων. ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του ανενόχλητοι και αμετανόητοι σπαταλούν τους πολύτιμους πόρους του Δήμου, σε αμφίβολες δραστηριότητες, προμήθειες και έργα, των οποίων το κόστος είναι τόσο υπερβολικό που προκαλεί έντονο σκεπτικισμό στον καθένα.

Συγκεκριμένα στο:

Κεφάλαιο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η κατανομή των έργων και των ποσών δίνονται στο πίνακα (2)

Πίνακας(2)

ΠΥΛΟΣ 119.000 €  Ι.Π + 30.000 €  ΣΑΤΑ =           149.000 €

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 12.000 € Ι.Π +12.000 € ΣΑΤΑ24000 €

ΣΥΝΟΛΟ = 163.000 €

 

Σε αυτό το κεφάλαιο ο Δήμαρχος, καθρέφτισε όλο το ναρκισσισμό του. Λουσάτα γραφεία, αίθουσες πολυτελείας των οποίων το κόστος είναι τόσο υπερβολικό που προκαλεί τους φορολογούμενους δημότες μας. Ο δήμαρχος δεν κατάλαβε ότι πρέπει να περικοπούν οι σπατάλες και να διατεθούν τα χρήματα που περισσεύουν για την αναπτυξιακή-κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική. Όταν έλεγες δήμαρχε ότι γνώριζες τα προβλήματα, εννοούσες ότι ο δήμος έπασχε από γκλάμουρ;

  1. Αναλγησία στον πολιτισμό-αθλητισμό-κοινωνική πολιτική Εν μέσω δεινής οικονομικής κρίσης, όπου ο φορολογούμενος πολίτης στενάζει, από τις περικοπές μισθών και συντάξεων, την ανεργία, το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων, την αύξηση του κόστους ζωής, ο πολιτισμός, ο δημοτικός αθλητισμός και η κοινωνική πολιτική  μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα είναι ανύπαρκτα

Συγκεκριμένα στο:

Κεφάλαιο 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η κατανομή των έργων από ίδιους πόρους ανέρχονται στο ποσό των  187.000€

Σε αυτό το κεφάλαιο ο Δήμαρχος έχει προγραμματίσει να  επενδύσει  για την ανάπτυξη του πολιτισμού και του αθλητισμού αλλά και την κοινωνική πολιτική που θα ανακουφίσει τους  αδύναμους συνδημότες μας  με το ποσό των 187.000 €

Είναι φανερό ότι σε αυτό το κεφάλαιο οι επενδύσεις για το πολιτισμό, τον δημοτικό αθλητισμό και την κοινωνική πολιτική, είναι ανεπαρκείς και περίπου ισόποσες  με τις δημαρχικές επενδύσεις γκλάμουρ (βλ.Κεφάλαιο 1). Επομένως η μη ανάπτυξη του πολιτισμού, του δημοτικού αθλητισμού, αλλά και της  μη Κοινωνικής στήριξης, ξεγυμνώνουν το ανάλγητο και αντιαναπτυξιακό τεχνικό πρόγραμμα.

Μερικές υποσχέσεις σου, της θυμάσαι κύριε δήμαρχε :

-Ένταξη του δήμου στο διαδημοτικό δίκτυο δομών υγείας ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους δημότες και εισαγωγή υπηρεσιών τηλεϊατρικής –τηλεφροντίδας για ομάδες υψηλού κινδύνου[5]

-Έκδοση δημοτικής κάρτας κοινωνικής συμπαράστασης για δικαιούχους του ΕΚΑΣ

ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΑΜΕΑ, συνταξιούχους ΟΓΑ με την οποία θα παρέχονται προνομιακές  τιμές και εκπτώσεις στους κατόχους της σε συνεργασία με την τοπική αγορά του δήμου [6]

-Παροχή υπηρεσιών υγείας με περιφερειακά ιατρεία στη Χώρα, Κορώνη, Φοινικούντα, Μεθώνη και Βλαχόπουλου [7]

-Πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλα τα δημοτικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κτίρια του δήμου [8]

-Ενίσχυση της βοήθειας στο σπίτι[9]

  1. Η Υποβαθμισμένη  Γεωργία

Αν παρατηρούμε τι επενδύσεις από ιδίους πόρους  εμπεριέχει το τεχνικό πρόγραμμα για τις έδρες των  «εξ Καποδιστριακών δήμων», Χώρας-Βλαχόπουλου-Χανδρινού και τους συγκρίνουμε με τους «εξ Καποδιστριακούς δήμους» παραλιακούς Πύλου-Μεθώνης-Κορώνης.

Συγκεκριμένα:

Το εργαλείο που μας επιτρέπει αυτή την σύγκριση είναι ο συγκριτικός δείκτης  δ=€/κατ  που  μας λέει πόσα Ευρώ από ιδίους πόρους επενδύονται βάση του τεχνικού προγράμματος  ανά κάτοικο σε κάθε έδρα των «εξ Καλλικρατικών δήμων».

Ο παρακάτω πίνακας(3) και το διάγραμμα του σχήματος (2)  μας φανερώνουν τις τιμές  του δείκτη δ=€/κατ ανά κάτοικο στις αντίστοιχες Καλλικρατικές έδρες

 

Πίνακας(3)

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΔΡΕΣ(δ)

ΠΥΛΟΣ δ=185,26  €/κατ.

ΜΕΘΩΝΗ       δ=143.71  €/κατ

ΚΟΡΩΝΗ        δ=105,51  €/κατ

ΧΩΡΑ                   δ=43,37 €/κατ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ    δ=8,91  €/κατ

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ         δ=13,77  €/κατ

 

 

 

 

 

 

Σχ(2)

Από τον παραπάνω πίνακα και το Σχ(2) παρατηρούμε ότι οι «εξ έδρες» των καλλικρατικών δήμων που είναι  γεωργικές θα λάβουν αντίστοιχα για νέα έργα ΧΩΡΑ  δ=43,37 €/κατ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ δ=8,91  €/κατ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ δ=13,77  €/κατ . Ενώ οι: ΠΥΛΟΣ δ=185,26  €/κατ ΜΕΘΩΝΗ δ=143.71  €/κατ ΚΟΡΩΝΗ δ=105,51  €/κατ φαίνεται να είναι οι προνομιούχες.

Οι δείκτες φανερώνουν ότι οι γεωργικές περιοχές βαίνουν στη υποβάθμιση δηλαδή  στη μείωση της απώλεια της παραγωγικότητας των γεωργικών εκτάσεων. Επομένως το

αντιαναπτυξιακό τεχνικό πρόγραμμα ωθεί τις γεωργικές περιοχές του δήμου μας στην υποβάθμιση.

 

Επίλογος: Δήμαρχε, για να πάρεις την ψήφο των συμπολιτών μας είπες: «η ανάπτυξη του δήμου θα βασιζόταν στο τρίπτυχο Γεωργία-τουρισμός- Πολιτισμός» . Τώρα με το Τεχνικό Πρόγραμμα  ξείπες……..

Σας πήραμε πια χαμπάρι γιατί: Ψευδολόγων έλεγχος εστί τα πράγματα» [10]

(Αισχύλος)

Και βάλτε το καλά στον νου σας: Νόσημα γαρ αίσχιστον είναι συνθέτους λόγους» [11]

(Αισχύλος)

ΥΓ. Θα επανέλθω αναλυτικά για κάθε κεφάλαιο του τεχνικού προγράμματος όταν θα έχω στα χέρια μου τον προϋπολογισμό, έως τότε σας χαιρετώ με επικούρειους χαιρετισμούς

Παραπομπές

[1] Ζούγλα. gr «ΠΛΗΘΟΣ ΔΕ ΑΡΧΟΝ… ΜΟΥΝΑΡΧΟΣ ΠΟΙΕΕΙ ΟΥΔΕΝ  30 Μαΐου 2011

[2] www.pylos.gr

[3] ΤΠ Δήμου Πύλου-Νέστορος κεφ 1 Α/Α από 1 έως 7

[4] www.dimitriskafantaris.gr

[5] www.dimitriskafantaris.gr

[6] www.dimitriskafantaris.gr

[6] www.dimitriskafantaris.gr

[7] www.dimitriskafantaris.gr

[8] www.dimitriskafantaris.gr

[9] www.dimitriskafantaris.gr

[10] «Ο διασυρμός των ψευδολόγων είναι η πραγματικότητα»

[11] «Δεν είναι άλλη αισχρότερη αρρώστια από τα πλαστά λόγια»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαέρτης ο Πύλιος

 

Τελευταία Άρθρα

Αρχείο

Τι παιζει τώρα στη TV